Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balami yi a to fa fala a yi rafan Alatala ma a xa duba Isirayila xa. Nayi, a mi kɔɛraya feene rawali alo waxatin danguxine yi. Koni a yi a yɛɛ rafindi tonbonna binni.
2Balami to a yɛɛne rakeli, a yi Isirayila kaane to malanxi bɔnsɔn yɛɛn ma. Nayi, Alaa Nii Sariɲanxin yi godo a ma.
3Balami yi waliyiya falane ti, a naxa, N tan Balami, Beyori a dii xɛmɛna, n tan naxan feene fixɛn toma, n ma falan ni i ra:
4N ni ito nan falama, n tan naxan Alaa falane mɛma, naxan fe toon tima alo xiyene fata Ala Sɛnbɛ Kanna ra, naxan a xinbi sinma, a yɛɛne yi rabi.
5Yaxuba bɔnsɔnna, ɛ tan Isirayila kaane! Ɛ dɔxɔdene tofan!
6E wuya bɔxɔn fari alo baane, alo nakɔne baan dɛ, alo Alatala sansi xiri faɲin naxanye sixi, alo suman wudine igene dɛ.
7E ige ramaradene rafema nɛn ken! E sansine ige sa a faɲin na! E mangan gboma nɛn Manga Agaga xa, a mangayaan sɛnbɛn gboma ayi nɛn.
8Ala nan faxi e ra sa keli Misiran yi, a nɔɔn tima e xa alo burunna ɲingena. E siyane nɔma nɛn naxanye e yɛngɛma, e yi e bun e xalimakunle ra, e yi e xɔnne yigira.
9E e sama nɛn alo yatane. Nde susuɛ e rakelɛ? Naxan na duba i xa, Ala xa na kanna baraka! Naxan na i danga, Ala xa na kanna danga!
10Balaki yi xɔlɔ Balami ma han! A yi a yiine bɔnbɔ, a yi a fala Balami xa, a naxa, “N ni i xilixi nɛn alogo i xa n yaxune danga, koni i tan bata duba e xa sanɲa ma saxan.
11Iki keli be, siga i konni. N yi a ragidixi nɛn n xa i saren fi han, koni Alatala bata i kuma!”
12Balami yi Balaki yabi, a naxa, “Anu, n na a fala nɛn i ya xɛrane xa, n naxa,
13‘Hali Balaki a banxin so n yii naxan nafexi gbetin nun xɛmaan na, n mi nɔɛ Alatalaa yamarin matandɛ fefe ma. Alatala na naxan fala, fɔ n xa na nan fala.’
14Awa iki, n bata siga n kon kaane fɛma. Koni ɛ tuli mati. N xa i rakolon siyani ito naxan ligama i ya yamaan na waxati famatɔni.”
15Balami yi waliyiya falane ti, a naxa: N tan Balami, Beyori a dii xɛmɛna, n tan naxan feene fixɛn toma, n ma falan ni i ra:
16N ni ito nan falama, n tan naxan Alaa falane mɛma, naxan Kore Xɔnna Ala wundo feene kolon, naxan fe toon tima alo xiyena fata Ala Sɛnbɛ Kanna ra, naxan a xinbi sinma, a yɛɛne yi rabi.
17N na a toma, koni iki mi a ra. N na a toma, koni a mɔn makuya. Sarena nde minima nɛn Yaxuba bɔnsɔnni, mangan kelima nɛn Isirayila yamanani. A Moyaba yamanan mangane yɛngɛma nɛn, a Seti bɔnsɔnna nɔ.
18A Edɔn yamanan tongoma nɛn, e nun Seyiri yamanana, a yaxuna. Koni Isirayila sɛnbɛn gboma ayi nɛn.

19Nɔ tiin minima nɛn Yaxuba bɔnsɔnni, a yi e taane muxu dɔnxɛne raxɔri.
20Balami yi Amalɛkine to. A yi waliyiya falan ti, a naxa: Amalɛki nan yi yamana singen na dunuɲa yi, koni dɔnxɛn na, a tununma nɛn habadan!
21A mɔn yi Keni kaane to. A yi waliyiya falan ti, a naxa: I dɔxɔden natangaxi, alo xɔliin naxan a tɛɛn saxi faranna ra.
22Koni Asuri na ɛ suxu konyiyani, Kenine ɲanma nɛn.
23A mɔn yi waliyiya falan ti, a naxa: Ee! Ala na ito liga, nde luyɛ a nii ra?
24Kunkine kelima nɛn Sipiri yi, e yi Asuri rayarabi, e nun Eberi. Koni e fan faxama nɛn.
25Balami yi keli, a xɛtɛ a konni. Balaki fan yi siga.