Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Sulemani yi Alatala Batu Banxin ti fɔlɔ Yerusalɛn yi Moriya geyaan fari, dɛnaxan yita a fafe Dawuda ra, a fafe Dawuda dɛnaxan yitɔn Oronan Yebusu kaana lonna ma.
2A banxin ti fɔlɔ a mangayaan ɲɛɛ naaninden kiken firinden nan ma.
3Sulemani yi Ala Batu Banxin bɛtɛn sa, a kuyana nɔngɔnna yɛ tonge suulun e nun naanin, a yigbona nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ.
4Ala Batu Banxin so dɛɛn palaan yi kuya nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ, a kuyan nun banxini gboon yi lan, banxini teena nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ. Sulemani yi xɛma yilɛnlɛnxine sa na birin ma.
5A yi farinne kankan banxin pala gbeen kankene birin ma, a yi xɛma faɲin sa farinne ma, a yi tugu dɛɛn nun yɔlɔnxɔndi sawurane rafala xɛmani.
6A yi banxin natofan gɛmɛ faɲine ra, xɛmaan tan yi kelima Parabayimi nin.
7A yi xɛma yilɛnlɛnxine sa Ala Batu Banxin ma, e nun a xalanbene nun a dɛ wudine nun a dɛɛne. A yi maleka sawurane soli banxi kankene ma.
8Palaan naxan xili yire sariɲanxi fisamantenna, a yi na ti Ala Batu Banxini, naxan nun banxini gboon yi lan, a kuyana nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ. A yi xɛma faɲi yilɛnlɛnxine sa na palaan ma, kilo wuli mɔxɔɲɛn nun keden.
9Kilo tagiin nan yi a gbangban lantuman xɛma daxin keden kedenna birin binyan na. A mɔn yi xɛma yilɛnlɛnxine sa banxin faxa binna birin ma.
10A yi maleka sawuran firin ti banxin yire sariɲanxi fisamantenni, a xɛma yilɛnlɛnxine sa ne fan ma.
11Maleka sawurane gubugubune birin yi kuya nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ. Sawura singen gubugubu keden yi kuya nɔngɔnna yɛ suulun, a yi sigaxi han Ala Batu Banxin kankena, a gubugubun boden fan yi kuya nɔngɔnna yɛ suulun, a yi sigaxi han maleka sawuran bonna gubugubuna.
12Na sawura firinden gubugubu keden fan yi kuya nɔngɔnna yɛ suulun, a fan yi sigaxi han banxi kanken fɔxɔ kedenna bonna, a gubugubu boden fan yi kuya nɔngɔnna yɛ suulun, a yi sigaxi han maleka sawuran bonna gubugubuna.
13Maleka sawurane gubugubune birin yi kuya nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ. E yi tixi e sanne xun na, e yɛɛ rafindixi palaan ma.
14A yi gari makadanxin nun a gbeela nun a mamiloxin sɔxɔn e bode ra yɛ masansan dugin na, maleka sawurane yi rafalaxi ne ma.
15A yi sɛnbɛtɛn firin ti banxin yɛtagi, naxanye yi kuya nɔngɔnna yɛ tonge saxan e nun suulun. E xunna so kondene yi kuya nɔngɔnna yɛ suulun.
16A yi yɔlɔnxɔnne rafala, a yi e singan sɛnbɛtɛnne ra. A girenada wudi bogi sawura kɛmɛ rafala, a yi e singan yɔlɔnxɔnne ra.
17A yi sɛnbɛtɛnne ti Ala Batu Banxin tanden ma, keden yiifanna ma, keden kɔmɛnna ma, yiifari ma xii yi xili Yakin, kɔmɛn ma xiina Boosu.