Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain long taim bilong Sol na Jonatan i dai, Devit i askim Bikpela olsem, “Inap mi go sindaun long wanpela taun bilong Juda o nogat?” Na Bikpela i tok olsem, “Yu ken i go.” Orait Devit i askim em gen, “Bai mi go sindaun long wanem taun?” Na Bikpela i bekim tok olsem, “Yu go sindaun long taun Hebron.”
2Olsem na Devit i kisim tupela meri bilong en, em Ahinoam bilong taun Jesril na Abigel bilong taun Karmel, na ol i go sindaun long Hebron. Bipo Abigel i meri bilong Nabal, tasol Nabal i dai na Devit i maritim em.
3Ol lain man bilong Devit wantaim ol famili bilong ol, ol i go wantaim Devit na ol i sindaun long Hebron na long ol ples i stap klostu long Hebron.
4Orait ol man bilong lain Juda i kam long Hebron na ol i kapsaitim wel long het bilong Devit bilong makim em i kamap king bilong ol. Devit i kamap king pinis, orait em i harim tok olsem, ol manmeri bilong taun Jabes long Gileat i bin planim bodi bilong Sol.
5Olsem na em i salim sampela man i go tokim ol Jabes olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yupela, long wanem, yupela i bin mekim gutpela pasin long Sol, king bilong yupela, na yupela i planim bodi bilong en.
6Na nau Bikpela i ken lukautim yupela gut na stap wantaim yupela oltaim. Na mi tu bai mi mekim gutpela pasin long yupela bilong bekim dispela gutpela pasin yupela i bin mekim long Sol.
7Tru Sol, king bilong yupela, i dai pinis, tasol ol lain Juda i bin mekim mi i kamap king bilong ol. Olsem na yupela i mas sanap strong na yupela i no ken pret long wanpela samting.”
8Long taim ol Filistia i kilim Sol, Apner, pikinini bilong Ner, i bin bringim Isboset, pikinini man bilong Sol, na ol i go brukim wara Jordan na i kamap long taun Mahanaim. Apner em i namba wan ofisa bilong ami bilong Sol.
9Ol i stap long Mahanaim, na Apner i mekim Isboset i kamap king bilong graun Gileat na Aser na Jesril na Efraim na Benjamin na bilong olgeta arapela hap bilong Israel.
10Isboset i gat 40 krismas pinis na ol i mekim em i kamap king bilong Israel. Na em i stap king inap long tupela yia tasol. Tasol ol lain Juda i bihainim Devit,
11na em i stap king bilong ol. Na em i stap long Hebron inap 7 na hap yia.
12Apner wantaim ol soldia bilong Isboset i kirap lusim taun Mahanaim na i go kamap long taun Gibeon.
13Orait Joap wantaim ol soldia bilong Devit i kam bungim ol klostu long raunwara bilong Gibeon. Ol lain bilong Isboset i sindaun long arere bilong raunwara na ol lain bilong Devit i sindaun long hapsait. Mama bilong Joap em Seruia.
14Orait na Apner i askim Joap olsem, “Inap yumi resis long pait? Yu salim sampela yangpela man bilong yu i kam na bai mi salim sampela bilong mi i go resis wantaim ol.” Na Joap i tok, “Em i orait, yumi ken mekim olsem.”
15Orait na 12-pela man bilong lain Benjamin, em ol soldia bilong Isboset, ol i kam resis wantaim 12-pela soldia bilong Devit. Na wan wan soldia bilong Devit i pait long wan wan soldia bilong Isboset.
16Na long taim ol i resis long pait, ol wan wan man i holim het bilong birua bilong en na sutim sait bilong birua long bainat. Na olgeta 24 man i pundaun na i dai. Olsem na ol man i kolim dispela ples, “Ples Bilong Ol Bainat.”
17Na long dispela taim bikpela pait i kirap namel long dispela tupela lain. Na ol lain bilong Devit i winim Apner na ol lain Israel.
18Tripela pikinini man bilong Seruia, em Joap na Abisai na Asahel, ol tu i stap long dispela pait. Asahel i save ran strong tumas olsem ol wel abus.

19Olsem na taim ol Israel i ranawe nabaut na Asahel i kirap na ran i go stret long Apner na ranim em.
20Orait Apner i lukluk i go bek na i lukim Asahel i wok long ranim em, na i askim em olsem, “Asahel, em yu tasol, a?” Na Asahel i tok, “Yes, mi tasol.”
21Orait Apner i tok, “Yu no ken ranim mi. Yu go ranim wanpela yangpela soldia na holim em na kisim ol samting bilong em.” Tasol Asahel i no harim tok bilong Apner. Nogat. Em i wok long ranim Apner yet.
22Orait Apner i tokim em gen, “Larim mi. Yu laik bai mi kilim yu i dai, a? Tasol sapos mi kilim yu, bai mi sem nogut tru long ai bilong brata bilong yu, Joap.”
23Tasol Asahel i no larim em. Olsem na Apner i subim spia i go long baksait na as bilong spia i kisim Asahel long bel na i go kamap long hapsait. Na Asahel i pundaun na i dai. Na taim ol arapela soldia i kamap long dispela ples bodi bilong Asahel i slip i stap long en, ol i sanap tasol na lukluk.
24Tasol Joap tupela Abisai i go ranim Apner, na long apinun tru tupela i go kamap long maunten Ama long hap sankamap bilong ples Gia long rot i go long ples drai bilong Gibeon.
25Na tupela i lukim ol man bilong lain Benjamin i bung gen wantaim Apner antap long wanpela liklik maunten, na i sambai long pait.
26Taim Apner i lukim tupela, em i singaut long Joap olsem, “Olsem wanem? Dispela pait i no inap pinis, a? Ating yu no save olsem, bai dispela pasin i givim bikpela hevi long yumi, a? Yumi ol wanblut tasol. Wanem taim bai yu tokim ol man bilong yu long ol i no ken ranim mipela moa?”
27Joap i harim dispela na i bekim tok olsem, “Long nem bilong God i stap oltaim, mi tok tru long yu. Sapos yu no bin mekim dispela tok, ating ol lain man bilong mi inap ranim yupela i go inap tulait tumora.”
28Joap i mekim dispela tok pinis na em i winim biugel, bilong pasim ol soldia bilong en, bai ol i no ken ranim ol Israel moa. Olsem na dispela pait i pinis.
29Apner wantaim ol lain soldia bilong en i lusim dispela ples na i go long ples daun bilong Jordan. Na long nait ol i wokabaut long dispela ples daun na ol i go brukim wara Jordan. Na ol i wokabaut i go na long belo ol i kamap long Mahanaim.
30Apner wantaim ol soldia bilong en i go pinis, orait Joap i bungim ol lain soldia bilong en na i kaunim ol. Na em i painimaut olsem 19 soldia bilong en i dai pinis. Na Asahel tu i dai.
31Tasol ol lain bilong Devit i bin kilim 360 man bilong lain Benjamin, em ol lain bilong Apner.
32Orait Joap na ol man bilong en i kisim bodi bilong Asahel na i go planim long taun Betlehem, long matmat bilong papa bilong em. Ol i planim em pinis, orait ol i wokabaut long nait, na ol i go kamap long Hebron long taim tulait i bruk.