Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan Daawiti, “Yihudaa katamatuppe issuwaa boo?” yaagidi GODAA oichchiis. Oichchin GODAI a, “Ee; ba” yaagiis. Yaagin Daawiti, “Awa boo” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “Kebroona ba” yaagidi zaariis.
2Daawiti ba maccaasata naa77ata, Iziraa7eeliyo Ahino7aamonne Qarmmeloosiyo, Naabaala am77iyo Abigaalonne ekkidi, Kebroona katamaa biis.
3Daawiti banaara de7iya asatakka eta so asaa ubbaara ekki ehin, Kebroonaaninne a heeran de7iya guutta katamatun uttidosona.
4Yihudaa asati Kebroona katamaa yiidi, yan eti Daawita Yihudaa asaa bolli kawoyanau tiyidosona. Saa7oola moogidaageeti Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa asata gididoogaa Daawiti siyido wode,
5asaa kiittidi eta, “Intte intte godaa Saa7oola moogido kehatettaa gishshau, GODAI inttena anjjo.
6Ha77ikka GODAI aggenna siiquwaanne tumatettaa inttena besso; qassi intte ha kehatettaa oottido gishshau, taanikka intteyyo lo77otettan kushiyaa zaarana.
7Ha77i simmi minnite; xalite; aissi giikko, intte godai Saa7ooli haiqqiichchiis; qassi Yihudaa asati tana tiyidi, bantta bolli kawoyidosona” yaagiis.
8Saa7oola olanchchatu gadaawai Neera na7aa Abaneeri Saa7oola na7aa Yaabustta ekkidi, Maahinaima giyo sohuwaa efiis.
9Efiidi Gala7aade, Aseera, Iziraa7eela, Efireema, Biniyaamanne Israa7eela biittaa ubbaa bollan kawoyiis.
10Saa7oola na7aa Yaabusttee Israa7eela bolli kawotiyo wode ayyo oitamu laitta; i naa77u laittaa kawotiis; gidikkonne, Yihudaa asai Daawita kaalliis.
11Daawiti Kebroonan Yihudaa asatu bolli laappun laittanne usuppun aginaa kawotiis.
12Neera na7aa Abaneerinne Saa7oola na7aa Yaabustte asai Maahinaimappe Gabaa7oona katamaa biidosona.
13Xaruuyi na7ai Yoo7aabinne Daawita asai kiyi biidi, Gabaa7oona dalbbanttaa matan etaara gaittidosona; issi citai dalbbanttaappe hefintta baggaara uttin, issi citai hafintta baggaara uttidosona.
14Yaatin, Abaneeri Yoo7aaba, “Ane wodallati denddidi, nu sinttan olaa gaittona” yaagiis. Yaagin Yoo7aabi, “Eeno, denddidi gaittona” yaagiis.
15Hegaa gishshau, Biniyaama baggaunne Saa7oola na7aa Yaabustte baggau tammanne naa77u asati qoodan kiyidi, Daawita baggau eqqida tammanne naa77u asatuura olaa gaittidosona.
16Gaittidi issoi issuwaa huuphiyaa oiqqidi, ba oiqqidoogaa daaddan daaddan bisuwaa dirgginttidi, issippe haiqqidosona; hegaa gishshau, Gabaa7oonan de7iya he sohoi Bisuwaa Gade geetettees.
17He gallassi wolqqaama olai olettin, Daawita asai Abaneeranne Israa7eela asaanne xooniis.
18Xaruuyi naati heezzai Yoo7aabi, Abishaayinne Asaaheeli he sohuwan de7oosona; Asaaheeli wushadan eesotidi woxxees.

19Asaaheeli ushachchi woikko haddirssi geennan Abaneera yedetaa sikkiis.
20Abaneeri guyye simmi xeellidi, “Asaaheelaa, laa nenee?” yaagidi oichchiis. Oichchin Asaaheeli, “Ee tana” yaagiis.
21Yaagin Abaneeri a, “Issi baggi, ushachchi woikko haddirssi simma; simmada asatuppe issuwaa oiqqada a ola miishshaa qaara ekka” yaagiis; shin Asaaheeli a gooddiyoogaa agganau koyibeenna.
22Qassikka Abaneeri Asaaheela, “Taani nena biittaara gattada sikkennan de7ishin, tana gooddiyoogaa agga! Nena worada, taani ne ishaa Yoo7aaba som77uwaa waatada xeellanee?” yaagidi seeriis.
23SHin Asaaheeli a gooddiyoogaa aggennan ixxiis. Hegaa gishshau, Abaneeri tooraa guyye tum77idi, Asaaheela uluwaa caddiis; caddin toorai zokkuwaara kantti kiyiis; Asaaheeli he sohuwankka kunddidi haiqqiis. Asaaheeli haiqqido sohuwaa gakkida asai ubbai hegan eqqiis.
24SHin Yoo7aabinne Abishaayi Abaneera gooddidosona; awai wulliyo wode, Gabaa7oona Bazzuwaa efiya ogiyan Giiyaaha katamaappe sintta baggaara de7iya Ama giyo keraa kiyidosona.
25Biniyaama asati Abaneera guyyen shiiqidosona; eti issi cita gididi, issi keraa huuphiyan eqqidosona.
26Hegaappe guyyiyan Abaneeri Yoo7aaba xeesidi, “Merinau olettiiddi de7aneeyye? Hagaa wurssettai camo gidanaagaa neeni erikkii? Ne asata, ‘Intte ishantta gooddiyoogaa aggite’ geennan aude gattuutee?” yaagiis.
27Yaagin Yoo7aabi Abaneera, “Xoossai ero! Neeni haasayennan aggidabaa gidiyaakko, ta asai ba ishantta sa7ai wonttana gakkanaashin gooddana shin” yaagiis.
28Hegaa gishshau, Yoo7aabi malkkataa punniis; punnin asai ubbai eqqiis. Israa7eelatakka zaarettidi gooddibookkona woikko olibookkona.
29Abaneerinne a asai he gallassa qammaa ubbaa salppiyan Aaraba garaara biidosona; biidi Yorddaanoosa SHaafaa pinnidosona. Pinnidi, maalladoora hemettidi Maahinaima simmidosona.
30Yoo7aabi Abaneera gooddiyoogaa aggi bayidi, ba asa ubbaa issi sohuwaa shiishshiis; shiishshidi xeelliyo wode, Asaaheeli bainnan Daawita asaappe tammanne uddufun asai pacciis.
31SHin Daawita asai Abaneera asaappenne Biniyaama zaretuppe heezzu xeetanne usuppun tammu asata woridosona.
32Asaaheela ahaa ekkidi, Beetaliheeme kataman de7iya a aawaa duufuwan moogidosona; Yoo7aabinne a asai qammaa hemettiiddi aqidosona; sa7ai wonttishin Kebroona katamaa gakkidosona.