Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, pↄ́ pↄ́ dↄanɛ só. Taalaɛ bee só, ní gɛ ǹ a yã'o Isailiↄnɛ.
2Kɛ́ ma lɛ'ɛ̀lɛ, à taalapi dàumɛɛ mà só.
3Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, taala pↄ́ má dànɛ ń lɛ́upi só, i n nↄ̀sɛ kã́. Ɔ̃ má sò. À kɛ̀ ma lɛ́u na lán zↄ́wa.
4Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, fɛlɛ gɛ ǹ ma yã́pi o Isailiↄnɛ.
5Málɛ n zĩ bui pↄ́ an buiyã maa ĩa mɛ́ an yã'oa zĩ'ũↄ kĩ́io, Isailiↄ málɛ n zĩmá.
6I kɛ bui dasi pↄ́ an buiyã maa ĩa mɛ́ an yã'oa zĩ'ũ mɛ́ ńyↄ̃ ń yãmaoↄ kĩ́i no. Tó ampiↄ málɛ n zĩmá, aa swã́sɛ n yã́iɛ.
7Isailiↄ we swã́sɛ n yã́io, asa aali swã́sɛ ma yã́io. Ampii an swã́ fèe, an kùa gbãaɛ.
8Má tó n kua àↄ gbãa lá ń pↄ́waɛ. Má tó ǹ zɛ gí lá aa zɛ̀ lɛ́ gíwa.
9Má tó n kua gbãa àↄ dɛ gbɛa. Ńsu vĩakɛnɛ́o. Ńsu to sↄ̃ kɛ̃ngu an yã́io, asa swã́gbãadeↄnɛ.
10Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, swã́sɛ yã́ pↄ́ málɛ onɛi píi, ǹyↄ̃ kũa n sↄ̃u.
11Fɛlɛ gɛ yã'o n gbɛ̃ zĩ̀zↄↄnɛ, ní mɛ Dii Lua mɛ́ yã́ɛ bee ò, tó aa swã́sɛi, ge aa swã́sɛio.
12Aà Nisĩna ma sɛ musu, ↄ̃ ma kↄ̃fĩ gbãa mà ma kpɛ wà mɛ̀: Wà Dii gawide sáaukpa aà kúkĩi.
13Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ gã̀sĩaↄ lɛakↄ̃wa kↄ̃fĩ mɛ́ dↄ ń wuluu pↄ́ bɛ ń saɛↄ kↄ̃fĩ gbãao.
14Nisĩnapi ma sɛ gɛ̃̀manↄ zɛ́a, ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaa mɛ́ ma pↄ paa, ãma Dii gbãa mɛ́ mↄ̀a.
15Ma ka zĩ̀zↄ pↄ́ kú Tɛlabibiↄ kĩ́i Kebaa saɛ, ↄ̃ ma zↄ̃lɛ gu pↄ́ aa kuu we e gↄↄ sopla. Yã́ dìa.
16Gↄↄ soplapi gbɛa Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
17Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma n kɛ gudↄ̃ana ũ Isailiↄnɛɛ. Swã́sɛ yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ ma lɛ́uzi, ní ń gbaomɛɛ laai.
18Tó má ò vãikɛnaɛ a gaɛ, mɛ́ ni aà gba laaio, ge ni lɛdawà aà mikɛ̃ vãiwa kɛ́ à e àↄ kuo, vãikɛnapi a ga a duuna yã́iɛ. Aà gaa yã́ sↄ̃ a wi n musuɛ.

19Tó n aà gbà laai sↄ̃, mɛ́ i mikɛ̃ a vãikɛapiwao, a ga a duuna yã́i, mpi sↄ̃ n lɛ́ aↄ ku yã́pi guu lↄo.
20Tó maakɛna a maakɛa tò mɛ́ àlɛ vãikɛ, má tó aà kpaguaɛ, i ga. A ga, kɛ́ ni aà gba laaio yã́iɛ. Má maa pↄ́ a kɛ̀ yãda lↄo. Aà gaa yã́ sↄ̃ a wi n musuɛ.
21Tó n lɛdàwà n mɛ̀ asu duunakɛo sↄ̃, mɛ́ i duunakɛo, aↄ kuɛ, kɛ́ à n lɛdama mà yã́i. Mpi sↄ̃ n lɛ́ aↄ ku yã́pi guu lↄo.
22Dii gbãa mↄ̀a we, ↄ̃ a òmɛɛ: Fɛlɛ gɛ́ gusalalau, we má yã'ounɛ.
23Ɔ̃ ma fɛlɛ gɛ gupiu, ma Dii gawi è zɛ we lá má è Kebaa saɛwa, ↄ̃ ma wulɛ ma gbɛɛu gↄ̃̀ↄ.
24Ɔ̃ aà Nisĩna dɛ̀dɛa à ma sɛ ma zɛ, ↄ̃ a òmɛɛ à mɛ̀: Gɛ ǹ gɛ̃ kpɛ́u. Zɛtanlɛ.
25N gbɛ̃nazĩn nɛ́, wa mↄma ń bao, wi kãnɛ, kɛ́ ńsu bↄ ń kĩ́i bàasio yã́i.
26Má tó n lɛ́na naalɛ n lɛ́ musu, kɛ́ ńsu yã'onɛ́, ní ń gba laaio yã́i, asa swã́gbãadeↄn ń ũ.
27Ãma tó ma yã'ònɛ, má n lɛ́na golɛ, ní gbasa onɛ́ ma Dii Lua mámɛ ma yã́ɛ bee ò. Gbɛ̃́ pↄ́ a swã́sɛi, aà sɛ́i, gbɛ̃́ pↄ́ a gii, aà gii, asa swã́gbãadeↄn ń ũ.