Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aiemai hesiai mai guia danu negana, ena lagani namba 25, hua ginigunana ena dina namba 10 dekenai, unai be Ierusalema idia halusia murinai, lagani 14 idia lao vadaeni. Unai dina dekenai, Lohiabada ese iena imana egu latanai ia atoa.
2Dirava ese mata hanai ta dekena amo Israela tano dekenai lau ia abia lao, ororo badana ta ena ataiai lau ia atoa diho, vadaeni egu vairana dekenai ruma haida lau itaia, hanua badana ta bamona.
3Dirava ese unai hanua kahirakahira lau ia hakaua lao, bona tau ta lau itaia, iena toana be auri laboralabora bamona, mai ena lata tohoa varona, bona lata tohoa auna danu iena imana dekenai. Ia be hanua magu ena iduara ena badibadinai ia gini noho.
4Ia ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, lau ese oi dekenai lau hedinaraia gaudia ibounai be oiemu matana do idia itaia namonamo, bona oi kamonai gaudia do oi kamonai henidia bona lalodia namonamo, badina inai gau itaia totona Dirava ese oi ia mailaia vadaeni. Do oi itaia gaudia ibounai be Israela bese taudia do oi hamaoroa.”
5Vadaeni Dubu Helaga lau itaia, bona magu ta ese Dubu Helaga ena tano ia hagegea momokani. Unai lata tohoa auna, unai tau ena imana dekenai gauna, ena lata be 3 mita. Vadaeni unai tau ese unai au dekena amo magu ena bada ia abia. Magu ena ataiai be 3 mita bona ena udunana danu be 3 mita.
6Vadaeni tau be dina ia daekau kahana ia vaira henia iduara dekenai ia lao. Iduara ena vadavada dekenai ia daekau lao, bona iduara ena raka vareai aena atoa gabuna ena lababa ia abia, iduara ena lababana be 3 mita.
7Dubu gimaia taudia edia daiutu be iduara ruma ena kahana kakana dekenai idia noho. Daiutu toi be kahana ta, daiutu toi be kahana ta. Inai daiutu ta ta edia bada be hegeregere, edia lata be 3 mita, bona edia lababa danu be 3 mita. Idia padadia dekenai idia noho habadia edia udunana be 2.5 mita. Unai daiutu 6 edia dokona dekenai raka vareai gabuna ta ma ia noho, ena lata be 3 mita, bona unai raka vareai gabuna ena murinai be dehe, o daiutu badana ta. Inai daiutu badana ese Dubu Helaga ia vaira henia.
8Unai tau ese unai dehe o daiutu badana ena lababa ia abia, ena lababa be 4 mita, bona ena dokona habana ena udunana be 1 mita.
9Unai dokona habana lalonai be iduara ta, Dubu Helaga kahirakahira gauna.
10Unai gima taudia edia daiutu 6, toi kahana ta, ma toi kahana ta, edia bada be tamona, bona idia padadia dekenai idia noho habadia edia udunana be tamona.
11Vadaeni unai tau ese iduara ena raka vareai ena lata ia abia, 5 mita, bona iduara korikori ena lata ia abia, 6.5 mita.
12Gima taudia edia daiutu ta ta edia vairanai be magu kwadogina ta, ena ataiai be 50 sentamita bona iena udunana danu 50 sentamita. Unai daiutu edia lababa be 3 mita, edia lata danu 3 mita.
13Unai tau ese danu unai iduara ruma ena lababa ia abia, ena daiutu ta ena murimurina kahana haba dekena amo ia lao bona ia vaira henia daiutu ena murimurina kahana haba dekenai, vadaeni iduara ruma ena lababa be ibounai 12.5 mita.
14Dehe, o daiutu badana danu ena lababa ia abia, 10 mita. Inai dehe ena iduara be Dubu ena magu ese ia hagegea ariara gabuna dekenai ia vareai lao.
15Magu ena iduara ena raka vareai ruma ena vairana kahana ia lao bona iena dehe ena dokona momokani be 25 mita.
16Daiutu ta ta edia murimurina habadia edia lalonai uindo maragidia idia noho, bona daiutu edia padadia lalonai danu uindo idia noho. Dehe danu be mai ena uindo haida iena haba toi edia latanai. Ruma ena lalona dekenai idia vaira henia haba edia latanai pama audia edia laulaudia idia koroa.
17Vadaeni unai tau ese murimuri kahana maguna ia hagegea ariara gabuna lalonai lau ia hakaua vareai. Unuseni daiutu momo bona nadi ariarana ta lau itaia, idia ese magu idia hagegea bamona. Lau itaia, daiutu ibounai 30 idia noho, bona idia ese unai nadi ariarana idia vaira henia.
18Inai nadi ariarana be magu iduaradia dekenai ia kamokau lao, bona iena lababa be magu iduaradia edia lata hegeregerena. Unai nadi ariarana be henunai ariarana, to Dubu ena lalona ariara be ataiai sisina.

19Magu ena iduara ma ta ese Dubu Helaga ena lalona ariara ena maguna ena raka vareai gabuna ia karaia. Ia be ataiai sisina iduarana. Vadaeni unai tau ese unai magu iduara ruaosi, henunai gauna, bona ataiai sisina gauna edia padana ia abia, 50 mita.
20Vadaeni unai tau ese mirigini kahana dekenai lau ia hakaua lao. Unuseni magu iduara ta ese mirigini kahana ariara ia vaira henia. Unai be murimuri kahana maguna ena iduara ta. Unai tau ese iduara ena ruma ena lata bona ena lababa ia abia.
21Dubu ena gimaia taudia edia daiutu be iduara ruma ena kahana kahana dekenai idia noho, daiutu toi be kahana ta, bona daiutu toi be kahana ta, edia lata bona lababa, bona daiutu padadia idia noho habadia edia udunana, bona unai daiutu badana, o dehe ena lata bona lababa danu be dina ia daekau kahana magu iduara ruma ena bada ibounai hegeregerena. Unai mirigini kahana iduara ena ruma ena lata be 25 mita, bona iena lababa be 12.5 mita.
22Daiutu badana o dehe, uindo ibounai, bona pama audia, idia koroa gaudia ibounai be unai dina daekau kahana magu iduara ena koroa gaudia hegeregerena. Vadavada ena aena moia audia be ibounai 7, bona dehe ena iduara be Dubu ena magu ese ia hagegea ariara gabuna dekenai ia vareai lao.
23Inai mirigini kahana magu iduara ese lalona kahana dekenai ia noho magu iduara ma ta ia vaira henia, dina daekau kahana magu iduara ia karaia hegeregerena. Vadaeni unai tau ese unai magu iduara ruaosi edia padana ia abia, 50 mita.
24Unai murinai unai tau ese diho kahana dekenai lau ia hakaua lao, vadaeni magu iduara ma ta ai itaia. Ia ese unai iduara ena ruma ena lata bona lababa ia abia, bona ia be unai iduara ruma haida edia bada ibounai hegeregerena.
25Inai diho kahana magu iduara be mai ena uindo, unai magu iduara haida hegeregerena. Inai magu iduara ena lata be 25 mita, bona ena lababa be 12.5 mita, unai magu iduara haida hegeregerena.
26Ena vadavada ena aena moia audia be ibounai 7, bona ena dehe ena iduara be Dubu ena magu ese ia hagegea ariara gabuna dekenai ia vareai lao. Ruma ena lalona dekenai idia vaira henia haba edia latanai pama audia edia laulaudia idia koroa.
27Inai diho kahana magu iduara danu ese lalona kahana dekenai ia noho magu iduara ma ta ia vaira henia. Vadaeni unai tau ese unai magu iduara ruaosi edia padana ia abia, 50 mita.
28Vadaeni unai tau ese lalona kahana magu ia hagegea ariara gabuna dekenai lau ia hakaua lao, diho kahana magu iduara ta dekena amo. Ia ese unai diho kahana magu iduara ruma, lalona gauna, ena lata bona lababa ia abia, iena bada be unai murimuri maguna ena iduara ruma ibounai edia bada bona toana hegeregerena.
29Inai ruma ena gima taudia edia daiutu, iena dehe bona iena lalona kahana haba edia bada ibounai be unai magu iduara ruma haida edia bada bona toana hegeregerena. Inai magu iduara ruma lalonai danu be uindo idia noho. Ruma ena lata be 25 mita bona iena lababa be 12.5 mita.
31Iena dehe ese murimuri kahana magu ia hagegea ariara gabuna ia vaira henia, bona ruma ena lalona haba edia latanai be pama audia edia laulaudia idia koroa. Inai magu iduara ena vadavada ena aena moia audia be ibounai 8.
32Vadaeni unai tau ese lalona kahana magu ia hagegea ariara gabuna dekenai lau ia hakaua lao, dina ia daekau kahana magu iduara ta dekena amo. Ia ese unai dina ia daekau kahana magu iduara ruma, lalona gauna, ena lata bona lababa ia abia, iena bada bona toana be unai magu iduara haida hegeregerena.
33Inai ruma danu ena gima taudia edia daiutu ibounai, iena dehe, bona iena lalona kahana haba edia bada ibounai be unai magu iduara ruma haida edia bada bona toana hegeregerena. Uindo danu ese ruma idia hagegea, dehe dekenai danu uindo idia noho. Ruma ena lata be 25 mita, bona iena lababa be 12.5 mita.
34Iena dehe ese murimuri kahana magu ia hagegea ariara gabuna ia vaira henia, bona ruma ena lalona haba edia latanai pama audia edia laulaudia idia koroa. Inai magu iduara ena vadavada ena aena moia audia be ibounai 8.
35Vadaeni unai tau ese mirigini kahana magu iduara, lalona gauna, dekenai lau ia hakaua lao. Ia ese ruma ena lata bona lababa ia abia, bona ia be unai magu iduara ruma haida edia bada bona toana hegeregerena.
36Ruma be mai ena gima taudia edia daiutudia 6 unai haida hegeregerena. Ruma ena lalona habadia be mai edia du, bona ia be mai ena daiutu badana o dehe, bona mai ena uindo, idia hagegea gaudia. Iena gau ibounai be unai magu iduara haida hegeregerena. Iena lata be 25 mita bona iena lababa be 12.5 mita.
37Ena dehe ese murimuri kahana magu ia hagegea ariara gabuna ia vaira henia, bona ruma ena lalona haba edia latanai pama audia edia laulaudia idia koroa. Inai magu iduara ena vadavada ena aena moia audia be ibounai 8.

38Unai murimuri kahanai ia noho magu ese ia hagegea ariara gabuna dekenai daiutu ta ia noho, mirigini kahana magu iduara, lalona gauna, ena badibadinai. Inai daiutu ena iduara be magu iduara ena dehe lalonai ia vareai, bona inai ruma lalonai boromakau, mamoe bona gabua ore totona boubou gaudia idia huria.
39Dehe lalonai, pata 4 idia noho, rua haba ta, bona rua haba ta dekenai. Inai patadia latanai boubou totona gaudia idia alaia mase, gabua ore totona gaudia, o kara dika totona gaudia, o kerere totona gaudia.
40Dehe ena murimurina kahana dekenai, mirigini kahana magu iduara raka vareai gabuna dekenai, be pata 4, rua be vadavada kahana ta, ma rua be vadavada kahana ta.
41Vadaeni unai be pata ibounai 8, idia 4 be dehe lalonai, bona idia 4 be dehe ena murimurina kahanai. Inai pata ibounai edia latanai boubou totona gaudia idia alaia mase.
42Ma nadi patadia, nadi dekena amo idia utua gaudia, ibounai 4 danu idia noho, gabua ore bouboudia utua bona abia hegaegae totona gaudia. Pata edia lata be 75 sentamita, edia lababa danu be 75 sentamita, bona edia ataiai be 50 sentamita. Boubou gaudia alaia mase totona gaudia, kaia, bona ira bamona gaudia be unai nadi patadia dekenai idia atoa.
43Kimai, edia lata be tau ta ena imana ena lababa, be unai raka vareai ena haba ruaosi dekenai idia taua dae. Unai gabu ena pata edia latanai be boubou gaudia edia hidiona idia atoa.
44Vadaeni unai tau ese lalona kahanai ia noho magu ese ia hagegea ariara gabuna dekenai lau ia hakaua lao. Unuseni lau ese daiutu rua lau itaia, ta be mirigini kahana magu iduara badibadinai ia noho, ia ese diho kahana ia vaira henia. Ma ta be diho kahana magu iduara badibadinai ia noho, ia ese mirigini kahana ia vaira henia.
45Unai tau ese lau ia hamaoroa, unai diho kahana ia vaira henia daiutu be hahelagaia taudia, Dubu Helaga idia biagua taudia, edia.
46Bona mirigini kahana ia vaira henia daiutu be hahelagaia taudia, boubou patana idia biagua taudia, edia. Unai be Sadoka besena taudia. Levi ena bese taudia ibounai edia huanai dekena amo, Sadoka bese taudia sibona ese Lohiabada kahirakahira do idia raka, iena hesiai gaukara do idia karaia totona.
47Unai tau ese lalona kahana magu ese ia hagegea ariara gabuna ena lata bona iena lababa ia abia, ena lata be 50 mita, iena lababa danu be 50 mita. Dubu Helaga be dina ia diho kahana dekenai ia noho, bona Dubu ena vairana dekenai boubou patana ia noho.
48Vadaeni unai tau ese lau ia hakaua lao, Dubu Helaga ena dehe dekenai ai lao. Ia ese dehe ena iduara ena bada ia abia, ena lababa be 7 mita bona ena ataiai be 2.5 mita. Iduara ena haba ruaosi edia udunana be 1.5 mita.
49Dehe ena lata be 10 mita, bona ena lababa be 6 mita. Vadavada ta ia daekau lao dehe dekenai, bona iena aena moia audia be ibounai 10. Dehe ena du be rua, raka vareai gabuna ena kahana kahana dekenai idia noho.