Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - 2 Samuel

2 Samuel 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ikwer-penh David-el INGKART ayernew, “Nthakenh irrem? Alpemang ayeng, aney-alpeyew, apmer anyent-itwew Judah-ampeny-itwew?” INGKARTel tyernew, “Ya, alpa.” David-el ayernew, “Apmer nthenh-warl?” “Hebron-warl.”
2Kel David alpew, aney-alpew-anem apmer ikwer-itwew. Akelty ikwerenh-atherr alpew ikwer-angkwarr; Ahinoam Jezreel-areny, Abigail Carmel-areny-then, inpertarl irrew Nabal-ew.
3David ikwerenh-rneman alpew arrpemarl ampangketyarr. Ingwer-rneman alpew tawen Hebron ikwer-warlarl, ingwer-rneman alpew apmer ingwer-rnem-warlarl arrer-antey arrpemarl ikwer-ampeny.
4Judah-areny-rnem akarrerrew-anem Hebron-itwew, David arrerneyew atyetyart ikwer-rnem, anter alip thelemel akapwert-warl, ikwer-rnem-wenh-angkwarr. ...
8Ikwereng-arey Saul-wenh atyetyart ahawarrel, alerikw Ner-wenhel itnan Abner, ra akngetyew artwa anyent Ishbosheth apmer Mahanaim-warl. Ranap Saul-wenh alerikwarl.
9Abner-el renh arrernew atyetyart ingwer-rnemew: Gilead-areny-rnemew, Asher-areny-rnemew, Jezreel-areny-rnemew, Ephraim-areny-rnemew, Benjamin-areny-rnemew-then.
10Ishbosheth ra 40-anem irrew, renharl atyetyart Israel-ew arrernew. Rap atyetyart anew aherrety atherrew-atety. Judah-areny-rnemelanap David-arl atyetyart arrernew ikwer-rneman.
11Rap atyetyart anew aherrety 7 alkent 6-ew-atety Hebron-itwew. ...