Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Asa yã́zɛde pↄ́ Dii a Lua yei kɛ̀.
2À tã́a sa'okĩiↄ gbòo, à gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ dàaĩ, à gbɛ̀pɛlɛↄ wìwi, à Asetaati líↄ zↄ̃̀zↄ̃.
3Ɔ̃ a ò Yudaↄnɛ aa Dii ń deziↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛ, aaiↄ aà ikoyã ń aà yãdilɛaↄ kũa.
4À gulɛsĩ pↄ́ wa bò Yuda wɛ̃́lɛↄ guu dàaĩ, à tulaletikatɛakĩiↄ gbòo, ↄ̃ bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa aà gↄↄ.
5Kɛ́ bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa màa, ↄ̃ à Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ kɛ̀kɛ kàlɛ. Gbɛ̃e i zĩkaaànↄ gↄↄ beeo, asa Dii tò à ĩ́ampakĩi èɛ.
6A ò Yudaↄnɛ: Bùsu da wá pↄ́ ũ gbã, asa wa Dii wá Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛɛ. Wà wɛ̃́lɛpiↄ kɛkɛ kálɛ, wí bĩ́i liai ń gugwakĩi lɛsĩↄ a musu ń bↄlɛ gbaↄ ń a gbã́ao. Wa aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛɛ, ↄ̃ a tò wa ĩ́ampakĩi è gupiiu. Ɔ̃ aa wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀kɛ kàlɛ, aalɛ namableu.
7Kí Asa Yuda zĩgↄ̃ↄ vĩ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basↄoo (300.000), baade ń a sɛ̀ngbao zↄ̃ↄo ń a sↄ̃nao. A Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ vĩ zĩgↄ̃ↄ ũ lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basiiↄ̃o (280.000), baade ń a sɛ̀ngbao nɛ́nao ń a sáo. Ampii gↄ̃sa gbãaↄnɛ.
8Etiopi gbɛ̃́ Zela bↄ̀ lɛ́ mↄ́ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn miliↄ̃ doↄ (1.000.000) ń sↄ̃́goↄ mɛ̀n ↄ̀aa do ń basↄoo (300), aa mↄ̀ e Malesa.
9Kí Asa bↄ̀ gɛ̀ daiaàlɛ, ↄ̃ aa zĩ'ↄpòokↄ̃i Zefata guzulɛu Malesa saɛ.
10Ɔ̃ kí Asa lɛzù Dii a Luazi à mɛ̀: Dii, gbɛ̃e muaannↄ à dↄ gbãasaidelɛ gbãade wáao. Dii wá Lua, dↄwálɛ, asa ḿmɛ wa sↄ̃kpàlɛnzi. Wa mↄ zĩkai ń gbɛ̃́ dasidasiɛ beeↄ ń n tↄ́oɛ. Dii, ḿmɛ ń wá Lua ũ, ńsu to gbɛ̃nazĩna gbãamↄnɛo.
11Ɔ̃ Dii tò Asa ń Yudaↄ Etiopiↄ fù. Kɛ́ aalɛ bàalɛ,
12ↄ̃ Asa ń a zĩgↄ̃ↄ pɛ̀má e Gelaa. Aa Etiopipiↄ dɛ̀dɛ dasidasi, ↄ̃ an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ i fↄ̃ fɛ̀lɛńnↄ lↄo, asa Dii ń a zĩgↄ̃ↄ ń tↄ̀ↄsↄmpaɛ. Ɔ̃ Yudaↄ ń pↄ́ↄ nàaa dúuduu.
13Aa lɛ̀lɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ liaa Gelaaziↄwa, asa Dii tò vĩa wɛ̃́lɛpideↄ kũ̀, ↄ̃ Yudaↄ wɛ̃́lɛpiↄ pↄ́ↄ nàaa píi, asa wɛ̃́lɛpiↄ pↄ́ↄ dasi.
14Aa lɛ̀lɛ pↄdãnaↄ bòoↄwa lↄ, ↄ̃ aa ń sãↄ ń ń yiongoↄ nàaa tàò Yelusalɛũ.