Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asa naxa fe fanyi raba tinxinyi kui a Marigi Alatala ya xɔri.
2A naxa sɛrɛxɛbadee kana yire itexie kuye nu batuma dɛnnaxɛ. A man naxa kuye gɛmɛe nun Aseri wuri masolixie kana.
3A naxa a fala Yuda bɔnsɔɛ bɛ a e xa e babae Marigi Alatala fen, e xa a xa sɛriyɛ nun a xa yaamarie rabatu.
4Asa naxa kuye batude birin kana Yudaya bɔxi ma, a nun sɛrɛxɛbadee surayi nu ganma dɛnnaxɛ kuyee bɛ. A xa mangɛya lu nɛ bɔɲɛsa kui a xa waxati.
5A naxa taa makantaxie ti Yudaya, bɔɲɛsa nu na bɔxi birin ma. Gere yo mu nu na naa na ɲɛe bun ma Alatala saabui ra.
6Asa naxa a fala Yudayakae bɛ, «Won xa yi taae yailan alako e xa sɛnbɛ sɔtɔ. Won xa tɛtɛe nun wure naadɛ ti. Han ya yi bɔxi findixi won gbe nan na, barima won bara won Marigi Alatala fen. Na bara a niya won xa lu bɔɲɛsa kui yi waxati.» Na kui e naxa bɔnbɔ wali ra, na birin naxa sɔɔnɛya.
7Yudaya sɔɔri xɛmɛ wulu kɛmɛ saxan nu na Asa yi ra. Wure lefa xungbee nun tanbɛe nu na e yi ra. Bunyamin sɔɔri xɛmɛ wulu kɛmɛ firin tongo solomasaxan fan nu na. Wure lefa lanmadie nun xalie nu na e yi ra. E birin findi gereso ɲalamae ra.
8Sera Kusika naxa mini e gerede sɔɔri gali ra. Sɔɔri ragise kɛmɛ saxan nu na e yi ra. E naxa siga han Maresa.
9Asa fan naxa siga naa e gerede. E birin naxa ti gere ki ma Sɛfata gulunba Maresa mabiri.
10Asa naxa a Marigi Alatala maxandi, «Alatala, i maniyɛ mu na naxan nɔma sɛnbɛtare malide sɛnbɛmae ya i. Muxu Marigi Alatala, i xa muxu mali. Muxu bara muxu xaxili ti i ra yi gere xungbe xa fe ra. Alatala i tan nan na muxu Marigi Ala ra. I naxa tin mixi yo xa nɔ i ra.»
11Alatala naxa Kusikae bɔnbɔ Asa nun Yudayakae ya xɔri, e naxa e gi.
12Asa nun a xa sɔɔri gali naxa bira e fɔxɔ ra han Gerara. Kusika gbegbe naxa faxa. E mu nɔ e yɛtɛ sɔtɔde sɔnɔn, barima Alatala nun a xa sɛnbɛmae nu bara gɛ e xun nakanade. Yudayakae naxa harige gbegbe xanin.
13E naxa taae birin kana Gerara rabilinyie, barima mɛnnikae mu suusa Alatala ya ra. E naxa harige gbegbe ba e yi ra barima bannaya nu na mɛnni ki fanyi ra.
14E naxa xuruse kanyie fan suxu, e xurusee nun ɲɔxɔmɛe ba e yi ra, e gbilen Darisalamu.