Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na to dangi, Dawuda naxa Alatala maxɔrin, a naxɛ, «N xa te Yuda taa nde kui?» Alatala naxa a yaabi, a naxɛ, «Iyo.» Dawuda man naxa a maxɔrin, «Yuda taa mundun?» Alatala naxa a yaabi, «Hebiron bɔxi.»
2Na kui Dawuda naxa te naa a nun a xa ginɛ firinyie: Axinowama Yisireelika nun Nabali Karemeleka xa ginɛ fori Abigayili.
3Dawuda naxa a fɔxirabirɛe nun e xa denbayae xanin a xun ma. E naxa sa sabati Hebiron bɔxi.
4Yuda xɛmɛe naxa e malan Hebiron, e fa Dawuda findi Yuda bɔnsɔɛ mangɛ ra. Dawuda to a kolon a Yabɛsi Galadi xɛmɛe nu bara Sɔlu ragata,
5a naxa xɛɛrae xɛɛ e xɔn ma, e xa sa a fala e bɛ, «Ala xa wo baraayi wo xa hinnɛ xa fe ra wo naxan masenxi Sɔlu bɛ a xa maragatɛ kui.
6Alatala xa hinnɛ wo ra, a xa lu wo sɛɛti ma. N fan hinnɛma nɛ wo ra na xa fe ra.
7Wo limaniya tongo, wo sɛnbɛ sɔtɔ, barima wo marigi Sɔlu bara faxa, Yuda bɔnsɔɛ bara n tan sugandi e xa mangɛ ra.»
8Na tɛmui, Sɔlu xa sɔɔrie xa mangɛ Abeneri nu bara Sɔlu xa di Isiboseti xanin Maxanayimi.
9A naxa a findi Asuri, Yisireeli, Efirami, nun Isirayila birin mangɛ ra.
10Sɔlu xa di Isiboseti nu bara ɲɛ tongo naani sɔtɔ, a findixi mangɛ ra tɛmui naxɛ Isirayila xun ma. A naxa e yamari ɲɛ firin bun ma. Kɔnɔ Yuda bɔnsɔɛ tan naxa lu Dawuda xa mangɛya bun ma.
11Dawuda naxa Yuda bɔnsɔɛ yaamari ɲɛ solofere kike senni Hebiron kui.
12Neri xa di Abeneri nun Sɔlu xa di Isiboseti xa mixie naxa keli Maxanayimi sigafe ra Gabayon.
13Seruya xa di xɛmɛ Yowaba nun Dawuda xa sɔɔrie naxa e li Gabayon ye yire. E naxa ti sɛɛti, booree naxa ti naakiri ma.
14Abeneri naxa a fala Yowaba bɛ, «Won ma sɔɔri ndee xa e boore gere won ya tode ra.» Yowaba naxa tin na ra.
15Xɛmɛ fu nun firin naxa keli Bunyamin nun Sɔlu xa di Isiboseti xa mixie ya ma. Xɛmɛ fu nun firin naxa keli Dawuda xa mixie ya ma. E naxa ti e boore kanke.
16Birin naxa a gerefa suxu a xunyi ma, a santidɛgɛma raso a furi kui. E birin naxa faxa tɛmui keren. Na kui e naxa mɛnni xili sa Xɛlɛkati Asurin, naxan nu wama a falafe e xa xui ra «Santidɛgɛma yire.»
17Na lɔxɔɛ Dawuda xa mixie naxa Abeneri nun Isirayila mixie bɔnbɔ a ɲaaxi ra.
18Seruya xa di saxanyie nu na na gere kui: Yowaba, Abisayi, nun Asahɛli. Asahɛli to xulun alɔ xeli,

19a naxa bira Abeneri fɔxɔ ra a xɔrɔxɔɛ ra.
20Abeneri naxa a ya rafindi a ma, a a maxɔrin, «I tan nan a ra Asahɛli?» Asahɛli naxɛ, «Iyo, n tan nan a ra!»
21Abeneri naxa a fala a bɛ, «I xa bira sɔɔri gbɛtɛ fɔxɔ ra. I xa na faxa, i nɔma na xa geresose tongode i yɛtɛ bɛ.» Kɔnɔ Asahɛli mu tin gbilende a fɔxɔ ra.
22Abeneri man naxa a fala Asahɛli bɛ, «N lu na. Xa n i faxa, n munse falama i taara Yowaba bɛ?»
23Kɔnɔ Asahɛli mu tin. Na nan a niya, Abeneri naxa a sɔxɔ a furi ma, a xa tanbɛ fa mini a xanbi ra, a faxa keren na. Na dangi xanbi, naxan yo nɛ dangima Asahɛli faxade ra, fo a ti naa.
24Yowaba nun Abisayi naxa bira Abeneri fɔxɔ ra, han soge dula tɛmui, e fa so Ama geya yire, Giyaxa ya tagi, Gabayon gbengberenyi kira ra.
25Bunyamin bɔnsɔɛ sɔɔrie naxa ti gere ki ma Abeneri xanbi ra geya fari.
26Abeneri naxa a fala Yowaba bɛ, «Santidɛgɛma faxɛ nan tun tima? I mu a kolon a na raɲɔnma fe ɲaaxi nan ma? I xa yaamari fi i xa mixie xa gbilen e ngaxakerenyie fɔxɔ ra.»
27Yowaba naxa a yaabi, «N xa a fala i bɛ Ala ya xɔri. Xa i tan xa mu wɔyɛn nu, muxu birama nɛ wo fɔxɔ ra han gɛɛsɛgɛ.»
28Na tɛmui, Yowaba naxa feri fe, alako a xa sɔɔrie xa gbilen Isirayilakae fɔxɔ ra. Gere dan na ki nɛ.
29Abeneri nun a xa mixie naxa e ɲɛrɛ kɔɛ birin na, e dangi Araba bɔxi ra, e Yurudɛn xure giri, e dangi Bitiron na, e sa so Maxanayimi.
30Yowaba to gbilen Abeneri fɔxɔ ra, a naxa a xa mixi birin malan. Asahɛli nun mixi fu nun solomanaani nu baxi Dawuda xa mixie ra na gere xa fe ra.
31Kɔnɔ Dawuda xa mixie nu bara Bunyaminka mixi kɛmɛ saxan tongo senni faxa, naxee nu na Abeneri fɔxɔ ra.
32E naxa Asahɛli fure xanin e xun ma, e sa a ragata a benbae xa gaburi Bɛtɛlɛɛmu. Yowaba nun a xa mixie naxa e ɲɛrɛ kɔɛ birin na, e sa so Hebiron subaxɛ ma.