Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti ba kataman baayyo keettaa keexxiis; Xoossaa Taabootaukka sohuwaa giigissidi, dunkkaaniyaa essiis.
2Hegaappe guyyiyan Daawiti, “Xoossaa Taabootaa tokkanaadaaninne meri merinau Xoossau oottanau GODAI doorido Leewatuppe attin, ooninne Xoossaa Taabootaa tookkanau bessenna” yaagiis.
3Daawiti GODAA Taabootaayyo giigissido sohuwaa Taabootaa ehaanaadan, Israa7eela asaa ubbaa Yerusalaamen shiishshiis.
4Qassi Daawiti Aaroona zaretanne Leewata xeesidi shiishshiis.
5Qahaata yaratuppe halaqai Uri7eelinne issi xeetanne laatamu a dabboti yiidosona.
6Maraara yaratuppe halaqai Asaayinne naa77u xeetanne laatamu a dabboti yiidosona.
7Gershshoona yaratuppe halaqai Yuu7eelinne xeetanne hasttamu a dabboti yiidosona.
8Elxxaafaana yaratuppe halaqai SHamaa7eenne naa77u xeetu a dabboti yiidosona.
9Kebroona yaratuppe halaqai Eli7eelinne hosppun tammu a dabboti yiidosona.
10Uzzi7eela yaratuppe halaqai Aminadaabinne xeetanne tammanne naa77u a dabboti yiidosona.
11Hegaappe guyyiyan, Daawiti qeeseta Xaadooqanne Abiyaataara, qassi Leewata Uri7eela, Asaaya, Yuu7eela, SHamaa7iyaa, Eli7eelanne Aminadaaba xeesissiis.
12Xeesissidi eta, “Intte Leewatu zaretuyyo halaqata. GODAA Israa7eela Xoossaa Taabootaa taani giigissa wottido sohuwaa ehaanau inttenne intte dabboti geeyite.
13Intte Leewati koiro Xoossaa Taabootaa tookkibeenna gishshaunne nuuni a wogaadan waati efaanaakko Xoossaa oichchibeenna gishshau, GODAI nu Xoossai nuna qaxxayiis” yaagiis.
14Hegaappe guyyiyan, GODAA Israa7eela Xoossaa Taabootaa ehaanau qeesetinne Leewati banttana geeshshidosona.
15GODAI Muuse baggaara kase azazidoogaadan, Leewati Xoossaa Taabootaa kasuwaara bantta hashiyan tookkidosona.
16Hegaappe guyyiyan, diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi, daalaa qaattiiddi, ufaissiya yettaa yexxana mala, Leewata kaalettiyaageeti bantta dabbota sunttanaadan Daawiti azaziis.
17Azazin Leewati Yuu7eela na7aa Hemaana, a dabbotuppe Berekiyaa na7aa Asaafanne eta dabbotuppe Maraara yaraa Qusaaya na7aa Etaana sunttidosona.
18Qassi naa77antto kayan Zakkaariyaasa, Yaa7izi7eela, SHamiraamoota, Yihi7eela, Uunna, Eli7aaba, Banaaya, Ma7iseeya, Matiitiyaa, Elifaala, Miiqineeyanne penggiyaa naagiyaageeta Obeedi-Eedoomanne Yi7i7eela sunttidosona.

19Nahaasiyaa daalaa xoqqu oottidi qaattanaadan Hemaani, Asaafinne Etaani sunttettidosona.
20Qassi Zakkaariyaasi, Yaa7izi7eeli, SHamiraamooti, Yihi7eeli, Uunni, Eli7aabi, Ma7iseeyinne Banaayi diittaa lee7iyan diixxoosona.
21Matiitee, Elifaali, Miiqineeyi, Obeedi-Eedoomi, Yi7i7eelinne Azaazee diittaa orddiyan diixxoosona.
22Leewatu halaqai Kanaanee mazamuriyaa kaalettanau sunttettiis; i eranchcha gidiyo gishshau, eta tamaarissees.
23Berekeenne Elqqaani Taabootaa dunkkaaniyaa penggiyaa naaganau doorettidosona.
24Qassi qeeseti SHabaanee, Yoshafaaxi, Nataani7eeli, Amaasaayi, Zakkaariyaasi, Banaayinne El77eezari Xoossaa Taabootaa sinttan xurumbbaa punnanau doorettidosona. Obeedi-Eedoominne Yuuhee Taabootaa naaganau doorettidosona.
25Hegaappe guyyiyan Daawiti, Israa7eela cimatinne shaalaqati GODAA Maachchaa Taabootaa Obeedi-Eedooma sooppe ehaanau ufaittidi biidosona.
26GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida Leewata Xoossai maaddido gishshau, eti laappun korimatanne laappun dorssa orggeta yarshshidosona.
27Daawiti, Taabootaa tookkida Leewati ubbai, mazamuriyaa yexxiyaageetinne mazamuriyaa yexxiyaageetu halaqai Kanaanee liinuwaa giyo qacinaappe dadettida maayuwaa maayidosona. Daawitikka qassi liinuwaappe dadettida eefuudiyaa giyo maayuwaa maayiis.
28Hagaadan oottidi, Israa7eela ubbai hombbociiddi, xurumbbaanne malkkataa punniiddi, daalaa qaattiiddinne, diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi, GODAA Maachchaa Taabootaa ehiidosona.
29GODAA Maachchaa Taabootai Daawita Katamaa gelido wode, Saa7oola na7iyaa Miikaala maskkootiyaara xeellada, Kawoi Daawiti ufaittidi durishiininne kaa7ishin be7aasu; be7ada Daawita ba wozanan karaasu.