Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na feene dangu xanbini, Dawuda yi Alatala maxɔdin, a naxa, “N lan n xa siga Yuda taana nde yi ba?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Ɔn.” Dawuda yi a maxɔdin, a naxa, “N sigan minɛn?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Xebiron yi.”
2Dawuda yi siga e nun a ɲaxalan firinne, Axinowami, Yɛsɛreli kaana e nun Abigayili, Nabali Karemele kaana kaɲa gilɛna.
3A yi a fɔxɔrabirane fan nun e denbayane xali, e sa dɔxɔ Xebiron nabilinni.
4Nayi, Yuda bɔnsɔnna muxune yi fa Xebiron yi alogo e xa Dawuda findi Yuda mangan na. E to a fala Dawuda xa a Yabɛsi-Galadi kaane bata yi Sɔli maluxun,
5a yi xɛrane rasiga a faladeni e xa, a naxa, “Alatala xa ɛ baraka ɛ to Sɔli maluxunxi ɛ kanna, ɛ hinanna mayita a mabinni.
6Ala xa Alatala fan ɛ suxu hinanna nun lannayani. N tan fan fanma ɛ ra nɛn, bayo ɛ na nan ligaxi.
7Iki, ɛ sɔbɛ so, ɛ wɛkilɛ. Ɛ kanna Sɔli bata faxa, Yuda kaane n tan nan sugandixi mangan na e xun na.”
8Abineri, Neri a dii xɛmɛna, Sɔli a sofa kuntigin bata yi Yisebosɛti suxu. Yisebosɛti, Sɔli a dii xɛmɛn nan yi a ra. Abineri yi a xali Maxanayin taani.
9A yi a dɔxɔ mangan na Galadi xun na e nun Asuri nun Yɛsɛreli nun Efirami nun Bunyamin nun Isirayila birin xun na.
10Yisebosɛti, Sɔli a dii xɛmɛn findɛ Isirayila mangan na, a bata yi ɲɛɛ tonge solomasɛxɛ sɔtɔ. A ɲɛɛ firin nan ti mangayani. Koni Yuda bɔnsɔnna bata yi bira Dawudaa mangayaan fɔxɔ ra.
11Dawuda ɲɛɛ solofere e nun kike sennin nan ti mangayani Xebiron yi Yuda bɔnsɔnna xun na.
12Neri a dii xɛmɛna Abineri nun Sɔli a dii xɛmɛn Yisebosɛti a walikɛne yi keli Maxanayin taani, e siga Gabayon taani.
13Seruyaa dii xɛmɛn Yowaba nun Dawudaa walikɛne fan yi kiraan suxu. E yi naralan Gabayon ige dɔxɔdeni. Ndee yi lu ige dɔxɔden fɔxɔ kedenni, ndee fan yi lu fɔxɔ kedenni.
14Abineri yi a fala Yowaba xa, a naxa, “Banxulanna ndee xa keli, e yɛngɛn so en yɛtagi.” Yowaba yi a yabi, a naxa, “E xa keli.”
15Sofane yi keli, e yi tɛngɛ muxu fu nun firin yi Bunyamin bɔnsɔnni, Sɔli a dii xɛmɛn Yisebosɛti xa, muxu fu nun firin yi Dawudaa walikɛne yɛ. E e maso e bode ra.
16Birin yi a yɛngɛ so boden suxu a xunna ma, a yi a sɔxɔn a ɲɛnsɛnni silanfanna ra, e birin yi bira e bode xɔn. E na yiren xili sa, “Fanye Xɛɛna” Gabayon yamanani.
17Na lɔxɔni, yɛngɛ gbeen yi keli. Dawudaa walikɛne yi Abineri nun Isirayila kaane nɔ na yɛngɛni.
18Seruyaa dii saxanne Yowaba nun Abisayi nun Asahɛli nan yi mɛnni. Asahɛli yi xulun alo bolena,

19a yi Abineri sagatanma, a mi yi xɛtɛma a fɔxɔ ra, a mi siga a yiifanna ma hanma a kɔmɛnna ma.
20Abineri yi a xanbi rato, a yi a fala, a naxa, “I tan Asahɛli nan a ra ba?” A yi a yabi, a naxa, “N tan na a ra.”
21Abineri yi a fala a xa, a naxa, “Siga yiifanna ma hanma kɔmɛnna ma, i sa banxulanna nde yɛngɛ, i yi a yɛngɛ yi se tongoxine ba a yii.” Koni Asahɛli mi yi waxi xɛtɛ feni Abineri fɔxɔ ra.
22Abineri mɔn yi a fala Asahɛli xa, a naxa, “Xɛtɛ n fɔxɔ ra. Nanfe a ligɛ n xa i bɔnbɔ, n yi i faxa? Na xanbi ra, n mi fa nɔɛ i tada Yowaba yɛtagi toɛ.”
23Koni Asahɛli mi tin kiraan masarɛ. Nayi, Abineri yi a sɔxɔn a kuini tanban xunna boden na, tanban yi sa mini Asahɛli fari. A bira, a faxa. Naxanye birin yi fama Asahɛli faxaxin biradeni, ne yi ti mɛnni.
24Yowaba nun Abisayi yi bira Abineri fɔxɔ ra. Sogen bira waxatin naxan yi, e yi fa Ama geyaan fari, Giyahi yɛtagi, Gabayon tonbonna kiraan xɔn.
25Bunyamin sofane yi e malan Abineri xanbi ra, e findi ganla ra e ti geyaan xun tagi.
26Abineri yi Yowaba xili, a yi a fala a xa, a naxa, “Silanfanna luyɛ faxan tiyɛ tun ba? I mi a kolon a na raɲanna ɲaxuma ayi nɛn? I luma han waxatin mundun, i mi a fala yamaan xa a e xa xɛtɛ en ngaxakedenne fɔxɔ ra?”
27Yowaba yi yabin ti, a naxa, “N bata n kɔlɔ habadan Ala yi, xa i mi yi falan ti nun, n ma muxune mi yi xɛtɛma ɛ fɔxɔ ra han tila xɔtɔnni.”
28Yowaba yi xɔtaan fe. A sofane yi xɛtɛ Isirayila kaane fɔxɔ ra, e yi yɛngɛn dan.
29Abineri nun a sofane yi sigan ti kɔɛna ngaan na Araba yamanani. E Yurudɛn baani gidi, e Bitiron birin yigidi e sa Maxanayin taan li.
30Yowaba xɛtɛxina Abineri fɔxɔ ra, a yi yamaan birin malan, Dawudaa walikɛɛn muxu fu nun solomanaanin yi dasaxi e nun Asahɛli.
31Koni Dawudaa muxune bata yi muxu kɛmɛ saxan e nun tonge sennin faxa Bunyamin bɔnsɔnna muxune nun Abineri a muxune ra.
32E fa Asahɛli ra, e yi a maluxun a fafe gaburun na Bɛtɛlɛmi yi. Na xanbi ra, Yowaba nun a muxune yi sigan ti kɔɛna ngaan na, e sa so Xebiron yi xɔtɔn dɛni.