Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abiam wañuptin pampaycäriran Davidpa siudäninman. Ruquinna ray caran wamran Asa. Asa ray captenga chunca wata jauca goyäcuran.
2Asaga Tayta Dios ricaptin allillata ruraran.
3Chaymi juc-lä nasyun runacunapa diosnincunata adurananpaj churashan altarcunata Asa juchuchiran. Lömacunacho caycaj altarcunatapis juchuchiran. Adurananpaj ichichishan wancacunata y Asera diosa-niraj ïdulucunatapis paquichir-usharan.
4Judá runacunataga llapanta niran unay awiluncunano Tayta Diosllata sirbinanpaj, Tayta Diospa layninta, mandamintuncunata cumlinanpaj.
5Judächo caycaj siudäcunapitaga intërupitami mana bälej ïdulucunapa capillancunatawan puytush lömacunacho altarcunata rurashantapis jitarichiran. Asa ray cashan wichanga runacuna jauca goyaran.
6Tayta Diosmi allilla goyänanpaj camacächiran. Chaymi jauca goyashan watacunacho, piwanpis guërracho mana cashan wichan Asaga Judächo caycaj siudäcunata intërunpa curalachiran.
7Judá runacunata Asa niran: «Tayta Diosman yäracushanchïpitami ñaupanchi nasyun runacunawan allilla goyaycächimanchi. Cay nasyunninchïpis maquinchïchömi caycan. Chaycama siudäcunata intëru cantunpa curalachishun. Törricunata arushun. Alli puncucunata tanashun. Rancancunata churashun.» Chayno parlacarcärir arushpanmi llapanta aruyta usharan.
8Asapa suldäruncuna Judá runacunalla caran quimsa pachac waranga (300,000). Llapanpis carcaycaran lansanwan chapacuna escüduncunawan. Benjamín caj runacunapitana carcaycaran ishcay pachac pusaj chuncan waranga (280,000). Paycunapis carcaycaran lëcha jitacunancunawan, chapacuna escüduncunawan. Paycunaga llapanpis caran jinyu runacunalla.
9Paycunata magananpaj shamuran Etiopía runa Zera jutiyoj juc millun (1,000,000) suldäruncunawan, quimsa pachac (300) pillyapaj carrëtancunawan. Chayaran Maresacama.
10Chaura Asapis pillyananpaj suldäruncunawan aywaran. Chayar pachacuran Maresapa lädun pampa Sefata particho.
11Asaga Tayta Diosta mañacur niran: «Tayta Dios, achca suldäruyoj carpis y wallca suldäruyoj carpis gam yanapaptiquega binsinmi. Gamllaman yäracuycaptëga canan yanapaycamay. Gampa jutiquicho cay runacunawan pillyanäpämi shamushcä. Gamga Tayta Diosnëmi canqui Tayta. Ama dëjaycuychu chay conträcuna binsimänanta.»
12Chaura Tayta Diosga Judäcunatawan Asata yanaparan Etiopía runacunata binsinanpaj. Etiopía runacunaga gueshpir aywacuran.
13Gueshpiptin suldäruncunawan Asaga gatiran Gerarcama. Etiopía runacunataga Tayta Diosmi suldäruncunami ushajpaj wañuchiran. Judäcunaga chiquinacushanpata ima-aycantapis aypallata shuntaran.
14Nircur Gerarpa läduncho caycaj siudäcunaman yaycuran. Tayta Diosmi fiyupa mancharachiran chaycho tiyajcunataga. Chay siudäcunachöga aypallami caran ima-aycapis fiyupa cuestajcuna. Chaycunatami Judá runacunaga guechurcur apacuran.
15Aypalla uywayojcunamanpis uywancunata guechoj yaycur aypallanpa gaticuran uyshata, camëlluta. Gaticarcärir Jerusalenman cuticuran.