Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye bɑ Isirelibɑ yoru mwɑ yen wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbusen suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔn dɑm mu Esekiɛli nɛnuɑ. N deemɑ ye bɑ Yerusɑlɛmu wɔri bɑ kɔsukɑ yen wɔ̃ɔ wɔkurɑ nnɛse sɔɔrɑ mi. Mɑ u nùn kpɑrɑ u kɑ dɑ Isirelibɑn temɔ
2kɑ̃siru sɔɔ. U nùn suɑ u yi guuru wɔllɔ te tɑ gunu too. Ten sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ, u diɑ wɑ yɑ sɑ̃ɑ nge wuu.
3Mɑ u kɑ nùn dɑ mi giɑ. Mɑ u durɔ goo wɑ mi, u kɑ sii gɑndu weenɛ u wɛ̃ɛ dɑmgii kɑ dɛkɑ nɛni ye bɑ rɑ kɑ yĩire. Mɑ u yɔ̃ gɑmbon bɔkuɔ kɔnnɔwɔ.
4Durɔ wi, u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ mɛɛrio kpɑ ɑ swɑɑ dɑki ɑ de ɑ ye kpuro lɑɑkɑri ko ye kon nun sɔ̃ɔsi. Domi bɑ kɑ nun nɑwɑ mini ɑ kɑ mɛɛri kpɑ ɑ kɑ wɑ ɑ Isirelibɑ tubusiɑ ye ɑ wɑ.
5Wee ye u wɑ. U gbɑ̃rɑru wɑ tɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ. U dɛkɑ wɑ durɔ win nɔmɑ sɔɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu kɑ gɔm soonu nɔɔbɑ tiɑ nɛ. Adɑmɑ yen gɔm soo ten bɑɑtere tɑ dɛ̃ɛbu sosiwɑ kɑ nɔm wĩi teeru. Yen yɑsum mɑɑ kuɑ dɛkɑ tiɑ. Yen gunum mɑɑ kuɑ dɛkɑ tiɑ.
6Mɑ u dɑ kɔnnɔwɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ mɑ u yɔɔwɑ gen yɔɔtiɑɔ. Mɑ u kɔnnɔ gen yɑsum yĩirɑ. Mɑ mu kuɑ dɛkɑ tiɑ. Adɛrɔ gɑ wɑ̃ɑ dii ten suunu sɔɔ mɑ kɔ̃su yenu wɑ̃ɑ gen yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ.
7Kɔ̃su yee nin bɑɑteren dɛ̃ɛbu kɑ ten yɑsum mu nɛwɑ. Ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ tiɑ. Bɑtumɑ ye yɑ nu kɑrɑnɛ yɑ sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔɔbu. Gɑmbo ye yɑ wɑ̃ɑ dii sɔɔn kɔnnɔwɔ ɑ sere sɑ̃ɑ yerun tii du, yen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ tiɑ.
8Mɑ durɔ wi, u dii sɔɔ ge yĩirɑ. Gen gɑnɑn gunum mu sɑ̃ɑwɑ dɛkɑ nɔɔbɑ itɑ. Mɑ gen gɑni tɔɔkii yi mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu yiru kɔnnɔ gen sɔɔwɔ. Diru gɑrɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten bɔkuɔ.
10Kɔ̃su yerun dii ni kpuro ni nu wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ nu nɛwɑ. Diɑ itɑ itɑwɑ yɑ wɑ̃ɑ ɑdɛrɔ gen beri berikɑɔ. Bɑtumɑ ye yɑ bu kɑrɑnɛ yɑ mɑɑ nɛwɑ.
11Durɔ wi, u mɑɑ kɔnnɔ gen yɑsum yĩirɑ mɑ yɑ kuɑ gɔm soonu wɔkuru. Mɑ gen dɛ̃ɛbu bu kuɑ gɔm soonu wɔkurɑ itɑ.
12Kɔ̃su yee nin bɑɑteren wuswɑɑɔ bɑ bɑtumɑ gɑɑ wĩɑ gɔm soo teeru. Kɔ̃su yee ten bɑɑteren goonu nu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu nɔɔbɑ tiɑ tiɑ.
13Durɔ wi, u yĩirɑ sɑɑ kɔ̃su yee teerun gɑnɑ sɔɔn di n kɑ girɑri yirusen gɑnɑ sɔɔ te tɑ gbiikii te mɛɛrɑ. Mɑ n kuɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
14U mɑɑ dii sɔɔ ge yĩirɑ mɑ gɑ kuɑ gɔm soonu yɛndu. Dii ten berɑ giɑ, sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ yɑ kɑ kɔnnɔ ge sikerenɛwɑ.
15Bɑtumɑ ye yɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ gèn min di bɑ rɑ kɑ du n kɑ dɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔɔwɔ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru.
16Bɑ kɔ̃su yee nin fɛnɛntibɑ kuɑwɑ nge kɔkɔsɔ nin gɑni tɔɔkiiɔ kɑ mɑɑ gɑni yi yi nu burɑnɛ sɔɔ kɑ sere dii sɔɔ gen gɑni sɔɔ. Mɑ bɑ dii nin gɑnin sɔɔwɔ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu koosi ye yɑ kuɑ yen burɑru.
17Yen biru durɔ wi, u kɑ nùn dɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ mi diɑ tɛnɑ yɑ wɑ̃ɑ. N deemɑ bɑ gɑ̃ɑnu tɑ̃wɑ nge simɑɑ bɑ kɑ yɑɑrɑ ye sikerenɑ.
18Simɑɑ ye bɑ tɑ̃wɑ mi, yɑ wɑ̃ɑwɑ diɑ yen bɔkuɔ. Mɑ yɑ kɑ diɑ yen gɑni dɛ̃ɛbu nɛ. Adɑmɑ yɑ ǹ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ gunum turɑ.
19Mɑ u bɑtumɑ yen dɛ̃ɛbu yĩirɑ sɑɑ kɔnnɔ gbiikuun sɔɔn di n kɑ girɑri yɑɑrɑ sɔɔkɑɑn gɑnɑɔ mɑ n kuɑ gɔm soonu wunɔbu (100). U ye yĩirɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ kɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ.

20Mɑ u mɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum yĩirɑ.
21Kɔnnɔ ge, gɑ kɔ̃su yenu nɔɔbɑ tiɑ mɔ, itɑ itɑ gen ɑdɛrɔn yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ. Gen gɑni yi, kɑ gen dii sɔɔ yɑ kɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum nɛwɑ.
22Yen fɛnɛntibɑ kɑ dii sɔɔ ge, kɑ kpɑkpɑ wurusun burɑ ni bɑ kuɑ mi, ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ tiɑ kɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru mi. A kɑ dɑ yen kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, kɑɑ yɔɔtiɑ yɔwɑ nɑɑ dɑbusɑnu nɔɔbɑ yiru.
23Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geun kɔnnɔn dee deeru, kɔnnɔ gɑgɑ wɑ̃ɑ sɔɔwɔ gèn min di bɑ rɑ kɑ du yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ. Kɔnnɔsu yiru yen bɑɑ sɔɔ yɑ sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu wunɔbu nge mɛ n sɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ.
24Mɑ u kɑ mɑn dɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ mi kɔnnɔ gɑgɑ wɑ̃ɑ. Mɑ u gen kɔ̃su yenu kɑ gen dii sɔɔ kɑ gen gɑni yĩirɑ. Ye kpuro yɑ kɑ kɔnnɔ siɔnɔgiɑ nɛwɑ.
25Kɔnnɔ ge, kɑ gen diɑ yɑ fɛnɛntibɑ mɔ yɑ kɑ sikerenɛ nge fɛnɛnti beɔnɔ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
26Gen yɔɔtiɑ yɑ mɔwɑ nɑɑ dɑbusɑnu nɔɔbɑ yiru ɑ kɑ dɑ dii sɔɔ gen mi. Bɑ dii ten gɑni sɔɔkii burɑru kuɑwɑ kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu.
27Yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yɑ mɑɑ kɔnnɔ mɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ. Kɔnnɔsu yiru ye, yɑ tondinɛwɑ kɑ gɔm soonu weerɑɑkuru.
28Durɔ wi, u kɑ mɑɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yen mi, sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn kɔnnɔn di. Mɑ u kɔnnɔ ge yĩirɑ u deemɑ yɑ nɛwɑ kɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔsu.
29Gen kɔ̃su yenu kɑ gen gɑni kɑ gen dii sɔɔ, ye kpuro yɑ nɛwɑ kɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn kɔnnɔsu. Kɔnnɔ ge, gɑ fɛnɛntibɑ mɔ bɑ kɑ sikerenɛ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru. Mɑ gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
30Kɔnnɔ gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ gɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
31Dii sɔɔ gen kɔnnɔ gɑ mɛɛrɑwɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ. Bɑ gen gɑni sɔɔkii burɑru koosiwɑ kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Gen yɔɔtiɑ ye, yɑ nɑɑ dɑbusɑnu mɔwɑ nɔɔbɑ itɑ.
32Yen biru, u mɑɑ kɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ yen mi, sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn di. Mɑ u kɔnnɔ ge yĩirɑ u deemɑ gɑ kɑ si u rɑɑ yĩirɑ mi nɛwɑ.
33Gen dii sɔɔ kɑ gen gɑni kɑ gen kɔ̃su yenu, ye kpuro yɑ nɛwɑ kɑ kɔnnɔ si u rɑɑ yĩirɑ. Yen biru gɑ fɛnɛntibɑ mɔ yɑ kɑ sikerenɛ. Kɔnnɔ gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru. Gen yɑsum mɑɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
34Gen dii sɔɔ gɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑwɑ. Mɑ bɑ gen gɑni sɔɔkii burɑru koosi kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Mɑ gen yɔɔtiɑ yɑ nɑɑ dɑbusɑnu mɔ nɔɔbɑ itɑ.
35U kɑ mɑɑ mɑn dɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ. Mɑ u gu yĩirɑ. U deemɑ kɔnnɔ ge, kɑ si u rɑɑ yĩirɑ mi, su dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum nɛwɑ.
36Kɔnnɔ ge, gɑ mɑɑ kɔ̃su yenu mɔ kɑ gɑni yi yi nu burɑnɛ kɑ sere dii sɔɔ. Mɑ bɑ fɛnɛntibɑ kuɑ bɑ kɑ gu sikerenɑ. Gen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru, mɑ gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu.
37Dii sɔɔ ge, gɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑwɑ. Mɑ bɑ gen gɑni sɔɔkii burɑru koosi kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu. Gen yɔɔtiɑn nɑɑ dɑbusɑnu sɑ̃ɑwɑ nɔɔbɑ itɑ.

38Kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ gɑ diru gɑru mɔ te tɑ mɛɛrɑ gen dii sɔɔ giɑ. Miyɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginun yɑɑ kpɑkie.
39Dii sɔɔ gen beri berikɑɔ tɔɔwɔ, tɑbulu yiru yiruwɑ yɑ wɑ̃ɑ. Tɑbulu ben wɔllɔwɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kɑ torɑnun yɑ̃kunu kɑ yɑ̃ku ni bɑ rɑ kɑ torɑnu sɔmɛn yɑɑ sɑke.
40Dii sɔɔ gen tɔɔwɔ, tɑbulu nnɛwɑ yɑ wɑ̃ɑ. À n dɔɔ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, kɑɑ kpĩ ɑ ye wɑ berɑ kɑ berɑ yiru yiru.
41Tɑbulu nɔɔbɑ itɑwɑ bɑ mɔ yèn wɔllɔ bɑ rɑ yɑ̃ku yɑɑ go. Bɑ ye yiwɑ nnɛ nnɛ kɔnnɔ gen beri berikɑɔ.
42Tɑbulu yen nnɛ sɔɔrɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu sɔɔru ko. Bɑ ye kuɑ kɑ kpee ni bɑ dɑ̃kɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soo teeru kɑ bɔnu, yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soo teeru kɑ bɔnu, mɑ yen gunum mu sɑ̃ɑ gɔm soo teeru. Tɑbulu yen miyɑ bɑ rɑ yɑ̃ku sɔm yɑ̃nu yi.
43Mɑ bɑ tɑbulu ye nɔɔ bɔki kuɑ nɔm tɑrɑrun yɑsum sɑkɑ. Tɑbulu yen wɔllɔwɑ bɑ rɑ yɑ̃ku yɑɑ sɔndi.
44Yen biruwɑ durɔ wi, u kɑ mɑn dɑ yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ. Mɑ nɑ diɑ yiru wɑ mi. Teerɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ mɑ tɑ nɔɔ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ. Teerɑ mɑɑ wɑ̃ɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ mɑ ten kɔnnɔ gɑ mɑɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ.
45U mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, dii tèn kɔnnɔ gɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ mi, tɑ sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobun diru be bɑ rɑ sɑ̃ɑ yerun sɔmburu ko.
46Dii tèn kɔnnɔ gɑ mɑɑ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ mi, tɑ sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobugiru be bɑ rɑ yɑ̃kuru ko yɑ̃ku yerɔ. Mɑ u mɑɑ nɛɛ, Lefin bweseru sɔɔ, Sɑdɔkun bwese kɛrɑ yɑ koo kpĩ yu du sɑ̃ɑ yerɔ yu Yinni Gusunɔ sɑ̃.
47Durɔ wi, u sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ sɔɔkɑɑ kpuro yĩirɑ mɑ u deemɑ yen goonu kpuro nu nɛwɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ gɔm soonu wunɔbu (100) mɑ yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu wunɔbu. Mɑ yɑ̃ku yerɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔwɔ.
48Mɑ u mɑɑ kɑ mɑn dɑ sɑ̃ɑ yee ten ɑdɛrɔwɔ mìn di bɑ rɑ kɑ du. Mɑ u ɑdɛrɔ gen gberebɑ yĩirɑ. Mɑ yen bɑɑyeren bɔɔrum mu sɑ̃ɑ gɔm soonu nɔɔbu. Kɔnnɔ gen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu wɔkurɑ nnɛ. Gen yɛ̃sɑ bɑɑyeren dɑ̃ɑ yɑ mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu itɑ.
49Adɛrɔ gen tiin dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu yɛndu. Mɑ gen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu wɔkurɑ tiɑ. Bɑ rɑ gu duwɑ kɑ yɔɔtiɑ ye yɑ nɑɑ dɑbusɑnu wɔkuru mɔ. Mɑ gɑ gbere mɔ berɑ kɑ berɑ tiɑ tiɑ.