Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Amoonatu Kawoi Naa7oosi haiqqiis; haiqqin a na7ai a sohuwan kawotiis.
2Daawiti, “A aawai Naa7oosi taayyo kehido gishshau, taani a na7aa Hanuunayyo kehana” yaagiis. Hanuuna aawai haiqqido gishshau, Daawiti a minttettanau asa kiittiis. Daawiti kiittidoogeeti Hanuuna minttettanau Amoona biitti gakkido wode,
3Amoona asaa halaqati Hanuuna, “Daawiti nena minttettanau ha asata kiittidoogee ne aawaa bonchchuwaa gishshaassa gaadiiyye? I ba asaa kiittidoogee ha katamaa xeellanaassa, wochchanaassanne olidi xoonanaassa” yaagidosona.
4Yaagin Hanuuni Daawiti kiittido asata oiqqidi, eta buuchchaa meediis; eta maayuwaakka uttiyo dulliyaa baggaappe qanxxi ekkidi, eta yeddiis.
5Hegaa gishshau, asati daro yeellatidosona. Daawiti hegaa siyidi, i etaara gaittiya asa kiittiis. Kiittidi, “Intte buuchchai diccanaashin, Yarkko kataman de7ishshite; hegaappe guyyiyan haa yiite” yaagiis.
6Amoonati bantta oosuwan Daawiti eta morkkanaadan oottidoogaa erido wode, Hanuuninne Amoonati Masphphexoomiyaappenne Sooriyan de7iya Maa7ikanne Xooba geetettiya katamatuppe paraa gaaretanne paraasata qaxaranau hasttamanne oiddu sha7u kilo giraame deexxiya xaqara biraa yeddidosona.
7Yeddidi hasttamanne naa77u sha7u paraa gaareta, paraasata, Maa7ika kawuwaanne a olanchchata qaxaridosona; qaxarin yiidi, Medaaban dunkkaanidosona. Qassi Amoonati bantta katamaappe shiiqidi, olau giigettidosona.
8Daawiti hegaa siyido wode, Yoo7aabanne olanchchata ubbaa yeddiis.
9Amoonati kiyidi, katamaa penggiyan olau salppidosona. Eta maaddanau yiida kawotikka bantta sohuwaa oiqqidi, dembban shiiqidosona.
10Yoo7aabi bana olai sinttaaranne guyyeera doggomidoogaa be7ido wode, Israa7eelatu giddoppe ubbaappe minniya olanchchata doori ekkidi, Sooriyaa asatu sinttan salppissiis.
11Attida asatuppe ba ishai Abishaayi azazana mala oottidi, Amoona asatu sinttan salppidosona.
12Yoo7aabi ba ishaa Abishaaya, “Sooriyaa asati taayyo wolqqaamikko, neeni yaada tana maadda. Qassi Amoona asati neeyyo wolqqaamikko, taani yaada nena maaddana.
13Simmi minna! Nu asaa gishshaunne nu Xoossaa katamatu gishshau, ane minni olettoos. GODAI bana lo77iyaabaa ootto” yaagiis.
14Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabinne aara de7iya asai Sooriyaa asatuura olettanau lauhu giidosona. Yaatin, Sooriyaa asati a sinttaappe baqatidosona.
15Sooriyaa asati baqatidoogaa Amoona asati be7ido wode, etikka a ishaa Abishaaya sinttaappe baqatidi, katamaa gelidosona. Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabi Yerusalaame simmiis.
16Sooriyaa asati Israa7eela asati eta xoonidoogaa erido wode, asa kiittidi Efiraaxiisa SHaafaappe hefinttaara de7iya Sooriyaa asata ehiissidosona. Hadaadi7eezera ola gadaawai SHobaaki eta kaalettees.
17Daawiti hegaa siyido wode, Israa7eela olanchchata shiishshidi, Yorddaanoosa SHaafaa pinniis; pinnidi Sooriyaa asatuura olettanau eta sinttan salppidosona. Daawiti etaara olettanau salppin, etikka aara olettidosona.
18Olettin Sooriyaa asati Israa7eelatu sinttaappe baqatidosona; Daawiti Sooriyaa asatuppe paraa gaariyaa laaggiya laappun sha7u asatanne oitamu sha7u tohuwaasata woriis; eta ola gadaawaa SHobaakakka woriis.

19Hadaadi7eezera olanchchati Israa7eelatun xoonettidoogaa erido wode, Daawitaara sigettidi, ayyo haarettidosona. Hegaappe simmin, Sooriyaa asai Amoona asaa maaddanau dosibeenna.