Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eti Xoossaa Taabootaa ehiidi, Daawiti Taabootaa wottanau tolido dunkkaaniyaa giddon wottidosona. Wottidi xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa Xoossaayyo yarshshidosona.
2Daawiti xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshidi polidoogaappe guyyiyan, GODAA sunttan asaa anjjiis.
3Israa7eela asau ubbau, maccaunne attumau, huuphiyan huuphiyan issi issi komppo oittaa, issi issi muxo ashuwaanne woiniyaa teeraa melaappe issi issi lichchakkuwaa gishiis.
4GODAA Taabootaa sinttan oottanaadaaninne GODAA Israa7eela Xoossaa sabbanaadan, galatanaadaaninne bonchchanaadan, amarida Leewata Daawiti sunttiis.
5Leewatu halaqai Asaafa; Asaafa kaallidi naa77antto halaqai Zakkaariyaasa. Zakkaariyaasa kaallidi de7iyaageeti Yi7i7eela, SHamiraamoota, Yihi7eela, Matiitiyaa, Eli7aaba, Banaayanne Obeedi-Eedooma. Eti maazinqqiyaanne diittaa diixxanau sunttettidosona; shin Asaafi daalaa qaattanau sunttettiis.
6Qeesiyaa Banaayinne Yahaazi7eeli Xoossaa Maachchaa Taabootaa sinttan ubba wode xurumbbaa punnanau sunttettidosona.
7He gallassi Daawiti kasetidi, Asaafinne a dabboti GODAA sabbanaadan azaziis.
8GODAA galatite; a sunttaa xeesite. I oottidobaa kawotettatu gidduwan erissite.
9A sabbite; galata yettaa au yexxite. A maalaalissiya oosuwaa ubbaa yootite.
10A geeshsha sunttan ceeqettite; GODAA koyiyaageetu wozanati ufaittona.
11GODAANNE a wolqqaa xomoosite; ubbatoo a sinttaa koyite.
12Inttenoo, a ashkkaraa Abrahaama zerettatoo, doorettida Yaaqooba naatoo, i oottido maalaalissiyaabaa, a malaataanne i pirddido pirddaa hassayite.
14I GODAA nu Xoossaa; a pirddaikka sa7aa ubbaa bollaana.
15I ba maachchaa merinaassi, ba azazido qaalaa sha7u yeletaa gakkanaassi naagees.
16Hegeenne, i Abrahaamaara maacettido maachchaa, Yisaaqassi caaqqido maachchaa.
17Yaaqoobassi woga, Israa7eelassikka merinaa maachcha oottidi minttidoogaa.
18Hagaadan yaagiis; “Neeyyo Kanaane biittaa immana; i ne zerettatuyyo laata gidana” yaagiis.
19Xoossaa asati qoodan qii guuttanne Kanaane biittan bete gididi de7iyo wode,

20issi deriyaappe hara deriyaa, issi kawotettaappe hara kawotettaa yuuyidosona.
21Xoossai eta ooninne naaqqanau immibeenna; eta gishshau kawota seeriiddi,
22“Taani tiyidoogeeta bochchoppite; ta hananabaa yootiyaageeta qohoppite” yaagiis.
23Sa7an de7iya asau, ubbaikka GODAASSI yexxite; i ashshiyo mishiraachchuwaa hachchi hachchi yootite.
24Kawotettatu giddon a bonchchuwaabaa, asaa ubbaa giddon a maalaalissiya oosuwaabaa awaajjite.
25Aissi giikko, GODAI gita; aaro galatai ayyo bessees. Xoossatu ubbaappe aadhdhidi, i yayettanau bessees.
26Hara asaa xoossati ubbai eeqata; shin GODAI salota medhdhida Xoossaa.
27Bonchchoinne anggai a yuushuwan de7ees; minotettainne ufaissai a Beeta Maqidasiyan de7ees.
28Inttenoo, asa zaretoo ubbau, GODAABAA yootite; “Bonchchoinne wolqqai GODAABAA” giidi yootite.
29“Bonchchoi a sunttaassa” giidi GODAABAA yootite. Yarshshuwaa ekkidi, a sintti yiite. A geeshshatettaa puulan GODAAYYO goinnite.
30Biittan de7iya asau ubbau, a sinttan kokkorite. Sa7ai minni eqqiis; mulekka qaaxxenna.
31Saloti ufaittona; sa7aikka hashshu go! Kawotettatu giddon eti, “GODAI kawotiis!” yaagona.
32Abbainne a giddon kumidabati guummona. SHooqainne shooqan de7iyaabati ubbati ufaittona.
33Hegaappe guyyiyan woran de7iya mitta ubbai ufaissan GODAA sinttan yexxana. Aissi giikko, i sa7aa bollan pirddanau yees.
34GODAI keha gidiyo gishshaunne aggenna a siiqoi merinaagaa gidiyo gishshau, GODAA galatite.
35Hegaappe guyyiyan intte, “Abeet nuna ashshiya Xoossau, nuna ashsha. Nuuni ne geeshsha sunttaa galatanaadaaninne ne bonchchuwan ceeqettanaadan, kawotettatu giddoppe shiishshada ashsha” yaagite.
36GODAI Israa7eela Xoossai merinaappe merinaa gakkanaayyo galatetto! Hegaappe guyyiyan asai ubbai, “Amin77i” giidi, GODAA galatiis.
37GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan hachchi hachchi goinuwaassi koshshiyaabaa ubba wode eti oottanaadan, Daawiti Asaafanne a dabbota wottiis.

38I qassi Obeedi-Eedoomanne a dabbota usuppun tammanne hosppunata etaara oottanaadan wottiis; Yidutuuna na7aa Obeedi-Eedoomanne Hoosa penggiyaa naaganaadan wottiis.
39Qeesee Xaadooqinne aara oottiya qeeseti Gabaa7oonan de7iya xoqqa sohuwan, Dunkkaaniyaa sinttan oottanaadan yan attidosona.
40GODAI Israa7eelayyo immido higgiyan xaafettidoogaadan, eti maalladonne omarssi ubba wode xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosan yarshshoosona.
41Aggenna a siiqoi merinaagaa gidiyo gishshau, GODAA yettan galatanaadan Hemaana, Yidutuunanne doorettida haraata Daawiti etaara issippe wottiis.
42Hemaaninne Yidutuuni xurumbbaa punnoosona, daalaa qaattoosonanne galataa mazamuriyaa yexxiiddi kaa7iyo hara miishshata kaa7oosona. Yidutuuna attuma naati penggiyaa naaganau sunttettidosona.
43Hegaappe guyyiyan, asai ubbai ba soo ba soo biis. Daawitikka ba so asaa anjjanau simmiis.