Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye bɑ Isirelibɑ yoru mwɑ yen wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbusen suru ɡbiikoon sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔn dɑm mu Esekiɛli nɛnuɑ. N deemɑ ye bɑ Yerusɑlɛmu wɔri bɑ kɔsukɑ yen wɔ̃ɔ wɔkurɑ nnɛse sɔɔrɑ mi. Mɑ u nùn kpɑrɑ u kɑ dɑ Isirelibɑn temɔ
2kɑ̃siru sɔɔ. U nùn suɑ u yi ɡuuru wɔllɔ te tɑ ɡunu too. Ten sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ, u diɑ wɑ yɑ sɑ̃ɑ nɡe wuu.
3Mɑ u kɑ nùn dɑ mi ɡiɑ. Mɑ u durɔ ɡoo wɑ mi, u kɑ sii ɡɑndu weenɛ u wɛ̃ɛ dɑmɡii kɑ dɛkɑ nɛni ye bɑ rɑ kɑ yĩire. Mɑ u yɔ̃ ɡɑmbon bɔkuɔ kɔnnɔwɔ.
4Durɔ wi, u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ mɛɛrio kpɑ ɑ swɑɑ dɑki ɑ de ɑ ye kpuro lɑɑkɑri ko ye kon nun sɔ̃ɔsi. Domi bɑ kɑ nun nɑwɑ mini ɑ kɑ mɛɛri kpɑ ɑ kɑ wɑ ɑ Isirelibɑ tubusiɑ ye ɑ wɑ.
5Wee ye u wɑ. U ɡbɑ̃rɑru wɑ tɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ. U dɛkɑ wɑ durɔ win nɔmɑ sɔɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu kɑ ɡɔm soonu nɔɔbɑ tiɑ nɛ. Adɑmɑ yen ɡɔm soo ten bɑɑtere tɑ dɛ̃ɛbu sosiwɑ kɑ nɔm wĩi teeru. Yen yɑsum mɑɑ kuɑ dɛkɑ tiɑ. Yen ɡunum mɑɑ kuɑ dɛkɑ tiɑ.
6Mɑ u dɑ kɔnnɔwɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ mɑ u yɔɔwɑ ɡen yɔɔtiɑɔ. Mɑ u kɔnnɔ ɡen yɑsum yĩirɑ. Mɑ mu kuɑ dɛkɑ tiɑ. Adɛrɔ ɡɑ wɑ̃ɑ dii ten suunu sɔɔ mɑ kɔ̃su yenu wɑ̃ɑ ɡen yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ.
7Kɔ̃su yee nin bɑɑteren dɛ̃ɛbu kɑ ten yɑsum mu nɛwɑ. Ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ tiɑ. Bɑtumɑ ye yɑ nu kɑrɑnɛ yɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbu. Gɑmbo ye yɑ wɑ̃ɑ dii sɔɔn kɔnnɔwɔ ɑ sere sɑ̃ɑ yerun tii du, yen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ tiɑ.
8Mɑ durɔ wi, u dii sɔɔ ɡe yĩirɑ. Gen ɡɑnɑn ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ nɔɔbɑ itɑ. Mɑ ɡen ɡɑni tɔɔkii yi mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yiru kɔnnɔ ɡen sɔɔwɔ. Diru ɡɑrɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten bɔkuɔ.
10Kɔ̃su yerun dii ni kpuro ni nu wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ nu nɛwɑ. Diɑ itɑ itɑwɑ yɑ wɑ̃ɑ ɑdɛrɔ ɡen beri berikɑɔ. Bɑtumɑ ye yɑ bu kɑrɑnɛ yɑ mɑɑ nɛwɑ.
11Durɔ wi, u mɑɑ kɔnnɔ ɡen yɑsum yĩirɑ mɑ yɑ kuɑ ɡɔm soonu wɔkuru. Mɑ ɡen dɛ̃ɛbu bu kuɑ ɡɔm soonu wɔkurɑ itɑ.
12Kɔ̃su yee nin bɑɑteren wuswɑɑɔ bɑ bɑtumɑ ɡɑɑ wĩɑ ɡɔm soo teeru. Kɔ̃su yee ten bɑɑteren ɡoonu nu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbɑ tiɑ tiɑ.
13Durɔ wi, u yĩirɑ sɑɑ kɔ̃su yee teerun ɡɑnɑ sɔɔn di n kɑ ɡirɑri yirusen ɡɑnɑ sɔɔ te tɑ ɡbiikii te mɛɛrɑ. Mɑ n kuɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
14U mɑɑ dii sɔɔ ɡe yĩirɑ mɑ ɡɑ kuɑ ɡɔm soonu yɛndu. Dii ten berɑ ɡiɑ, sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ yɑ kɑ kɔnnɔ ɡe sikerenɛwɑ.
15Bɑtumɑ ye yɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ ɡèn min di bɑ rɑ kɑ du n kɑ dɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔɔwɔ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru.
16Bɑ kɔ̃su yee nin fɛnɛntibɑ kuɑwɑ nɡe kɔkɔsɔ nin ɡɑni tɔɔkiiɔ kɑ mɑɑ ɡɑni yi yi nu burɑnɛ sɔɔ kɑ sere dii sɔɔ ɡen ɡɑni sɔɔ. Mɑ bɑ dii nin ɡɑnin sɔɔwɔ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu koosi ye yɑ kuɑ yen burɑru.
17Yen biru durɔ wi, u kɑ nùn dɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ mi diɑ tɛnɑ yɑ wɑ̃ɑ. N deemɑ bɑ ɡɑ̃ɑnu tɑ̃wɑ nɡe simɑɑ bɑ kɑ yɑɑrɑ ye sikerenɑ.
18Simɑɑ ye bɑ tɑ̃wɑ mi, yɑ wɑ̃ɑwɑ diɑ yen bɔkuɔ. Mɑ yɑ kɑ diɑ yen ɡɑni dɛ̃ɛbu nɛ. Adɑmɑ yɑ ǹ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ ɡunum turɑ.
19Mɑ u bɑtumɑ yen dɛ̃ɛbu yĩirɑ sɑɑ kɔnnɔ ɡbiikuun sɔɔn di n kɑ ɡirɑri yɑɑrɑ sɔɔkɑɑn ɡɑnɑɔ mɑ n kuɑ ɡɔm soonu wunɔbu (100). U ye yĩirɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ kɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ.

20Mɑ u mɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum yĩirɑ.
21Kɔnnɔ ɡe, ɡɑ kɔ̃su yenu nɔɔbɑ tiɑ mɔ, itɑ itɑ ɡen ɑdɛrɔn yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ. Gen ɡɑni yi, kɑ ɡen dii sɔɔ yɑ kɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum nɛwɑ.
22Yen fɛnɛntibɑ kɑ dii sɔɔ ɡe, kɑ kpɑkpɑ wurusun burɑ ni bɑ kuɑ mi, ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ tiɑ kɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru mi. A kɑ dɑ yen kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, kɑɑ yɔɔtiɑ yɔwɑ nɑɑ dɑbusɑnu nɔɔbɑ yiru.
23Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeun kɔnnɔn dee deeru, kɔnnɔ ɡɑɡɑ wɑ̃ɑ sɔɔwɔ ɡèn min di bɑ rɑ kɑ du yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ. Kɔnnɔsu yiru yen bɑɑ sɔɔ yɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wunɔbu nɡe mɛ n sɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ.
24Mɑ u kɑ mɑn dɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ mi kɔnnɔ ɡɑɡɑ wɑ̃ɑ. Mɑ u ɡen kɔ̃su yenu kɑ ɡen dii sɔɔ kɑ ɡen ɡɑni yĩirɑ. Ye kpuro yɑ kɑ kɔnnɔ siɔnɔɡiɑ nɛwɑ.
25Kɔnnɔ ɡe, kɑ ɡen diɑ yɑ fɛnɛntibɑ mɔ yɑ kɑ sikerenɛ nɡe fɛnɛnti beɔnɔ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
26Gen yɔɔtiɑ yɑ mɔwɑ nɑɑ dɑbusɑnu nɔɔbɑ yiru ɑ kɑ dɑ dii sɔɔ ɡen mi. Bɑ dii ten ɡɑni sɔɔkii burɑru kuɑwɑ kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu.
27Yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yɑ mɑɑ kɔnnɔ mɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ. Kɔnnɔsu yiru ye, yɑ tondinɛwɑ kɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru.
28Durɔ wi, u kɑ mɑɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yen mi, sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn kɔnnɔn di. Mɑ u kɔnnɔ ɡe yĩirɑ u deemɑ yɑ nɛwɑ kɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔsu.
29Gen kɔ̃su yenu kɑ ɡen ɡɑni kɑ ɡen dii sɔɔ, ye kpuro yɑ nɛwɑ kɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔsu. Kɔnnɔ ɡe, ɡɑ fɛnɛntibɑ mɔ bɑ kɑ sikerenɛ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru. Mɑ ɡen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
30Kɔnnɔ ɡen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
31Dii sɔɔ ɡen kɔnnɔ ɡɑ mɛɛrɑwɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ. Bɑ ɡen ɡɑni sɔɔkii burɑru koosiwɑ kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Gen yɔɔtiɑ ye, yɑ nɑɑ dɑbusɑnu mɔwɑ nɔɔbɑ itɑ.
32Yen biru, u mɑɑ kɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yen mi, sɑɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑn di. Mɑ u kɔnnɔ ɡe yĩirɑ u deemɑ ɡɑ kɑ si u rɑɑ yĩirɑ mi nɛwɑ.
33Gen dii sɔɔ kɑ ɡen ɡɑni kɑ ɡen kɔ̃su yenu, ye kpuro yɑ nɛwɑ kɑ kɔnnɔ si u rɑɑ yĩirɑ. Yen biru ɡɑ fɛnɛntibɑ mɔ yɑ kɑ sikerenɛ. Kɔnnɔ ɡen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
34Gen dii sɔɔ ɡɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑwɑ. Mɑ bɑ ɡen ɡɑni sɔɔkii burɑru koosi kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Mɑ ɡen yɔɔtiɑ yɑ nɑɑ dɑbusɑnu mɔ nɔɔbɑ itɑ.
35U kɑ mɑɑ mɑn dɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Mɑ u ɡu yĩirɑ. U deemɑ kɔnnɔ ɡe, kɑ si u rɑɑ yĩirɑ mi, su dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum nɛwɑ.
36Kɔnnɔ ɡe, ɡɑ mɑɑ kɔ̃su yenu mɔ kɑ ɡɑni yi yi nu burɑnɛ kɑ sere dii sɔɔ. Mɑ bɑ fɛnɛntibɑ kuɑ bɑ kɑ ɡu sikerenɑ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru, mɑ ɡen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
37Dii sɔɔ ɡe, ɡɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑwɑ. Mɑ bɑ ɡen ɡɑni sɔɔkii burɑru koosi kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Gen yɔɔtiɑn nɑɑ dɑbusɑnu sɑ̃ɑwɑ nɔɔbɑ itɑ.

38Kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ ɡɑ diru ɡɑru mɔ te tɑ mɛɛrɑ ɡen dii sɔɔ ɡiɑ. Miyɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinun yɑɑ kpɑkie.
39Dii sɔɔ ɡen beri berikɑɔ tɔɔwɔ, tɑbulu yiru yiruwɑ yɑ wɑ̃ɑ. Tɑbulu ben wɔllɔwɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kɑ torɑnun yɑ̃kunu kɑ yɑ̃ku ni bɑ rɑ kɑ torɑnu sɔmɛn yɑɑ sɑke.
40Dii sɔɔ ɡen tɔɔwɔ, tɑbulu nnɛwɑ yɑ wɑ̃ɑ. À n dɔɔ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, kɑɑ kpĩ ɑ ye wɑ berɑ kɑ berɑ yiru yiru.
41Tɑbulu nɔɔbɑ itɑwɑ bɑ mɔ yèn wɔllɔ bɑ rɑ yɑ̃ku yɑɑ ɡo. Bɑ ye yiwɑ nnɛ nnɛ kɔnnɔ ɡen beri berikɑɔ.
42Tɑbulu yen nnɛ sɔɔrɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu sɔɔru ko. Bɑ ye kuɑ kɑ kpee ni bɑ dɑ̃kɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soo teeru kɑ bɔnu, yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soo teeru kɑ bɔnu, mɑ yen ɡunum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soo teeru. Tɑbulu yen miyɑ bɑ rɑ yɑ̃ku sɔm yɑ̃nu yi.
43Mɑ bɑ tɑbulu ye nɔɔ bɔki kuɑ nɔm tɑrɑrun yɑsum sɑkɑ. Tɑbulu yen wɔllɔwɑ bɑ rɑ yɑ̃ku yɑɑ sɔndi.
44Yen biruwɑ durɔ wi, u kɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ. Mɑ nɑ diɑ yiru wɑ mi. Teerɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ mɑ tɑ nɔɔ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ. Teerɑ mɑɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ mɑ ten kɔnnɔ ɡɑ mɑɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ.
45U mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, dii tèn kɔnnɔ ɡɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ mi, tɑ sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobun diru be bɑ rɑ sɑ̃ɑ yerun sɔmburu ko.
46Dii tèn kɔnnɔ ɡɑ mɑɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ mi, tɑ sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobuɡiru be bɑ rɑ yɑ̃kuru ko yɑ̃ku yerɔ. Mɑ u mɑɑ nɛɛ, Lefin bweseru sɔɔ, Sɑdɔkun bwese kɛrɑ yɑ koo kpĩ yu du sɑ̃ɑ yerɔ yu Yinni Gusunɔ sɑ̃.
47Durɔ wi, u sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ kpuro yĩirɑ mɑ u deemɑ yen ɡoonu kpuro nu nɛwɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu wunɔbu (100) mɑ yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu wunɔbu. Mɑ yɑ̃ku yerɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔwɔ.
48Mɑ u mɑɑ kɑ mɑn dɑ sɑ̃ɑ yee ten ɑdɛrɔwɔ mìn di bɑ rɑ kɑ du. Mɑ u ɑdɛrɔ ɡen ɡberebɑ yĩirɑ. Mɑ yen bɑɑyeren bɔɔrum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔɔbu. Kɔnnɔ ɡen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wɔkurɑ nnɛ. Gen yɛ̃sɑ bɑɑyeren dɑ̃ɑ yɑ mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu itɑ.
49Adɛrɔ ɡen tiin dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ ɡen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu wɔkurɑ tiɑ. Bɑ rɑ ɡu duwɑ kɑ yɔɔtiɑ ye yɑ nɑɑ dɑbusɑnu wɔkuru mɔ. Mɑ ɡɑ ɡbere mɔ berɑ kɑ berɑ tiɑ tiɑ.