Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Seexaanai Israa7eela bolli metuwaa ehaanau koyidi, Daawiti Israa7eela asaa qoodanaadan denttettiis.
2Daawiti Yoo7aabanne olanchchatu halaqata hagaadan yaagiis; “Daanappe Berssaabeha gakkanaashin biite; biidi Israa7eela asaa qoodite. Yaatidi asaa qoodai aappunakko tana erissite” yaagiis.
3SHin Yoo7aabi a, “GODAI ha de7iya ba asaa bolli xeetu kushiyaa gujjo! Ta godau, kawuwau, eti ubbai ta godaa ashkkarata gidokkonaayye? Ta godai hegaa malabaa oottanau aibissi koyii? Israa7eela kawotettaa aibissi mooranchcha kessii?” yaagiis.
4SHin kawuwaa qaalai Yoo7aaba xooniis. Xoonin Yoo7aabi kiyidi, Israa7eela biittaa ubbaa yuuyiis; yuuyidi Yerusalaame simmiis.
5Yoo7aabi qoodido asaa qoodaa Daawitayyo immiis. Israa7eela biittan ubban bisuwan olettanau danddayiya issi miiloonenne issi xeetu sha7u mino asati de7oosona. Qassi Yihudaa biittan bisuwan olettanau danddayiya oiddu xeetanne laappun tammu sha7u mino asati de7oosona.
6Yoo7aabi kawuwaa azazuwaa shenetido gishshau, Leewatanne Biniyaama zareta qoodan gujjibeenna.
7Xoossai ha yohuwan ufaittibeenna gishshau, Israa7eela qaxxayiis.
8Yaatin Daawiti Xoossaa, “Taani ha oosuwan gita nagaraa oottaas. SHin ha77i nena woossais; ta mooruwaa, ne ashkkaraa mooruwaa qucca. Taani daro eeyyabaa hanaas” yaagiis.
9Yaagin GODAI Daawitayyo hananabaa yootiya Gaada hagaadan yaagidi haasayissiis;
10“Ba; baada Daawita, ‘GODAI nena, “Taani nena heezzubaappe dooruwaa bessais; taani ne bolli polanau taayyo etappe issuwaa doora” yaagees’ yaaga” yaagiis.
11Yaagin Gaadi Daawitakko biidi a, “GODAI nena, ‘Haageetuppe issuwaa doora: heezzu laitta koshaa doorai? Woikko ne morkketi nena yedettishin, heezzu aginaa eta sinttaappe baqatanaagaa doorai? Woikko GODAA bisoi ne biittaa heezzu gallassaa shocanaagaanne hegaarakka qassi Israa7eela biittaa kantti kiyanaashin haiquwaa boshan shociya kiittanchchaa i kiittiyoogaa doorai?’ yaagees. Ane ha77i kuuyada, taani tana kiittidaagaayyo zaariyoobaa oda” yaagiis.
13Daawiti Gaada, “Taani keehippe un77ettaas. GODAA maarotai keehi gita gidiyo gishshau, ane taani a kushiyan kunddana; taani asa kushiyan kunddikke” yaagiis.
14Hegaa gishshau, GODAI Israa7eela bolli boshaa yeddin, laappun tammu sha7u Israa7eela asati haiqqidosona.
15Hegaappe guyyiyan, Xoossai Yerusalaame bashshanau kiitanchchaa kiittiis. SHin kiitanchchai Yerusalaame bashshanau mati uttidaashin, GODAI be7idi azzaniis. Azzanidi bashshiya kiitanchchaa, “Agga! Hegee gidana!” yaagiis. He wode GODAA kiitanchchai Yaabuusiyaa Ornna audiyaa matan eqqiis.
16Kiitanchchai ba bisuwaa ba kushiyan oiqqidi, Yerusalaame bashshanau sa7aappenne saluwaappe giddon eqqidaagaa Daawiti be7iis. Hegaappe guyyiyan, Daawitinne cimati waaruwaa maayidi, bantta som77uwan gufannidosona.
17Daawiti Xoossaa, “Asai qoodettanaadan oottidai tana gidikkinaayye? Naaqqidaageenne iitabaa oottidaagee tana. SHin ha dorssati, eti ai oottidonaa? Abeet GODAU, ta Xoossau, hayyanaa ne kushee tananne ta aawaa so asaa qaxxayo. Ne kushee ne asaa qaxxayoppo!” yaagiis.
18Hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai Gaada hagaadan yaagidi azaziis; “Daawiti pude Yaabuusiyaa Ornna audiyaa biidi, GODAAYYO yarshshiyoosaa yan gimbbanaadan yoota” yaagiis.
19GODAA sunttan Gaadi yootidoogaadan Daawiti biis.

20He wode Ornninne a oiddu attuma naati audiyan gisttiyaa qoxxoosona. Qoxxiiddi guyye simmi xeellidi, kiitanchchaa be7idosona; be7in aara de7iya naati qosettidosona.
21Daawiti Ornnakko yiido wode, Ornni a be7idi, audiyaappe gaxi kiyidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi, Daawitayyo ziggiis.
22Hegaappe guyyiyan, Daawiti Ornna, “Boshai asaa bollappe kichchana mala, taani GODAAYYO yarshshuwaa yarshshiyoosaa keexxanau ne audiyaa taayyo baizzarkkii. Taani neeyyo kumetta waagaa qanxxana” yaagiis.
23Yaagin Ornni Daawita, “Neeyyo ekka; ta godai kawoi bana ufaissiyaabaa ootto. Be7a, xuuggiyo yarshshuwau booraa, eettanau kattaa qoxxiyo miishshaanne kattaa yarshshuwau gisttiyaa taani immana. Taani ha ubbaakka neeyyo immana” yaagiis.
24SHin Kawoi Daawiti Ornna, “CHii, chii! Taani kumetta waagaa qanxxada shammana. Aissi giikko, taani nebaa GODAAYYO ekkikke; qassi taani miishshaa kessabeennabaa xuuggiyo yarshsho oottada yarshshikke” yaagiis.
25Hegaa gishshau, Daawiti he audiyaayyo usuppun xeetu worqqa santtimiyaa immiis.
26Hegaappe guyyiyan, Daawiti he sohuwan GODAAYYO yarshshuwaa yarshshiyoosaa keexxiis. Yaatidi xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshiis; yarshshidi GODAA woossin, GODAI xuuggiyo yarshshuwaa bolli saluwaappe tamaa yeddidi, ayyo zaariis.
27Hegaappe guyyiyan, GODAI kiitanchchaa azazin, kiitanchchai ba bisuwaa shoohuwau zaariis.
28Daawiti GODAI a woosau zaaridoogaa be7idi, Yaabuusiyaa Ornna audiyan naa77anttuwaa yarshshiis.
29Muusee bazzon giigissido GODAA Dunkkaaneenne xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosai he wode Gabaa7oonan goinniyo xoqqa sohuwan de7ees.
30SHin Daawiti GODAA kiitanchchaa bisuwau yayyido gishshau, Xoossaa oichchanau he sohuwaa baanau danddayibeenna.