Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Daawiti Pilisxxeemata xoonidi haariis; yaatidi Gaate giyo katamaanne a moottata Pilisxxeema asatu kushiyaappe wotti ekkiis.
2Qassi Daawiti Moo7aaba biittaa asata xoonin, eti ayyo haarettidosona; haarettidi giiraa giiridosona.
3Hamaata katamaa matan de7iya Xooba biittaa Kawoi Hadaadi7eezeri, ba kawotettaa Efiraaxiisa SHaafaa gakkanaashin aassanau biishin, Daawiti a xooniis.
4Daawiti Hadaadi7eezerappe issi sha7u para gaareta, laappun sha7u paraasatanne laatamu sha7u tohuwaasata omooddiis. Daawiti xeetu gaaretuyyo gidiya parata ashshidi, hara paratu ubbau gaadiyaa gilddayiis.
5Damasqqo kataman de7iya Sooreti Xooba biittaa Kawuwaa Hadaadi7eezera maaddanau yiido wode, Daawiti etappe laatamanne naa77u sha7u asaa woriis.
6Hegaappe guyyiyan, Sooriyaa biittan Damasqqo kataman olanchchatu qatota medhdhiis. Yaatin, Sooriyaa asati Daawitayyo haarettidi, giiraa giiridosona. Daawiti biido soho ubban GODAI ayyo xoonuwaa immiis.
7Kawoi Daawiti Hadaadi7eezera oosanchchati tookkido worqqa gonddalleta ekkidi, Yerusalaame efiis.
8Qassi Daawiti Hadaadi7eezeri haariyo Xebaahanne Kuna katamatuppe nahaasiyaa giyo birataa keehi daruwaa ekkiis. Hegaappe simmin, Solomoni he nahaasiyaa birataappe Abba Sainiyaa, tuussatanne dumma dumma miishshata medhdhiis.
9Daawiti Xooba biittaa Kawuwaa Hadaadi7eezera olanchchata ubbaa xoonidoogaa Hamaata Kawoi Too7i siyiis.
10Siyidi Hadaadi7eezera olidi xoonido gishshau, a hashshu gaanaunne sarotanau ba na7aa Hadoraama Kawuwaa Daawitakko kiittiis. Aissi giikko, Hadaadi7eezeri Too7aara olettiiddi gam77iis. Hadoraami worqqaappe, biraappenne nahaasiyaappe medhdhido miishshata ekkidi yiis.
11Kawoi Daawiti Eedoomappe, Moo7aabappe, Amoona asatuppe, Pilisxxeematuppenne Amaaleeqa asatuppe omooddi ekkido biraanne worqqa ha miishshatuura issippe gattidi, GODAU dummayidi wottiis.
12Xaruuyi na7ai Abishaayi Eedooma asaappe tammanne hosppun sha7ata Maxine Wombban woriis.
13Hegaappe guyyiyan, Daawiti Eedooman olanchchatu qatota medhdhiis; yaatin, he biittaa asai ubbai Daawitayyo haarettiis. Daawiti biido soho ubban GODAI ayyo xoonuwaa immiis.
14Hegaadan oottidi, Daawiti Israa7eela ubbaa bolli kawotiis; kawotidi ba asaa ubbaa xillotettaaninne suure pirddan aissiis.
15Xaruuyi na7ai Yoo7aabi ola gadaawa; Ahiluuda na7ai Yoosaafixi hanidabaa xaafiyaagaa;
16Ahixuuba na7ai Xaadooqinne Abiyaataara na7ai Abimeleki qeeseta; Saraayi waanna xaafe;
17Yoodaahe na7ai Banaayi Daawita naagiya olanchchata halaqa; Daawita attuma naati a kawotettan xoqqa sohuwaa oiqqida halaqata.