Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Asɑɑ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ síɛ́ o Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀,
2kɛ́puɔ nyibotí tɛì kó yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́díɛ́ yɛtɔ̀rɛ̀, kɛ́puɔ nyɛbɔɔtɑ̃́rɛ̀ bɛ̀ do fìíkú yɛ̀, kɛ́u itedɛí.
3Kòo nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́wɑmmú ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ́ndɔɔri ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ yɛ̃ mmù.
4Kɛ̀ wèe dɛitɛ yɛtɔ̀rɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ do bo Sudɑɑ ɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ́puɔ ndibɔɔtɑ̃́rì bɛ̀ do tuɔ̀ ndì tihúúntì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ mɛom̀pùmɛ̀ mbo dihɛì dimɔu miɛkɛ.
5Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ, kɛ́ yɛ̀ fii nyiduotí. Kɛ̀ bɛ̀ mbo diwɛ̀ì miɛkɛ bɑ́ òmɔù í bɛ̀ dokùnɛ̀ dɛ kó yɛbie mmiɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀,
6kɛ̀ Asɑɑ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ dɔ̀: Ti mɑɑ́nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fii nyiduotí, kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛdèrɛ̀ kɛ́kpetínnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́pɑ́ɑ́ nyimɑ́tìdɛí. Dihɛì kpɑɑ́ bomu ti nɔu miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ti wɛ̃̀tɛ kɛ wɑmmúmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, kɛ̀ kù ti duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀ dihɛì dimɔu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ dihɛì bɛ̀ dɔ́mɛ̀.
7Asɑɑ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ do bo sikɔupíkɔ̀ùsìtɑ̃ɑ̃ti ndi (300000) kɛ tɔ tidɔpììtì diɛtì nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìdɛ́ nɛ̀ sikɔupípísìni (280000) kɛ tɔ tidɔpììtì tisɑ́m̀pɔ́tì nɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ tu bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
8Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Etiopii ɛì kou Sedɑɑ ítɛ́ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùpí kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ kɛ́ntɔ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo bɛ̀ tu dɛ̀ Mɑdesɑɑ.
9Kɛ̀ Asɑɑ ítɛ́ kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ wetínnɛ́ Sefɑtɑɑ biriku miɛkɛ Mɑdesɑɑ.
10Kɛ̀ Asɑɑ kuɔ́nnɛ̀ o Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀ n Yiɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ ocĩ̀rì kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ dɛɛrí okperì, ti teennɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ti ĩkú fɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀. Nɛ̀ ɑ kó diyètìrì ndi ti kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ dɛ kó ditĩ̀nnì diɛrì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ti te ɑ bɑ́ɑ́ yóu kòo nìtì weè dɑ nɑ.
11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nteennɛ̀ Asɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Etiopii ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kedɑɑri kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu bɑ́ òmɔù í nyentɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ bɛɛ̀ do bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ́ɛí bɛ kpɛrɛ mɛdiɛ̀,
13kɛ́potɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Kedɑɑri ɛì yɛ kɔbɛ. Bɛ kpɛrɛ bɛ̀ do mɔkɛ dɛ̀ do sũmu mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ ɛí. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑutɛ́,
14kɛ́tɑ bɛɔ̃cɛ̃mbɛ kó yɛkɑrɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ ipe pɛ́u nɛ̀ yòyóbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu.