Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiyaageeti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Koiroi Qoraaha yaraappe Asaafa baggaara Qore na7aa Mashelemiyaa.
2Mashelemee laappun attuma naata yeliis; eti bantta yeletaa maaran Zakkaariyaasa, Yidi7eela, Zabaadiyaa, Yaatini7eela,
3Elaama, Yahohanaananne Eliyaho7enaaya.
4Xoossai Obeedi-Eedoomakka anjjido gishshau, i hosppun attuma naata yeliis. Eti bantta yeletaa maaran SHamaa7iyaa, Yihozabaada, Yo7aaha, Sakaara, Nataani7eela,
5Ami7eela, Yisaakooranne Pa7ulttaaya.
6Qassi Obeedi-Eedooma na7ai SHamaa7eekka usuppun attuma naata yeliis; eti mino asa gidido gishshau, bantta aawaa keettan halaqa gididosona.
7SHamaa7iyaa naati Ootina, Rafaa7eela, Yobeedanne Elzzabaada; eta ishantti Eelihunne Samaakee aadhdhida mino asata.
8Hageeti ubbati Obeedi-Eedooma zareta; eti, eta naatinne eta dabboti oosuwau mino. Obeedi-Eedooma zareti muleera usuppun tammanne naa77a.
9Mashelemiyaayyo mino naatinne mino dabboti de7oosona; eti muleera tammanne hosppuna.
10Maraara yaraappe Hoosayyookka naati de7oosona. SHiimiri baira na7a gidenna; shin a aawai a halaqa oottiis.
11A ishantti Hilqqiyaa, Xabaaliyaanne Zakkaariyaasa. Hoosa naatinne a dabboti muleera tammanne heezza.
12Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiyaageeti bantta keettaa asaa halaqatun, citan citan shaahettidosona. Hara Leewatudan etakka GODAA Beeta Maqidasiyaa oosoi shaahuwan gakkiis.
13Penggiyaa ubbaa naaganau bantta keettan keettan guuttai gitai saamaa kessidosona.
14Arshsho Penggiyaa giyo penggiyaa naagiyo saamai SHeleemiyaa gakkiis. Lo77o zoriya a na7aa Zakkaariyaasa Huuphessa Penggiyaa giyo penggiyaa naagiyo saamai gakkiis.
15Obeedi-Eedooma Tohossa Penggiyaa giyo penggiyaa naagiyo saamai gakkiis. A naata buquraa minjjiyo keettaa naagiyo saamai gakkiis.
16Arggo Penggiyaanne bolla ogiyaa baggaara de7iya SHalekoota Penggiyaa geetettiya penggeta naagiyo saamai SHufiimanne Hoosa gakkiis. Naagoi kayan kayan gakkees.
17Gallassan gallassan arshsho baggaara usuppun Leewati naagoosona. Huuphessa baggaara oiddati naagoosona. Tohossa baggaara oiddati naagoosona. Qassi naa77ai naa77ai buquraa minjjiyo keettaa naagoosona.
18Arggo baggaara dabaabau efiya ogiyaa oiddati naagoosona. Qassi dabaabaa gidduwaa naa77ati naagoosona.

19Simmi Qoraaha yaratussinne Maraara yaratussi imettida pengge naago oosoi hagaa.
20Akiiya giyo Leewee Xoossaa Beeta Maqidasiyan de7iya buquraanne Xoossaayyo dummayi wottido imota naaganau sunttettiis.
21Gershshoona na7aa La7idaana yaraappe Yihi7eeli dumma dumma keettaa asau aawatees.
22Yihi7eela naati Zetaamanne a ishaa Yuu7eela; eti GODAA Beeta Maqidasiyan de7iya buquraa naaganau sunttettidosona.
23Amiraama yaratuyyo, Yixihaara yaratuyyo, Kebroona yaratuyyoonne Uzzi7eela yaratuyyo oosoi shaahetti imettiis.
24Muuse na7aa Gershshooma yara gidiya SHabu7eeli Beeta Maqidasiyan de7iya buquraa naagiyaageetu halaqatu bolli sunttettiis.
25I Gershshooma ishaa El77eezara baggaara SHalomiitayyo dabbotees. El77eezari Rahaabiyaa yeliis; Rahaabee Yishaa7iyaa yeliis; Yishaa7ee Yoraama yeliis; Yoraami Ziikira yeliis; Ziikiri SHalomiita yeliis.
26Kawoi Daawiti, aawatu keettaa asaa halaqati, shaalaqati, mato halaqatinne ola gadaawati Xoossaayyo dummayi wottido miishsha ubbaa bolli SHalomiitinne a dabboti sunttettidosona.
27Ha miishshaa Beeta Maqidasiyaa bottokonanau dummayi wottida asati ha miishshaa kase olaappe omooddi wottidosona.
28Qassi hananabaa yootiya Sameeli, Qiisa na7ai Saa7ooli, Neera na7ai Abaneerinne Xaruuyi na7ai Yoo7aabi kase dummayi wottido imota ubbaa SHalomiitinne a dabboti naagoosona.
29Yixihaara yaratuppe Kanaaneenne a naati Beeta Maqidasiyaappe kareera de7iya oosuwan Israa7eela asaa aissanaunne daannatanau sunttettidosona.
30Kebroona yaratuppe Hashaabeenne a dabboti, issi sha7anne laappun xeetu mino asati, GODAA ooso ubbaunne kawuwaa ooso ubbau Yorddaanoosa SHaafaappe hefinttan arggo baggaara de7iya Israa7eela asaa bolli sunttettidosona.
31Kebroona yaratuppe halaqatiyaagee Yiriiya. Daawiti kawotido oitamantto laittan koyin, eta asaa giddoppe mino asati Gala7aade biittan Yaa7izeera giyo sohuwan beettidosona.
32Aawatu keetta asau halaqatiya Yiriiya dabboti minoti naa77u sha7anne laappun xeeta. Kawoi Daawiti Xoossaa ooso ubbaunne kawuwaa ooso ubbau eta Roobeela zaretu biittaa bolli, Gaada zaretu biittaa bollinne Minaase zaretuppe baggatu biittaa bolli sunttiis.