Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 2 Samuela

2 Samuela 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anumun zapish Dapiyarini Apanllee masharangiya. Apaa, ¿tamacheezi? ¿Waptamtazuwa Utaáp yakat naachinawa? tárangu, Apanllsha, Ashiri naangsi, tárangiya. Dapiyshat, Apaa, ¿yapeeja naachi? tárangu, Apanllsha, Hebronap tsap naatacha, tárangiya.
2Dapiyshat anuritam wizanll tsimbunari, Ahinowam Jesreelshuchee kiz yamarangu an, mishat mashindoo Nambalarinee wizanll Karmelshuchee kiz Abigayila sur yamarangu anpatatam naataranganaya.
3Mishat, wipunasheetstam yuw waanaatsi kizpur ksutamapaneew taarangana, anootstam ichingaru maachiritpatari machtarangiya. Ashirangu, Hebronapshat yakat taaranganaya.
4Anumunshat Utaáchichshat tputs anshutam tsiyatamaam kusaranganaya. Kuseersin, Dapiyaa Utaáchcheem urkar ipusaranganaya. Anush Dapiy tsiyatssee yusur mazinarangiya. Natunaa tsiparee Saularinee yakat Galaadshuch tputs Jabeschich mapurangsintanda, mang táranganaya.
5Dapiyshat anoo mazinarangu, tsiyatssee tputsish zanganirangiya. Zuwaa yungparangtishcha, yuwamand tsiparee Saularinee kapung chinarangush mapurangish, anumand uru Apanll shiyaa kapungtam chinachiya. Apanllpa shiyaa mangeetsish p'tseerangiya.
6Na nimand Apanll shiyaa kapungshapari chinachiya; taarasheetstamtish urutamari wanasir ksutchiya. Nuwshat yuwamand ashirangish anumand shiyaa kapungtam chinakina. Siyaa uru nuw ksutchina.
7Siy kurakaris Saularini tsiparangitaatiya, itaru siysat kizpurtangtsa; sambaytarintspa. Nuw siyaa ksutchintspa. Watam nuwaa Utaáchich tputs kurakaam na ipuseenllinawa, tárangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Dapiy Utaáchcheem kurak kinarangu anootsi.