Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - Kaarantura

Kaarantura 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaamiva tavovaro Noravano Kotiva Isareri koqema nimitaari rava vauvarora tiro, viva kia qaiqaa avuni untema kero, oru vure/quaha kaiqa vararaitiro, viva tuqantaaviro aahara vataini vuavu tavora.
2Viva mini vuavu tavomanta Isareri vo anku vo anku nai seri naavu maaqa kaqate vauvaro viva mini vauvaro Kotira Maraquravano viraqaa tuvu ntovaro
3viva paropeti uva mintima tiro: Te Beora maaqu Balaamika maa uvara tirerave. Te naantiara qovaraiqiaina haikara tave vauraukama uva tirerave.
4Kotiva uva ti vaimanta te vira uva iri vaurauka, te vira uva tirerave. Kotiva ekaa kempuka vataava, viva ti tairakaa vo haika humiqaivera te vi haikara tave, vataini hiqintivi vaiha vi haikara okara kankomake tavaunarave.
5Te Isareri seri naavu maaqa kaqataara tavauraro nai koqe iro vairave.
6Te tavauraro vika seri naavu maaqavano vaireva, vata raavuravano viviro niaraini otu vira voqaara vairave. Qaiqaa vika seri naavu maaqavano vaireva, vo naaho vo naahovano nora namari auvahianta vaira voqaara vairave. Qaiqaa vika naavu maaqavano vaireva, Noravano koqe katari alo katari ututaira voqaara vairave. Qaiqaa vika naavu maaqavano vaireva, sidaa katari naiqi naiqi namari auvahianta vaira voqaara vairave.
7Airi aaquvano Isareri vataqaa ntiramanta vika vata koqeraqi nái kara utivarave. Isareri avuhainaa vaiinti vovano King Agaakira aatarakero nora vaiintivano vaiharo airi vaiinti nahentiqaa raqikianarove.
8Kotiva vika Isipiqihairo ntita varero aniva, viva Isareri kempukaiqama kaimanta vika qaakau purumakauvano kempukaiqama kero raqintemake, vika iqoka raqiha nái navutaaka naatarake, vika veva huru kaavu rauhaantimake, vika vuhaarivata kinta kaantamake variarave.
9Isareri kempukavano raioni voqaara vairave. Raionivano vaite vaivaro vaiintivano ti harukaantorave tiro kia vira vauraqama kaintemake, Isareri raioni vira voqaara variarave. Vovano Kotirara Isareri koqema nimitaane tirera, Kotiva naivata koqema amitaanarove. Vovano Kotirara Isareri qoraiqama nimitaane tirera, Kotiva naivata qoraiqama amitaanarove, tiro.
10Balaamiva minti tuvaro Balaakiva vi uvara iruvaro arara itovaro nai kauqutanta ruqutukero Balaamirara tiharo, Oho, te ariara anintera tiramanta ti navutaaka qoraiqama vuate ti, te ai aaraurara are anintera kia minti tiraitira, taaramo tataama nena Variqa aarehara vika koqema nimitaane tiaro.
11Ho vaaka nena maaqaini vuane. Avuni te kauqu aiqiqaa aqukeha airi monuvata airairavata ai amirera turaro ai Noravano ai aara tinta kaira kaara are kia ho vi haikara varenarave, tiro.
12Minti tuvaro Balaamiva vira nai tiva amiro tiharo, Ho iriane, Are ti tivitaate tira nititaana vaiintikara te vika minti tiva nimunarave:
13Balaakiva ekaa nai naavuqi silvaa orive kori orive vataira ti timirera, te kiama ho Kotira uva raqake tenta irike vo haikavata autirarave. Te ekaa uva, Noravano tiane tina uvara viraqai tirerave, tunarave. Te minti tivake are nititaana vaiintika tiva nimunarave.
14Ho vate te tenta vaiinti nahenti vainaini anirante virerave. Are qaqi kairaqe te naantiara Isareri ai navunaaka qoraiqama nimite uvara ai tiva ami vuare, tiro.
15Balaamiva minti tivakero qaiqaa paropeti uva tiharo mintima tiro: Te Beora maaqu Balaamika maa uvara tirerave. Te naantiara qovaraiqiaina haikara tave vaurauka uva tirerave.
16Kotiva uva ti vaimanta te vira uva iri vaurauka, te vira uva tirerave. Kotiva ekaa kempuka vataava, viva ti tairakaa vo haika humiqaivera te vi haikara tave, vataini hiqintivi vaiha vi haikara okara kankomake tavaunarave.
17Te naantiara qovaraiqiaina haikara tavehama Isarerivata tave vauro. Te tavauraro opu vovano noraiqaakero itaintema kero, Isareriqihairo avuhainaa vaiinti vovano qovarama vuanarove. Vi vaiintiva Isareri avuhainaaka kauru tuateharo kempuka vaiintivano vaiharo oru Moapi tiri vuhaari rukavu kero, viraqaahairo oru Setira qiata vuhaari rukavu kaanarove. (Vi uvara vutuke tirera: Viva iqoka raquqi viharo Moapi vatanaakavata, Seti vatanaakavata naatara kaanarove.)
18Viva nai navutaaka Idomu naatara kero vika vatavata varaanarove. Isareri qaqiqai vika aruqi vivi,

19naatara kaivaro kia voqavanovata qaqi varianarove, tiro.
20Balaamiva minti tivakero viva taira tavontema kero, Amareki vatanaaka tavero, vikaravata paropeti uva tiharo mintima tiro: Ekaa vo vatanaa vo vatanaakaqihai Amareki vatanaaka avuni vaiha kempuka vatanaaka variarave. Ho naantiara vika ekaara vehi autuvi taiqama vivarave, tiro.
21Balaamiva minti tivakero viva qaiqaa taira tavontema kero, Kini vatanaaka tavero, vikaravata paropeti uva tiharo mintima tiro: Memoravano aihaiqi vai oriraqaa naavu kaqakero vaintemake, ne Kini vatanaaka variamanta ni navutaaka kia ho ni ntaiheka variamanta variavo.
22Ne mintiake vaimantavata, naantiara Asiria vatanaaka ni Kini hampata raqiha, ni hini kika aru vehi autu taiqake, ni hini kika rumpa vare vo vataini vuru kevarave, tiro.
23Balaamiva minti tivakero paropeti uva vo tiharo mintima tiro: Naantiara vevara noti mantaraini sipiqi ni varia vatanaaka ruvaaquma vivarave.
24Vika ruvaaqumavi Saiparusihai airi sipiqi aninte, oru Asiriavata Ebevata hampata iqoka raqiha vika naatara kevarave. Vika naatarake vaimanta viraqaahai vo vatanaaka aninte vika náivata vehi autu taiqa kevarave, tiro.
25Balaamiva ekaa vi uvara tiva taiqa kero, anirantero nai maaqaini vuvaro Balaakivavata nai maaqaini vurama.