Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Dauda Dikiri gbɛ̀ka à pì: Mà gɛ́ Yuda wɛ̃tɛ ke gũn yá? Dikiri pìnɛ à gɛ́, akũ Dauda ɛ̀ra à a là à pì: Mákpan mà gɛ́nn? Dikiri wèa à pì: Ɛblↄnu kpa.
2Akũ Dauda gɛ̀ɛ gwe kũ a nↄ mɛ̀n planↄ, Yɛzɛrili gbɛ̃ Ainↄama kũ Nabala gyaanↄ Abigaili, Kaamɛli gbɛ̃o.
3Dauda gɛ̀ɛ kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ dↄ, baadi kũ a bedenↄ, akũ ò vùtɛ Ɛblↄnu kũ a lakutunↄo.
4Akũ Yudanↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sù ò nísi kù Dauda mìia gwe, ò a kà Yudanↄ kína ũ. Kũ Dauda mà Yabɛsi Giliadadenↄ mɛ́ ò Solu vĩ̀,
5à gbɛ̃nↄ zĩ̀ḿma, ò gɛ̀ɛ ò òńnɛ: Dauda pì, Dikiri arubarika daágu, kũ a gbɛ̃kɛ kɛ̀ Solu á dikiriinɛ a a vĩ̀.
6Dikiri gbɛ̃kɛ yã kũ náani yão kɛárɛ. Makũ sↄ̃ mani yã mana kɛárɛ kũ a yã pìi kɛ̀ yãi.
7Tera sà àgↄ̃ gbãna à kù gbãna kɛ. Á dikiri Solu gà, akũ Yudanↄ ma ka ń kína ũ.
8À sù à lè Nɛrɛ nɛ́ Abana, Solu zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ gĩnakɛ à gɛ̀ɛ se kũ Solu nɛ́ Isibosɛo Manaimu.
9Akũ à a kà kína ũ Giliada bùsun kũ Asa burinↄ bùsuuo kũ Yɛzɛrilio kũ Ɛflaimu burinↄ bùsuuo kũ Biliaminu burinↄ bùsuuo kũ Isarailanↄ bùsu kparanↄ pínki.
10Solu nɛ́ Isibosɛ wɛ̃̀ buplade gũnn à gↄ̃̀ Isarailanↄ kína ũ. À kí blè wɛ̃̀ pla. Yudanↄ sↄ̃, Daudan ò zɛ̀o.
11Dauda kí blè Yudanↄa zaa Ɛblↄnu ari wɛ̃̀ suppla kũ mↄ suddoo.
12Nɛrɛ nɛ́ Abana kũ Solu nɛ́ Isibosɛ zĩ̀karinↄ bò Manaimu ò gɛ̀ɛ Gibiↄ̃.
13Zeruya nɛ́ Yoabu kũ Dauda zĩ̀karinↄ fùtɛ ò gɛ̀ɛ dańlɛ Gibiↄ̃ íkaki sarɛ. Ń gã̀ do kú í bara la, ń gã̀ do kú í bara dire.
14Akũ Abana pì Yoabunɛ: Ǹ tó kɛfɛnna kenↄ futɛkↄ̃i ò gwa. Akũ Yoabu pì: Ò gɛ́.
15Akũ Biliaminu zĩ̀karinↄ fùtɛ gbɛ̃nↄn kuri awɛɛpla Isibosɛ pↄ́ ũ, akũ Dauda zĩ̀karinↄ fùtɛ gbɛ̃nↄn kuri awɛɛpla se.
16Baadi ↄ kà a ↄsikari dake kↄ̀kↄtↄↄi, akũ ò kↄ̃ zↄ̃̀zↄ̃ kↄ̃ gbã̀ntɛrɛɛa kũ fɛ̃nɛo ò lɛ̀tɛ lɛɛlɛ. Akũ ò tↄ́ kpà Gibiↄ̃ gu pìinɛ Fɛ̃nɛlɛnnabura.
17Zĩ̀ kũ ò kà zĩ birea pãsĩ manamana, akũ Dauda zĩ̀karinↄ zĩ̀i blè Abana kũ Isarailanↄa.
18Zeruya nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄn kú gwe, Yoabu kũ Abisaio kũ Asahɛlio. Asahɛli sↄ̃ a bà nna lán zↄ̃ bà.

19Akũ à pɛ̀tɛ Abanai, adi litɛ ↄplai ke ↄzɛiro.
20Kũ Abana a kpɛ gwà à a è, akũ à pì: Asahɛli, mↄkↄ̃mmɛ gwe yá? À wèa à pì: Makũmɛ.
21Akũ Abana pìnɛ: Ǹ litɛ n ↄplai ke n ↄzɛi, ǹ kɛfɛnnanↄ doke kũ ǹ a pↄ́nↄ sía. Ama Asahɛli dí zɛnɛro.
22Abana ɛ̀ra à pìnɛ dↄ: Ǹsun namairo. Ń ye mà n dɛn yá? Tó ma n dɛ, mani we ó wɛ́ kɛ siikↄ̃ kũ n vĩ̀ni Yoabuo dↄ yá?
23Ama Asahɛli gì, adi zɛnɛro, akũ Abana a zↄ̃̀ a gbɛrɛa kũ a sári páo ari à bò a kpɛ kpa. Gwen à lɛ̀tɛn à gà gↄ̃̀nↄ. Kũ gbɛ̃ sĩnda pínki kà gu kũ à lɛ̀tɛ à gà pìn, ò zɛ̀ òtɛn gwa.
24Akũ Yoabu kũ Abisaio pɛ̀ Abanaa ari ifãntɛ̃ gɛ̀ɛ à gɛ̃̀ kpɛ́n. Ò kà Ama sĩ̀sĩ kũ à kú Gia ifãboki kpa Gibiↄ̃ gbáranna zɛ́n.
25Biliaminu burinↄ kàkara Abanai gã̀ do, akũ ò gɛ̀ɛ òtɛn gí kũ ń zĩdao sĩ̀sĩi musu.
26Akũ Abana lɛ́ zù Yoabui à pì: Óni zɛ kↄ̃dɛdɛnaanɛroo? Ń dↄ̃ kũ yã pì ni mì dɛ kũ pↄsiraoroo? Ĩni o n gbɛ̃nↄnɛ ò zɛwɛrɛ ò ɛra ò tároo?
27Akũ Yoabu wèa à pì: Luda kun! Tó ńdi lɛ́ sí yãro, ma gbɛ̃nↄ ni zɛárɛro ari gu gɛ́ dↄo.
28Kũ Yoabu kuru pɛ̀, akũ a gbɛ̃nↄ kámma bò, odi gɛ́ Isarailanↄa kũ zĩ̀io doro.
29Gwãani birea Abana kũ a gbɛ̃nↄ táa ò sɛ̃̀n ò bikũ̀ Yodaa, akũ ò tɛ́ swadↄrↄↄi ari ò gɛ̀ɛ ò kà Manaimu.
30Kũ Yoabu sù kũ pɛna Abanaaao, akũ à a zĩ̀karinↄ kàkara ń pínki. Dauda gbɛ̃nↄ tɛ́ gbɛ̃nↄn baro donsari mɛ́ ò kunlo, Asahɛli baasi.
31Ò Biliaminu kũ ò kú kũ Abanaonↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn wàa do kũ basↄraakↄ̃o.
32Ò Asahɛli gɛ̀ɛ sɛ̀ ò vĩ̀ a de miran Bɛtilihamu. Akũ Yoabu kũ a gbɛ̃nↄ táa ò gwãani ò kà Ɛblↄnu gudↄnaao.