Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ofinttan, kawoti olau kiyiyo wode, Yoo7aabi olanchchata kaalettidi, Amoona biittaa woraajjiis; woraajjidi Raaba katamaa dooddiis. SHin Daawiti Yerusalaamen takkiis; Yoo7aabi Raaba katamaa olidi bashshiis.
2Hegaappe guyyiyan Daawiti yiidi, eta kawuwaa worqqa kallachchaa a huuphiyaappe ekkiis. Kallachchai mazzaniyo wode hasttamanne oiddu kilo giraame gidiis; a giddon inqquwaa giyo al77o shuchchai de7ees. He kallachchai ekettidi, Daawita huuphiyan goxettiis. Qassi Daawiti he katamaappe keehi daro omooduwaa ekkiis.
3Yaatidi kataman de7iya asaa kessidi, magaaziyan, birata shalkkiyaaninne kalttan ootissiis. Amoona katamatun de7iya asaa ubbaakka hegaadan ootissiis. Hegaappe guyyiyan, Daawitinne a asai ubbai Yerusalaame simmiis.
4Hegaappe simmin, Pilisxxeema asatuura Gezeeran olai denddiis; denddin Huushappe yiida Sibbakaayi adussa mino asatu yaraappe gidiya Sippaaya woriis. Yaatin, Pilisxxeemati xoonettidosona.
5Hegaappe simminkka Pilisxxeema asatuura hara olai denddiis; denddin Yaa7iira na7ai Elihanaani tooraa toomai shimainniyaa wondderashiyaa keeniyo, Gaate katamaappe yiida Gooliyaada ishaa Laahima woriis.
6Qassikka hara olai Gaate kataman denddiis. He sohuwan issi wogga adussa bitanee de7ees. He bitaniyaayyo issi issi kushiyan usuppun biradhdheti, issi issi tohuwankka usuppun biradhdheti, muleera laatamanne oiddu biradhdheti de7oosona. He bitanee adussa mino asatu yaraappe gidiya asa.
7He bitanee Israa7eelata naassido wode, Daawita ishaa SHaama na7ai Yonaataani a woriis.
8Hageeti Gaate kataman de7iya adussa mino asatu yarata; eti ubbai Daawita kushiyaaninne a asaa kushiyan haiqqidosona.