Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela halaqati ubbai Yerusalaamen shiiqanaadan Kawoi Daawiti azaziis; hegaa gishshau, zaretu halaqati, kawo oosanchchatu halaqati, shaalaqati, mato halaqati, kawuwaayyoonne kawuwaa naatuyyo de7iya aquwaayyoonne mehiyaayyo aawatiyaageeti, kawuwaa keettan oottiya halaqati, erettida mino asatinne gita asati ubbai Yerusalaamen shiiqidosona.
2SHiiqin Kawoi Daawiti denddi eqqidi, hagaadan yaagiis; “Ta ishanttoo, ta asatoo, siyite! GODAA Maachchaa Taabootaa wottiyoonne nu Xoossaa tohoi shemppiyo Beeta Maqidasiyaa keexxanau ta wozanan qoppaas; keexxanau koshshiyaabatakka giigissaas.
3SHin Xoossai tana, ‘Neeni olanchchanne suuttaa gussida asa gidiyo gishshau, ta sunttaayyo keettaa keexxakka’ yaagiis.
4Taani Israa7eela bolli merinau kawotanaadan, GODAI Israa7eela Xoossai ta aawaa keettaa asaa ubbaappe tana dooriis. Kaalettanaadan koiro Yihudaa zariyaa dooriis; Yihudaa zariyaappe ta aawaa so asaa dooriis; ta aawaa naatu giddoppe tana dooridi, Israa7eela ubbaa bolli kawoyanau ufaittiis.
5GODAI taayyo cora naata immiis; ta naatu ubbaappe GODAA kawotaa araatan uttidi, Israa7eela bolli kawotanaadan ta na7aa Solomona dooriis.
6“GODAI tana, ‘Ta Beeta Maqidasiyaanne ta dabaabaa keexxanaagee ne na7aa Solomona. Aissi giikko, i taayyo na7a gidanaadan taani a dooraas; taanikka ayyo aawa gidana.
7I ha77i oottiyoogaadan sinttappekka ta azazuwaanne ta higgiyaa minnidi naagikko, taani a kawotettaa merinau minttana’ yaagiis.
8Hegaa gishshau, ha77ikka GODAA yaa7ai, Israa7eela asai ubbai be7ishiininne nu Xoossai siyishin, GODAA intte Xoossaa azazuwaa ubbaa intte minttidi naagana mala, taani intteyyo odais. Yaatikko, intte ha lo77o biittaa laattananne intte naatakka merinau laatissana.
9“Solomonaa, ta na7au, ne aawaa Xoossaa era. Ne kumetta wozanaaninne ne eeno giya qofan ayyo ootta. Aissi giikko, GODAI wozanaa ubbaa qorees; qofan de7iya halchchuwaa ubbaakka erees. Neeni a koyikko, i neeyyo beettana; shin neeni a aggikko, i nena merinau aggi bayana.
10Ha77ikka Beeta Maqidasiyaa keexxanau GODAI nena dooridoogaa dogoppa. Minnada oosuwaa ootta” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, Daawiti ba na7aa Solomonayyo Beeta Maqidasiyaa keexxiyo halchchuwaa immiis; baranddaa halchchuwaa, buquraa minjjiyoosaa halchchuwaa, bolla kifiliyaanne giddo kifiliyaa halchchuwaanne nagarai atto geetettiyo sohuwaa qum77uwaa wottiyo kifiliyaa halchchuwaa immiis.
12Qassikka Daawiti ayyo GODAA Beeta Maqidasiyaa dabaabaa keexxanau ba qofan de7iya halchchuwaa, a yuushuwan de7iya ubba kifiletu halchchuwaanne Xoossaa Beeta Maqidasiyaa buquraa minjjiyo sohotunne GODAASSI dummayi wottido imota minjjiyo sohotu halchchuwaa immiis.
13Hegaadankka Daawiti qeesetunne Leewatu citati bantta oosuwaa oottana maaraa, GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaa oottana maaraanne Beeta Maqidasiyaa miishshata naagiyo maaraa yootiya halchchuwaa ayyo immiis.
14Qassikka Daawiti hagaappe kaallidi xaafettida dumma dumma miishshata medhdhanau woisa keenaa deexxiya worqqaanne woisa keenaa deexxiya biraa koshshiyaakko xaafidi, Solomonayyo immiis.
15Hegeetikka, worqqa xomppeta wottiyo ballaanne worqqa xomppeta, bira xomppeta wottiyo ballaanne bira xomppeta,
16GODAA sinttan oittaa wottiyo worqqa xaraphpheezata, bira xaraphpheezata,
17worqqa qapheta, worqqa kereta, worqqa wanccata, worqqa kuixaarota, bira kuixaarotanne
18ixaanaa cuwayiyo geeshsha worqqa saaxiniyaa. GODAA Maachchaa Taabootaa bolli bantta qefiyaa miccidi kammiya, kiruubeta wottiyo worqqa gaariyaa giigissiyo halchchuwaakka ayyo immiis.

19Daawiti, “GODAI ba kushiyaa ta bolli wottidi, ha xaafettida halchchuwaa ubbaa tana erissiis” yaagiis.
20Hegaappe guyyiyan, Daawiti ba na7aa Solomona, “Aikko baa; minna! Oosuwaa ootta! GODAI Xoossai, ta Xoossai nenaara de7iyo gishshau, yayyoppa; dagammoppa! GODAA Beeta Maqidasiyaa oosoi polettana gakkanaashin, Xoossai nena yeggennanne aggenna.
21Xoossaa Beeta Maqidasiyan de7iya ooso ubbau qeesetinne Leewati sunttetti uttidosona. Kushe hiilla erai de7iyo asai ubbai nena ooso ubban maaddana. Halaqatinne asai ubbai neeyyo ubbabankka azazettana” yaagiis.