Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Human niini nangutana si David kang Yahweh ug miingon, “Motungas ba ako sa usa sa mga siyudad sa Juda?” Mitubag si Yahweh kaniya, “Tungas.” Miingon si David, “Asa man nga siyudad ang akong adtoan?” Mitubag si Yahweh, “Sa Hebron.”
2Busa mitungas si David uban ang iyang duha ka asawa, si Ahinoam nga gikan sa Jezreel, ug si Abigail nga gikan sa Carmel, ang biyuda ni Nabal.
3Gidala usab ni David ang mga kalalakin-an nga uban kaniya, nga nagdala sa ilang tagsatagsa ka pamilya, didto sa mga siyudad sa Hebron, kung asa nagsugod sila sa pagpuyo.
4Miadto ang mga kalalakin-an sa Juda ug gidihogan nila si David ingon nga hari sa panimalay ni Juda. Gisultihan nila si David, “Gilubong si Saul sa mga kalalakin-an sa Jabes Gilead.”
5Busa nagpadala si David ug mga mensahero ngadto sa mga kalalakin-an sa Jabes Gilead ug giingnan sila, “Gipanalanginan kamo ni Yahweh, sanglit nagpakita man kamo ug pagkamaunongon sa inyong agalon nga si Saul ug gilubong ninyo siya.
6Karon hinaot nga ipakita ni Yahweh diha kaninyo ang saad sa pagkamaunongon ug pagkamatinud-anon. Ipakita ko usab kaninyo ang akong pagkamaayo tungod kay gibuhat ninyo kining butanga.
7Busa karon, kinahanglan nga magmakusganon ang inyong mga kamot; pagmadasigon kay patay na ang inyong agalon nga si Saul, ug gidihogan ako sa panimlay ni Juda aron mahimong hari alang kanila.”
8Apan si Abner ang anak nga lalaki ni Ner, ang pangulo sa kasundalohan ni Saul, mikuha kang Isboset ang anak nga lalaki ni Saul ug gidala niya kini didto sa Mahanaim.
9Gihimo niyang hari si Isboset sa Gilead, Aser, Jezreel, Efraim, Benjamin, ug sa tibuok Israel.
10Si Isboset ang anak nga lalaki ni Saul, nagpangidaron ug 40 anyos sa dihang nagsugod siya sa paghari sa Israel, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig. Apan nagsunod kang David ang panimalay ni Juda.
11Pito ka tuig ug unom ka bulan ang paghari ni David sa Hebron sa panimlay ni Juda.
12Si Abner ang anak nga lalaki ni Ner, ug ang mga sulugoon ni Isboset ang anak nga lalaki ni Saul, miadto sa Mahanaim didto sa Gibeon.
13Miadto ug gitagbo sila ni Joab ang anak nga lalaki ni Zeruia ug sa mga sulugoon ni David didto sa lanaw sa Gibeon. Nanglingkod sila, usa ka grupo sa pikas nga bahin sa lanaw ug lain usab nga grupo sa pikas nga bahin sa lanaw.
14Miingon si Abner ngadto kang Joab, “Tugoti ang mga batan-ong kalalakin-an nga manindog ug mag-away sa atong atubangan.” Unya miingon si Joab, “Patindoga sila,”
15Unya mitindog ang mga batan-ong kalalakin-an ug nagtapok silang tanan, napulo ug duha gikan kang Benjamin ug kang Isboset ang anak nga lalaki ni Saul, ug napulo ug duha usab gikan sa mga sulugoon ni David.
16Naggunitanay ang matag usa sa ulo sa ilang mga kaaway ug miduslak sa iyang espada sa kilid sa iyang kaaway, ug nangatumba silang tanan. Busa ginganlan kadtong dapita sa Hebreo ug, “Helkat Hazzurim,” o “Uma sa mga Espada,” nga anaa sa Gibeon.
17Hilabihan gayod ang gubat niadtong adlawa ug nabuntog si Abner ug ang mga kalalakin-an sa Israel sa atubangan sa mga sulugoon ni David.
18Anaa didto ang tulo ka anak nga lalaki ni Zeruia: si Joab, si Abisai, ug si Asahel. Abtik ang mga tiil ni Asahel sama sa ihalas nga lagsaw.

19Gigukod pag-ayo ni Asahel si Abner ug gisundan niya siya ug wala motipas sa laing agianan.
20Milingi si Abner kaniya ug miingon, “Ikaw ba kana Asahel?” Mitubag siya, “Ako kini.”
21Miingon si Abner kaniya, “Tipas sa imong tuo o sa imong wala, ug dakpa ang usa sa mga batan-ong kasundalohan ug kuhaa ang iyang taming.” Apan wala motipas si Asahel.
22Busa miingon pag-usab si Abner kang Asahel, “Hunong na sa paggukod kanako. Nganong patyon ko man ikaw? Unsaon ko man pagharong si Joab, nga imong igsoong lalaki?”
23Apan nagdumili sa pagtipas si Asahel, busa giduslak siya ni Abner pinaagi sa tumoy sa iyang bangkaw, hinungdan nga milapos ang bangkaw sa pikas bahin. Natumba si Asahel ug namatay didto. Busa nahitabo nga si kinsa kadtong moabot didto nga dapit diin natumba ug namatay si Asahel, mohunong siya ug magpabilin sa pagtindog.
24Apan gigukod ni Joab ug ni Abisai si Abner. Sa dihang mosalop na ang adlaw, miabot sila sa bungtod sa Amma, nga duol sa Gia didto sa kadalanan sa kamingawan sa Gibeon.
25Nagtapok ang tanang mga kasundalohan ni Benjamin sa likod ni Abner ug nagtindog sa tumoy sa bungtod.
26Unya gitawag ni Abner si Joab ug miingon, “Kinahanglan ba nga motukob ang espada hangtod sa hangtod? Wala ba kamo nasayod nga mas pait kini sa kataposan? Hangtod kanus-a mo man sultihan ang imong mga kasundalohan nga mohunong na sa paggukod sa ilang mga kaigsoonan?”
27Mitubag si Joab, “Ingon nga buhi ang Dios, kung wala mo pa kana gisulti kanako, gukdon gayod sa akong mga kasundalohan ang ilang mga kaigsoonan hangtod sa buntag!”
28Busa gipatingog ni Joab ang trumpeta, ug mihunong ang tanan niyang mga kasundalohan ug wala na gukda ang taga-Israel, ni nakig-away pa sila.
29Mipanaw si Abner kuyog ang iyang mga kasundalohan tibuok gabii lapos sa Araba. Mitabok sila sa Jordan, nagmartsa sila pagkaugma, ug unya nakaabot sa Mahanaim.
30Mibalik si Joab gikan sa paggukod kang Abner. Gitigom niya ang tanan niyang mga kalalakin-an, kung asa nawala si Asahel ug lakip na ang 19 ka mga kasundalohan ni David.
31Apan nakapatay ang mga kasundalohan ni David ug 360 sa mga kasundalohan ni Benjamin nga kauban ni Abner.
32Unya gidala nila si Asahel ug gilubong didto sa lubnganan sa iyang amahan, nga anaa sa Betlehem. Mipanaw si Joab kuyog ang iyang mga kasundalohan tibuok gabii, ug nakaadlawonan sila didto sa Hebron.