Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaa gishshau, Daawiti, “GODAA Beeta Maqidasee hagan de7ana; Israa7eela asai xuuggiyo yarshshuwaa yarshshana sohoi hagaa gidana” yaagiis.
2Hegaa gishshau, Daawiti Israa7eela biittan de7iya hara biittaa asata shiishshanaadan azaziis. Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxanau shuchchaa massiyaageeti shuchchaa massidi loittanau eta giddoppe sunttiis.
3Daawiti penggiyaa sanqqaa oottanau misimaariyaayyoonne maaxafiyau haniya cora birataanne mazzananau danddayettenna, zawi bainna nahaasiyaa birataa giigissiis.
4Sidoona asatinne Xiiroosa asati Daawitayyo zigaa ehiyo gishshau, Daawiti qoodai bainna zigaa giigissiis.
5Daawiti, “Ta na7ai Solomoni lammachchanne yelaga na7a. GODAAYYO keexettiya Beeta Maqidasee biitta ubban erettidanne bonchchettida, lo77o keetta gidanau bessees. Hegaa gishshau, au koshshiyaabaa taani giigissana” yaagiis. Daawiti haiqqanaappe kasetidi darobaa giigissi wottiis.
6Hegaappe guyyiyan, Daawiti ba na7aa Solomona xeesidi, GODAAYYO Israa7eela Xoossaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxanaadan azaziis.
7Daawiti Solomona, “Ta na7au, taani GODAA ta Xoossaa sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxanau ta wozanan qoppaas.
8SHin GODAA qaalai tana, ‘Neeni daro suuttaa gussadasa; qassi daro olaakka olettadasa. Neeni ha sa7aa bollan ta sinttan daro suuttaa gussido gishshau, ta sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxakka.
9Be7a; neeyyo issi saro na7i yelettana. A yuushuwan de7iya morkketu ubbaara taani a saro oottana. A sunttai Solomona; taani i kawotido laittan Israa7eela asaayyo sarotettaanne woppaa immana.
10I ta sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxana. I ta na7a gidana; taanikka ayyo aawa gidana. A kawotaa araataa Israa7eelan merinau mintta essana’ yaagiis.
11“Ha77ikka ta na7au, GODAI nenaara gido. GODAI kase nebaa haasayidoogaadan, GODAA ne Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxanaagaa nena polisso.
12GODAI nena Israa7eela asaa bolli kawo oottiyo wode, GODAA ne Xoossaa higgiyaa naaganaadan, GODAI neeyyo aadhdhida eratettaanne akeekaa immo.
13GODAI Muuse baggaara Israa7eela azazido azazuwaanne wogaa naagiyaabaa gidikko, ubbai neeyyo hanana. Aikko baa minna! Yayyoppa woikko dagammoppa!
14Taani daro tuggan GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxanau heezzu sha7anne oiddu xeetu kilo giraame deexxiya worqqaanne hasttamanne oiddu sha7u kilo giraame deexxiya biraa shiishshaas; qassi zawi bainna nahaasiyaanne birataa shiishshaas; qassikka mittaanne shuchchaa giigissaas. Gidikkokka, neeni hegaa bolli haraa gujjanau koshshees.
15Ne matan daro oosanchchati de7oosona; shuchchaa qoo7iyaageetinne massiyaageeti, anaaxetinne ubba oosuwaa oottanau danddayiya eranchcha asati de7oosona.
16Eti oottiyo worqqau, birau, nahaasiyaunne biratau zawi baawa. Ha77i neeni oosuwaa doomma. GODAI nenaara gido” yaagiis.
17Daawiti Israa7eela kaalettiyaageeti ubbai ba na7aa Solomona maaddanaadan hagaadan yaagidi azaziis;
18“GODAI intte Xoossai inttenaara de7enneeyye? I inttena ubbasaara shemppissibeennee? Ha biittan de7iyaageeta i ta kushiyan aatti immido gishshau, ha biittai GODAAYYONNE a asaayyo haarettiis.

19Ha77ikka GODAA intte Xoossaa koyanau intte wozanaanne intte shemppuwaa immite. GODAA sunttau keexettida Beeta Maqidasiyaa giddon GODAA Maachchaa Taabootaanne Xoossaa geeshsha miishshata ehiidi wottanaadan, intte denddidi, GODAA Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxite” yaagiis.