Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gisugdan ni Solomon ang pagtukod sa balay ni Yahweh didto sa Jerusalem sa Bukid sa Moria, diin nagpakita si Yahweh ngadto kang David nga iyang amahan. Giandam niya ang dapit nga giplano ni David alang niini, didto sa giokanan ni Arauna nga Jebusihanon.
2Nagsugod siya sa pagtukod sa ikaduha nga adlaw sa ikaduhang bulan, sa ika-upat nga tuig sa iyang paghari.
3Karon mao kini ang mga sukod sa patukoranan nga gipahimutang ni Solomon alang sa balay ni Yahweh. Ginamit ang karaang pamaagi nga cubit, 60 ka cubit ang gitas-on, ug 20 ka cubit ang gilapdon.
420 ka cubit ang gitas-on sa portiko nga anaa sa atubangan sa balay ug 20 ka cubit ang gilapdon. 20 ka cubit usab ang iyang gihabogon, ug gisapawan ni Solomon ug lunsay nga bulawan ang sulod niini.
5Gikisamihan niya ang sentrong hawanan ug kahoy nga sipres ug gisapawan niya ug pino nga bulawan, ug iyang gikulitan ug mga palmera ug mga kadena.
6Gidayandayanan niya ang balay sa mga bililhong bato; ang bulawan nga gikan sa Parvaim.
7Gisapawan usab niya ug bulawan ang mga sagbayan, mga tamakanan, mga bongbong, ug mga pultahan; gikulitan niya ug mga kerubim diha sa ibabaw sa mga bongbong.
8Gitukod niya ang labing balaang dapit. Ang katas-on niini sama sa kalapdon sa balay, 20 ka cubit ug 20 ka cubit usab ang gilapdon niini. Gisapawan niya kini sa pino nga bulawan, nga nagkantidad ug 600 ka mga talent.
950 ka shekel nga bulawan ang gibug-aton sa mga lansang. Gisapawan usab niya ug bulawan ang taas nga bahin.
10Nagbuhat siya ug duha ka hulagway sa mga kerubim alang sa labing balaang dapit; gisapawan kini ug bulawan sa mga batid nga magbubuhat.
1120 ka cubit tanan ang gitas-on sa mga pako sa mga kerubim; 5 ka cubit ang gitas-on sa usa ka pako sa kerubim, ug misangko kini sa bongbong sa lawak; 5 ka cubit usab ang laing pako kay, nag-abot sa pako sa laing kerubim.
125 ka cubit usab ang pako sa laing kerubim, nga misangko sa bongbong sa lawak; 5 ka cubit usab ang laing pako, nasumpay kini sa pako sa unang kerubim.
1320 ka cubit ang kinatibuk-ang sukod sa bukhad sa mga pako sa duha ka kerubim. Nagtindog ang mga kerubin, nga ang ilang mga nawong nag-atubang sa sentrong tigomanan.
14Nagbuhat siya ug tabil nga asul, tapul ug dagtom pula nga balahibo sa karnero ug pino nga lino, ug giburdahan kini ug mga kerubim.
15Naghimo usab si Solomon ug duha ka haligi, 35 ka cubit ang gitas-on sa matag haligi, alang sa atubangan sa balay; 5 ka cubit ang gitas-on sa ulo-ulo nga anaa sa ibabaw niini.
16Naghimo usab siya ug mga kadena alang sa mga haligi ug gibutang kini sa ibabaw niini; nagbuhat usab siya ug 100 ka porma ug prutas nga granada ug gisumpay kini sa mga kadena.
17Gipahilona niya ang mga haligi sa atubangan sa templo, ang usa anaa sa tuong kamot, ug ang lain anaa sa wala; ginganlan niya ug Jakin ang haligi nga anaa sa tuo, ug Boaz ang haligi nga anaa sa wala.