Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai murinai Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Iuda hanua ta do lau abia bona biagua, o lasi?” Lohiabada ese ia haere, ia gwau, “Oi lao, ta oi abia.” Davida ia nanadaia lou, “Edena hanua?” Lohiabada ia gwau, “Heberona.”
2Unai dainai Davida be Heberona dekenai ia lao, mai iena adavana ruaosi danu: Ahinoama, Ieserele hahine, bona Abigaila, Nabala, Karamele tauna ena vabu.
3Bona Davida ese iena orea taudia ia hakaudia lao, idia ibounai mai edia famili taudia idia lao. Vadaeni Heberona hanua dekenai idia noho.
4Vadaeni Iuda taudia be idia lao Heberona dekenai. Unuseni idia ese Davida ena kwarana dekenai olive dehoro idia bubua, Iuda ena king idia halaoa. Unai neganai idia ese Davida idia hamaoroa, idia gwau, “Iabese Gileada taudia ese Saulo idia guria.”
5Vadaeni Davida ese hesiai taudia Iabese Gileada dekenai ia siaia, bona Davida ena hereva idia gwauraia, Davida ia gwau, “Lohiabada ese umui do ia hanamoa, badina be umui emui abidadama be emui biaguna Saulo dekenai umui hedinaraia, vadaeni umui guria.
6Lohiabada ese iena bogahisihisi, bona iena durua umui dekenai do ia henia. Bona lau danu umui do lau hanamoa, unai kara umui karaia dainai.
7Do umui goada, do umui boga auka. Emui king Saulo be ia mase, bona Iuda taudia ese edia king be lau idia halaoa vadaeni.”
8Unai neganai, Abinere, Nere ena natuna, Saulo ena tuari biaguna, ese Saulo ena natuna Isiboseta ia abia, Mahanaimi dekenai ia abia lao.
9Unuseni Abinere ese Isiboseta king ia halaoa, inai tanodia dekenai: Gileada, Asuru, Ieserele, Eparaima bona Beniamina, bona Israela kahana ibounai.
10Isiboseta Saulo ena mauri lagani be 40, Israela besena ia gunalaia hamatamaia neganai. Ia be lagani rua sibona ia king. To Iuda iduhu ese Davida idia badinaia.
11Davida ese lagani 7 bona hua 6 Iuda iduhu ia gunalaia, Heberona hanua dekenai.
12Abinere Nere, Isiboseta Saulo ena hesiai taudia danu, be Mahanaimi idia rakatania, Gibeona dekenai idia lao.
13Vadaeni Ioaba Seruia, Davida ena hesiai taudia danu, be idia raka lao, Gibeona ena gohu maragina ena isena dekenai idia danu idia hedavari.
14Abinere ese Ioaba ia hamaoroa, ia gwau, “Uhau taudia be do idia toreisi, iseda vairana dekenai do idia heatu helulu, ani?” Ioaba ia haere, ia gwau, “Namo, idia toreisi.”
15Vadaeni idia toreisi, Beniamina bona Isiboseta Saulo edia uhau 12, bona Davida ena hesiai uhau taudia danu 12, bona idia tuari helulu.
16Idia tuari helulu neganai, tau ta ta ese ia tuari henia tauna ena kwarana ia dogoatao, ma nega tamona unai tau ena ohena be kaia dekena amo ia gwadaia. Vadaeni uhau ibounai 24 idia moru diho nega tamona, idia mase hebou. Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, “Tuari Kaia Ena Tano.”
17Unai dina dekenai tuari auka herea be unai orea ruaosi edia huanai ia vara, bona Davida ena taudia ese Abinere bona Israela taudia idia halusia.
18Seruia ena natuna tau toi be unuseni, Ioaba, Abisai bona Asahele. Inai Asahele be heau haraga tauna, iena heau be uda dia ena heau bamona.

19Vadaeni Asahele ese Abinere ia lulua, bona ia heau maoromaoro, idiba o lauri kahana dekenai ia siri lasi.
20Abinere ese iena murinai iena matana ia negea, ia gwau, “Asahele e, unai be oi, a?” Asahele ia haere, ia gwau, “Inai be lau.”
21Abinere ia gwau, “Lau dekenai do oi lulua mai lasi. Do oi siri, tuari tauna ta do oi lulua, do oi dogoatao, iena tuari gaudia do oi abia.” To Asahele ese Abinere ia lulua noho, ia siri lasi.
22Vadaeni Abinere ese Asahele ia hereva henia lou, ia gwau, “Oi heau siri! Oi ura lau ese oi do lau alaia mase, a? Bema oi lau alaia, lau be oiemu kakana Ioaba ena vairanai do lau hemarai.”
23To Asahele ese Abinere ia lulua noho. Unai dainai Abinere ese iena io matana dekena amo Asahele ena bogana ia gwadaia dobu, bona io matana be iena doruna dekena amo ia hedinarai. Vadaeni Asahele ia mase. Bona Asahele ia mase gabuna dekenai idia ginidae taudia ibounai be unuseni idia gini, idia itaia.
24To Ioaba bona Abisai ese Abinere idia lulua noho. Dina ia diho neganai, idia be Ama Ororo dekenai idia ginidae. Unai ororo be Gia ena vairanai, Gibeona tano kaukau dekenai ia lao dalana dekenai.
25Beniamina taudia idia haboua, Abinere ena murinai, orea tamona idia hebou, bona ororo ta ena ataiai idia gini noho.
26Vadaeni Abinere ese Ioaba ia boiria, ia gwau, “Edena bamona? Inai tuari be do ia doko diba lasi, a? Oi diba lasi inai heatu be mai anina lasi, bona dokonai ena mamina be dika? Ai be oiemu varavara taudia. Edena negai oiemu orea taudia do oi oda henia, ai do idia lulua lasi?”
27Vadaeni Ioaba ia gwau, “Ia mauri noho Dirava ena ladana dekenai lau hereva momokani, bema unai bamona oi hereva lasi, egu tuari taudia ese umui do idia lulua lao ela bona daba rere.”
28Unai neganai Ioaba ese iena kibi ia hiriria, vadaeni iena tuari taudia ibounai idia gini, Israela lulua totona kara idia hadokoa, bona idia tuari lou lasi.
29Vadaeni unai hanuaboi lalonai Abinere mai iena orea taudia ese unai gabu idia rakatania, Arabaha tano idia raka hanaia, Ioridane Sinavai idia hanaia, ma idia raka, ela bona kerukeru dina tubua neganai Mahanaimi dekenai idia ginidae.
30Ioaba be Abinere lulua dekena amo ia doko neganai, ia ese iena tuari taudia ibounai ia haboua, bona ia davaria Davida ena taudia 19 sibona be lasi, bona Asahele danu.
31To Davida ena taudia ese Beniamina taudia, Abinere ena taudia ibounai 360 idia alaia mase.
32Vadaeni idia ese Asahele idia abia, iena tamana ena guria gabuna dekenai idia guria, Betelehema dekenai. Unai murinai hanuaboi lalonai idia raka lao, bona daba rere neganai Heberona dekenai idia ginidae.