Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - SOHP

SOHP 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mehkoaros me kumwail nda, I rongehr mahs. I wehwehki koaros; I pil wehwehki duwehte kumwail. I sohte mihla pahmwail.
3Ahpw I pahn akupwungiong Koht, kaidehk kumwail; I men rapahki ei pwung pahn kupwure.
4Kumwail kidimkihla amwail sawehwe kan likamw; kumwail duwehte toahkte kan me sohte kak kamwahwihala aramas.
5Kumwail dehr nda mehkot, pwe aramas en lemeleme me kumwail aramas loalokong kei!
6Kumwail rong duwen ei pahn patohwanda ei repenpwung.
7Dahme kumwail likilikamwki? Kumwail lemeleme me amwail likamw akan pahn wia kamwahu ong Koht?
8Kumwail songosong en doarehla? Kumwail pahn lelki sapwellime repenpwung nan mwoalen kopwung?
9Ma Koht pahn ketin kasawih kumwail, e pahn ketin diar mehkot mwahu rehmwail? Kumwail lemeleme me kumwail kak pitih Koht duwehte amwail pitih aramas?
10Mehnda ma amwail uhwong me rir, ahpw e pahn ketin kapwungohng kumwail,
11oh sapwellime manaman pahn kadirehkinkumwailla masepwehk kowahlap.
12Amwail padahk kan soh katepe rasehng pehs; amwail akupwung kan me luwet rasehng pwehl.
13Kumwail nennenla oh mweidohng ie I en koasoi, oh I nek pein dolung wahn ei koasoi kan.
14I onopadahr I en pangala ei mour.
15Solahr ei koapworopwor, eri ia duwen ma Koht pahn ketin kemeiehla? I pahn kasalehda ei repengpwung pahn kupwure.
16Mweinele met pahn doareiehla, pwehki eh sohte aramas suwed men kak eimah mwohn silangin Koht.
17Eri, kumwail rong ei pahn sakarada.
18I onopadahr I en kasalehda ei repengpwung, pwehki ei ese me ngehi me pwung.
19Maing Koht, komwi pahn ketidohn kasalehda ei sapwung? Ma komwi pahn ketin wia met, I onopadahr I en nennenla oh mehla.

20Komwi ketin mweidohng ie I en peki soahngte riau; eri komwi ketin kupwure, oh I sohte pahn song en rukusang komwi;
21komwi ketin katokehdi omwi kalokei ie, oh dehr kauwehkiniehla masepwehk mwuledek.
22Maing Koht, komwi ketin mahsen mahs, I ahpw pahn sapeng. De mweidohng ie I en pato mahs, komwi ahpw ketin sapeng.
23Ia dipei kan? Ia sapwung me I wiadahr? Ia sapwung me I dipikidahr?
24Dahme komwi ketin rirkihsang ie? Dahme komwi ketin wiahkin ie imwintihti men?
25Komwi songosong en kamasak ie? I rasehng tehndipw ieu; komwi mahmahweniong tehndipw meng ieu.
26Komwi ketin uhkihong ie kadip kapahtou laud kei, pwehki dihp akan me I wiadahr ni ei pwulopwul.
27Komwi ketin salihkidier nehi kan sel mete; komwi kin ketin mwasamwasahn kahk koaros me I kin wia, oh pil kin ketin kasawih lipwen nehi kan.
28Pwehki met, I ahpw ohkilahr rasehng lepin tuhke mwoasoangoat, rasehng likou me loangenmwet kangalahr.