Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Solomon i statim wok bilong wokim haus bilong Bikpela antap long maunten Moria long Jerusalem. Long dispela maunten tasol, Bikpela i bin kamap long Devit, papa bilong Solomon. Bipo Arauna, wanpela man bilong lain Jebus, i save mekim wok bilong kisim kaikai bilong wit long dispela maunten. Na Devit i bin makim dispela ples Arauna i save mekim wok long en, olsem ples bilong wokim haus bilong Bikpela.
2Solomon i kirapim dispela wok long namba 2 mun bilong namba 4 yia bilong em i stap king.
3Mak bilong ol banis bilong haus bilong Bikpela, em King Solomon i wokim, i olsem. Longpela bilong en, em inap 27 mita na bikpela bilong en, em inap 9 mita.
4Na i gat wanpela rum i stap long pes bilong haus. Bikpela bilong en, em inap 9 mita, wankain olsem mak bilong haus bilong Bikpela yet. Na antap bilong dispela rum en inap 54 mita. Na ol i kisim gutpela gol na putim long ol banis insait long dispela rum na karamapim banis olgeta.
5Na ol i kisim ol plang bilong diwai pain na nilim long olgeta banis bilong Rum Tambu bilong haus bilong Bikpela. Na ol i kisim gutpela gol na karamapim dispela ol plang. Na antap long dispela gol ol i katim piksa bilong diwai det na ol bilas olsem sen.
6King i kisim ol dispela gol long kantri Parvaim. Na em i kisim ol naispela ston i dia tumas na bilasim haus bilong Bikpela.
7Em i tokim ol man long kisim gol na putim na karamapim olgeta hap bilong haus, em ol banis na ol pilo na ol sapnil na ol dua na ol plang i stap aninit long ol dua. Na ol i katim ol piksa bilong ensel long banis bilong haus.
8Na Solomon i tokim ol na ol i wokim Rum Tambu Tru. Bikpela bilong en em inap 9 mita, wankain olsem mak bilong haus yet. Na longpela bilong en em i gat wankain mak tasol, inap 9 mita. Na ol i kisim gutpela gol na putim na karamapim banis bilong Rum Tambu Tru. Hevi bilong dispela gol i winim 20,000 kilogram.
9Na ol i kisim samting olsem hap kilogram gol na putim na karamapim het bilong ol nil. Na tu ol i kisim gol na putim na karamapim banis bilong ol lain rum antap.
10Na ol wokman bilong king i wokim piksa bilong tupela ensel. Na ol i kisim gol na putim na karamapim olgeta hap bilong tupela. Na ol i sanapim tupela insait long Rum Tambu Tru.
11Tupela wantaim i lukluk i kam long Rum Tambu. Tupela wing bilong ol i op na i stap stret. Na longpela bilong wan wan wing em inap 2 mita na 25 sentimita. Narapela ensel i sanap long han sut na wanpela wing bilong en i pas long banis long han sut. Na narapela ensel i sanap long han kais na wanpela wing bilong en i pas long banis long han kais. Na tupela arapela wing bilong ol i kam bung long namel tru bilong rum. Longpela bilong ol wing bilong tupela ensel wantaim em inap 9 mita.
14Na ol i kisim blupela na retpela laplap na gutpela waitpela laplap na samapim wantaim bilong wokim bikpela laplap bilong pasim dua bilong Rum Tambu Tru. Na ol i samapim ol piksa bilong ensel long dispela laplap, na ol i hangamapim long dua.
15King i tok na ol i wokim tupela longpela pos bilong sanapim long pes bilong haus bilong Bikpela. Longpela bilong tupela wantaim em inap 16 mita. Na tu ol i wokim tupela het bilong pos na putim antap long ol longpela pos. Longpela bilong ol dispela het bilong pos, em inap 2 mita na 20 sentimita.
16Bihain ol i wokim ol sen na hangamapim long het bilong tupela pos. Na ol i wokim 100 piksa bilong pikinini bilong diwai pomigranet na pasim antap long ol dispela sen.
17Ol i mekim ol dispela wok pinis, orait ol i sanapim dispela tupela pos long pes bilong haus bilong Bikpela, wanpela long hap saut na wanpela long hap not. King i givim nem Jakin long pos i stap long hap saut, na em i givim nem Boas long pos i stap long hap not.