Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Daawiti shaalaqatuuranne mato halaqatuura zorettiis.
2Zorettidi Israa7eela asaa ubbaa, “Intteyyo lo77o milatiyaabaa gidikkonne, GODAA nu Xoossaa shene gidikko, Israa7eela biittaa gaxan de7iya nu dabboti, qeesetinne bantta kataman de7iya Leewati nunaara issippe shiiqanaadan asa kiittoos.
3Saa7ooli kawotido wode shenehoo gin, dogettidi attida nu Xoossaa Taabootaa ane zaaridi ehoos” yaagiis.
4Daawiti odido yohoi suure gidido gishshau, asai ubbai maayiis.
5Hegaa gishshau, Daawiti Xoossaa Taabootaa Qiriyaati-Yi7aariimappe ehaana mala, Gibxxe zawaappe doommidi, Hamaata Pinuwaa gakkanaashin de7iya Israa7eela asaa ubbaa shiishshiis.
6Daawitinne Israa7eela asai ubbai kiruubetuppe gidduwan ba kawotaa araataa bolli uttida GODAA sunttan xeesettida Xoossaa Taabootaa ehaanau Yihudaa biittan de7iya Ba7aala giyo Qiriyaati-Yi7aariima katamaa biidosona.
7Xoossaa Taabootaa parai goochchiyo ooratta gaariyan wottidi, Abinadaaba sooppe ehiidosona; Uzzinne Ahiyyoi gaariyaa laaggoosona.
8Daawitinne Israa7eela asai ubbai diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi, karaabiyaa baqqiiddi, daalaa qaattiiddinne xurumbbaa punniiddi, bantta kumetta wolqqan Xoossaa sinttan ufaittidi bonchchidosona.
9Eti Kiidoona giyosan de7iya kattaa qoxxiyo audiyaa gakkiyo wode, boorati xubettin, Uzzi Taabootaa oiqqanau ba kushiyaa yeddiis.
10Yeddin a kushee Taabootaa bochchido gishshau, GODAA hanqqoi Uzza bolli eexxi kiyiis. Hegaa gishshau, GODAI a shocin, i he sohuwan Xoossaa sinttan haiqqi aggiis.
11GODAI hanqqettidi Uzza worido gishshau, Daawiti yiillotiis. Hachchi gakkanaashin, he sohoi Uzzi SHocettosaa geetettees.
12He gallassi Daawiti Xoossaayyo yayyido gishshau, “Xoossaa Taabootaa taakko waata ehaanau danddayiyaanaa?” yaagiis.
13Hegaa gishshau, Taabootaa banaara Daawita Katamaa efibeenna. SHin Gaatiyaa Obeedi-Eedooma giyo bitaniyaa soo efiis.
14Xoossaa Taabootai Obeedi-Eedooma keettan a keettaa asaara heezzu aginaa gam77iis. GODAI a keettaa asaanne ayyo de7iya ubbabaa anjjiis.