Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Salomↄↄ nà Dii kpɛ́ boawa Mↄlia gbɛ musu Yelusalɛũ, gu pↄ́ Dii bↄ̀ mↄ̀u a mae Davidiwau. Davidi mɛ́ Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛpi dìlɛ kpɛ́pi dↄkĩi ũ.
2À nà zĩpiwa a kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de mↄ plaade gↄↄ plaade zĩ́ɛ.
3Ɛ̃ pↄ́ a bò Lua kpɛ́ pↄ́ ũ gbã̀a kà gã̀sĩsuu bàaↄ̃, a yàasa bao.
4Kpɛ́pi bilandaa vĩ, a yàasa sáa ń kpɛ́pioɛ gã̀sĩsuu bao, a lɛsĩ kwi. À vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kpà kpɛ́pi guu.
5À pɛ̃́ lipɛpɛɛↄ kpà kpɛɛlɛ gĩwa, ↄ̃ à vua maa kùlɛwà. À gↄ̃inakɛ̀wà lán daminaliↄwa ń mↄdaonaↄ.
6À zãblè kpɛ́piwa ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ. Vuapi sↄ̃ à bↄ̀ Paavaiũɛ.
7À vua kùlɛ kpɛ́pi balazaↄwa ń a kpɛɛlɛ líↄ ń a gĩↄ ń a bↄlɛ gbaↄ, mɛ́ à gↄ̃inakɛ̀ gĩpiↄwa lán malaika gã̀sĩadeↄwa.
8À luakukĩi kɛ̀, a gbã̀a sáa ń kpɛ́pi yàasao gã̀sĩsuu bao, a yàasa bao. À vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kùlɛwà tↄnu bao.
9Vua kusaↄ gbia dɛ kiloo kĩnia. À vua kùlɛ kpɛa pↄ́ kú musuↄwa lↄ.
10À li'ã̀ malaika gã̀sĩadeↄ ũ mɛ̀n pla, a kpà ń vuao.
11Malaikapiↄ gã̀sĩa pooa, a gbã̀a gã̀sĩsuu sↄ́sↄo, ampii gã̀sĩsuu baoɛ. Ado gã̀sĩa gɛ̀ pɛ̀ gĩwa le, ado pↄ́ pɛ̀ gĩwa la, ↄ̃ an gã̀sĩa pↄ́ gↄ̃̀ↄ pɛ̀kↄ̃wa.
13Malaikapiↄ gã̀sĩaↄ poopooa màa e gã̀sĩsuu bao. Aa zɛa mɛ́ an aɛ dↄa kpɛɛlɛ oi.
14À zwãa pↄ́ wa da tã̀ ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bàabaao, ↄ̃ à gↄ̃inakɛ̃̀wà lán malaika gã̀sĩadeↄwa.
15À mↄ̀pɛlɛ pì mɛ̀n pla kpɛ́pi kpɛɛlɛ pↄ́ ũ. A pla píi lɛsĩ gã̀sĩsuu bao plaplasaiɛ, a fùa lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu sↄ́sↄo.
16À mↄdaonaↄ pì, ↄ̃ a fĩ̀ fùapiↄwa yàbaa ũ. À pↄ́ↄ pì lán gbɛafu bɛↄwa mɛ̀n basↄobasↄo, a dↄ̀dↄ mↄdaonapiↄwa.
17À mↄpiↄ pɛ̀lɛ kpɛ́ kpɛɛlɛ ↄplaai ń zɛɛio. À tↄkpà ↄplaa pↄ́ɛ Yakɛ̃, ↄzɛɛ pↄ́ sↄ̃ Bↄazu.