Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Dauda Dii là à bè: Mà gá Yuda wɛ́tɛnↄ doke guuↄ́? Dii bènɛ à gá, ben Dauda ɛ̀ara à à là à bè: Mákpan mà gán? Dii wèàla à bè: Ɛblↄnu kpa.
2Ben Dauda gàa gwe kↄ̃n a nↄ mɛ̀n plaaanↄ, Yɛzɛrili gbɛ̃ Ainↄama kↄ̃n Nabala gyaanↄ Abigaili, Kamɛli gbɛ̃o.
3Dauda gàa kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ dↄ, baade kↄ̃n a bɛdeenↄ, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ Ɛblↄnu kↄ̃n à lakutunↄo.
4Ben Yudanↄ gbɛ̃nsinↄ mↄ̀ wà nↄ́si kù Dauda mìa gwe, aↄ̃ à kà Yudanↄ kína ũ. Kɛ̀ Dauda mà Yabɛsi Giliadadeenↄ bé wà Solu vĩ̀i,
5à gbɛ̃nↄ zĩ̀ḿma, aↄ̃ gàa wà bèńnɛ: Dauda bè Dii aubarika daagu, kɛ̀ a gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Solu a diinɛ a à vĩ̀i.
6Dii gbɛ̃kɛ yã kↄ̃n náanɛ yão kɛare. Mapi sↄ̃ mɛ́ à maaa kɛare kɛ̀ a yã pì kɛ̀ yãnzi.
7Tia sa àgↄ̃ gbãa à kùgbãaa kɛ. A dii Solu gà ben Yudanↄ ma ka ń kína ũ.
8Nɛrɛ nɛ́ Abana, Solu zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi gĩakɛ à gàa se kↄ̃n Solu nɛ́ Isibosɛo Manaimu.
9Ben à à kà kí ũ Giliada bùsun kↄ̃n Asa boriinↄ bùsuo kↄ̃n Yɛzɛrilio kↄ̃n Ɛflaimu boriinↄ bùsuo kↄ̃n Bɛyãmi boriinↄ bùsuo kↄ̃n Isarailinↄ bùsu kpaaanↄ píngi.
10Solu nɛ́ Isibosɛ wɛ̃̀ baplaadee guun à gↄ̃̀ Isarailinↄ kína ũ. À kí blè wɛ̃̀ plaa. Yudanↄ sↄ̃, Daudan aↄ̃ zɛ̀o.
11Dauda kí blè Yudanↄnɛ zaa Ɛblↄnu ai wɛ̃̀ swɛɛplaa kↄ̃n mↄ swɛɛdooo.
12Nɛrɛ nɛ́ Abana kↄ̃n Solu nɛ́ Isibosɛ zĩ̀kpɛɛnↄ bↄ̀ Manaimu wà gàa Gibiↄ̃.
13Zeruya nɛ́ Yoabu kↄ̃n Dauda zĩ̀kpɛɛnↄ fɛ̀ɛ wà gàa dańlɛ Gibiↄ̃ íkaɛkii saɛ. Aↄ̃ gãli doo kú í baa kɛ̀ kpa, aↄ̃ gãli doo kú í baa kãa kpa.
14Ben Abana bè Yoabunɛ: Ǹ tó gↄ̃kparɛ kenↄ fɛɛ kↄ̃zi wà gwa. Ben Yoabu bè: Aↄ̃ gá.
15Ben Bɛyãmi zĩ̀karinↄ fɛ̀ɛ gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaa Isibosɛ pↄ́ ũ, ben Dauda zĩ̀karinↄ fɛ̀ɛ gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaa se.
16Baade ↄ kà a ↄsikari daa mìkpɛɛzi, ben aↄ̃ kↄ̃ zↄ̃̀zↄ̃ kↄ̃ gbã̀ntɛ̃a kↄ̃n fɛ̃ɛo aↄ̃ lɛ̀ɛ lɛdolɛ. Ben wà tↄ́ kpà Gibiↄ̃ guu pìnɛ Fɛ̃ɛlɛnnabura.
17Zĩ̀ kɛ̀ wà kà zĩ beeea pãsĩ maamaa, ben Dauda zĩ̀kpɛɛnↄ zĩ̀ blè Abana kↄ̃n Isarailinↄa.
18Zeruya nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄↄ kú gwe, Yoabu kↄ̃n Abisaio kↄ̃n Asahɛlio. Asahɛli sↄ̃ bà nna lán zↄ̃ bà.

19Ben à pɛ̀ɛ Abanazi, èe liɛ ↄplazi ke ↄzɛziro.
20Kɛ̀ Abana a kpɛɛ gwà à à è, ben à bè: Asahɛli, ḿbe gweↄ́? À wèàla à bè: Mámbee!
21Ben Abana bènɛ: Ǹ liɛ n ↄplaazi ke ↄzɛɛzi, ǹ gↄ̃kparɛnↄ doke kũ ǹ à pↄ́nↄ sía. Mↄde Asahɛli e zɛnɛro.
22Abana ɛ̀ara à bènɛ dↄ: Ǹton sↄ̃maziro. Ń yezi mà n dɛn yↄ́? Tó ma n dɛ, mɛ́ we wa wɛ́ɛ kɛ siigↄ̃ kↄ̃n n vĩ̀i Yoabuo dↄↄ́?
23Mↄde Asahɛli gì, èe zɛnɛro, ben Abana à zↄ̃̀ a gbɛɛɛn kↄ̃n a sári páo ai à bↄ̀ kpɛɛ kpa. Gwen à lɛ̀ɛn à gà gↄ̃ↄ. Kɛ̀ baade píngi kà guu kɛ̀ à lɛ̀ɛ à gà pìn, aↄ̃ zɛ̀ wèe gwaa.
24Ben Yoabu kↄ̃n Abisaio pɛ̀ Abanazi ai ↄfãntɛ̃ gàa à gɛ̃̀o kpɛ́n. Aↄ̃ kà Ama sĩ̀sĩ kɛ̀ kú Gia ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa Gibiↄ̃ gbáa zɛ́n.
25Bɛyãmi boriinↄ kàkↄ̃a Abanazi gãli do, ben aↄ̃ gàa wèe gii kↄ̃n ń zĩndao sĩ̀sĩ musu.
26Ben Abana lɛ́ zù Yoabuzi à bè: Wé zɛ kↄ̃dɛdɛnanɛroo? Ń dↄ̃ kɛ̀ yã pì é mì dɛ kↄ̃n pↄsiaaoroo? Nɛ́ o n gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ zɛwe aↄ̃ ɛara wà tároo?
27Ben Yoabu wèàla à bè: Ludaa kuu! Tó nɛ́ɛ lɛ́ sí yãro, ma gbɛ̃nↄ é zɛarero ai gu gá dↄo.
28Kɛ̀ Yoabu kuru pɛ̀, ben à gbɛ̃nↄ kámma bò, aↄ̃ↄe gá Isarailinↄa zĩ̀o dↄro.
29Gwãavĩ beeea Abana kↄ̃n a gbɛ̃nↄ táa ò sɛ̃̀n aↄ̃ bikũ̀ Yodaa, ben aↄ̃ dↄ̀ swadↄↄzi ai aↄ̃ gàa wà kà Manaimu.
30Kɛ̀ Yoabu sù kↄ̃n pɛna Abanaao, ben à a zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a ń píngi. Dauda gbɛ̃nↄ tɛ́ gↄ̃ↄn baro dosai bé wà kuuro, Asahɛli baasi.
31Aↄ̃ Bɛyãmi kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n Abanaonↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa do kↄ̃n basↄraagↄ̃ↄo.
32Aↄ̃ Asahɛli gɛ̀ sɛ̀ aↄ̃ↄ vĩ̀i à de miran Bɛtɛlɛmu. Ben Yoabu kↄ̃n a gbɛ̃nↄ táa ò gwãavĩ aↄ̃ kà Ɛblↄnu gudↄnao.