Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु अबीयाह बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीम मेको कली दाऊद आ सहरमी थिम्‍मे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ आसा पिप दुम्‍माक्‍त। मेकोमी सासन पवानु, आ रागीमी १० बर्स सम्‍म लडाइ मदुम्‍माक्‍त।
2मिनु आसामी परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ ङोंइती मार रिम्‍शो नु ठीक बाक्‍मे, मेकोन पवा बाक्‍त।
3मेकोमी यहूदामी अर्को रागी ङा चढ़ेतीकपुकी नु डांडा ङा थानपुकी प्रेश्‍शा, ख्रुक्‍शो फुल्‍लु नु मूर्ति पाइश्‍शो थाम खोल्‍पाइश्‍शा ताइक्‍तीमी बाक्‍त।
4मिनु मेकोमी यहूदा ङा मुर आन कली परमप्रभु यावे, आन किकी पिपी आन परमप्रभु आ माल्‍‍शा, आ अरेशो नु आ शेंशो लोव़ नेल्‍ल पचा, दे सासन पवा बाक्‍त।
5मेकोमी यहूदा ङा नेल्‍ल सहरम बाक्‍शो डांडा ङा थान नु धूप चोतीके यो प्रेश्‍शा गेवा बाक्‍त। मेको आ सासनमी आ राज्‍य नाइक्‍चा तवा बाक्‍त। २इतिहास १५:१५
6मेकोमी रागीम लडाइ मदुम्‍‍तीके यहूदा ङा सहर कली बोल्‍यो सेला बाक्‍त। मेना मेको नु सुइम लडाइ मपामे बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभु यावेम मेको कली नाइक्‍चा गेशो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास १५:१५
7मिनु आसामी यहूदा ङा मुर आन कली “एको सहरपुकी सेल्‍य। एको आन एर ओंथ नेल्‍ल गारो हिरशा लाइश्‍शो खिं नु ठेयब आग्‍लो पाइश्‍शो लाप्‍चोपुकी सेल्‍शा बोल्‍यो सेल्‍य। मारदे हना गोपुकीम परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु कली माल्‍शा, मेको रागी इं के बाक्‍ब। मिनु मेकोमी इं कली थुं नाइक्‍चा गेप्‍तु” देंमाक्‍त। मोपतीके मेकोपुकीम सेल्‍तीक गेय पा सोशो बोशो दुम्‍मा बाक्‍त।
8आसा के ठेयब तेक्‍तीक नु तूतीक बाक्‍मा बाक्‍त। यहूदा रे जाक्‍शो लाख सां लडाइ पाइब बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु बेन्‍यामीन रे जाक्‍शो लाख निक्‍शी ८० हजार आइक्‍च तेक्‍तीक नु लिब्रा आप्‍ब लडाइ पाइबपुकी बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल बोल्‍यो सक्ति पाइश्‍शो लडाइ पाइबपुकी बाक्‍मा बाक्‍त।
9एथीयोपीया ङा जेराहमी मेकोपुकी नु लडाइ पचा कली हजार हजार लडाइ पाइबपुकी नु सहे सां बग्‍गी चाक्‍शा, मारेशा सम्‍म जाक्‍मा बाक्‍त।
10मिनु मेकोपुकी जाक्‍मानु, आसा मेको कली ग्रुम्‍थ लमाक्‍त। मिनु मेकोपुकी मारेशा आ नेक्‍था सेफाथाह ङा दिंमम लडाइ पामे बाक्‍त।
11मिनु आसामी परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु कली “परमप्रभु यावे, गे सक्ति पाइश्‍शो नु सक्ति मपाइश्‍शो मुर आन कली वारच पने चाप्‍नीनी। सु कली वारच पचा दाक्‍नीनी, मेकोन चाप्‍नीनी। परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु, आंइ कली वारच पाइय्‍यीकी। मारदे हना गो इन कली थमा सुइक्‍नीकी। मिनु गोपुकी इन नेंमी एको इश्‍का लडाइ पाइब नु लडाइ पथ जाक्‍तक। परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु, इन कली सुइ मुरुम ग्राने मचाप्‍नीम” दे पुना बाक्‍त। १सामुएल १४:६
12मिनु परमप्रभु यावेम आसा नु यहूदा ङा मुर आन ङोंइती एथीयोपीया ङा मुर नु लडाइ पा ग्रापदा बाक्‍त। मिनु एथीयोपीया ङा मुर प्रोक्‍मा बाक्‍त।
13मिनु आसा नु मेको आ लडाइ पाइबपुकीम मेको आन कली गेरार सम्‍म खेदा पामे बाक्‍त। एथीयोपीया ङा मुर नेल्‍ल साइक्‍चा पुंइसमा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभु यावे आ लडाइ पाइबपुकीमी मेकोपुकी नु लडाइ पामे बाक्‍त। मिनु यहूदा ङा मुरपुकीम मारेइ मारेइ रोइश्‍शा शुश लदमे बाक्‍त।
14मोपा लशा, मेकोपुकीम गेरार आ एर ओंथ ङा सहर नेल्‍ल खतम पोक्‍गमे बाक्‍त। मारदे हना मेक ङा मुरपुकी परमप्रभु यावे आ पशो तशा शुश हिंमा बाक्‍त। मिनु यहूदा ङा मुरपुकीमी मेको सहर ङा मारेइ मारेइ रोइक्‍तमे बाक्‍त। मारदे हना मेकेर शुश रोइक्‍चा ङा मार मार बाक्‍मा बाक्‍त।
15मेकोपुकीमी ताम्‍बुम बाक्‍शो बस्‍तु भाव थुल्‍ब आन कली यो खेदा पा मेको आन शुश क्‍यारश भेडा दलओंठ रोइश्‍शा, यरूसलेम लेम्‍मा बाक्‍त।