Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una murinai David ese Filistia taudia e hadareredia bona e hamanaudia; bena ia ese Gata mai ena hanua maraḡidia iboudiai ida na Filistia taudia imadia amo e abidia oho.
2Ia ese Moab danu e hadarerea, bena Moab taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva gaudia e henia.
3David ese Hadadesere, Soba pavapavana, danu e hadarerea, Hanlat kahana ai, ena pupu na Eufrate sinavaina badibadinai ihaginina totona e laova negana ai.
4Bena David ese kariota daha-ta bona hosi-gui taudia daha-hitu bona ae-raka taudia gerebu-rua na iena amo e abidia. David ese kariota hosidia iboudiai na mamudia varovarodia e utu, a kariota sinahu-ta hosidia mo asie utudia.
5Bena Suria taudia na Damasko amo ela, Hadadesere, Soba pavapavana, bae durua eto; una negana ai David ese Suria taudia gerebu-rua daha-rua e aladia mase.
6Bena David ese tuari oreadia haida na Suria ai e atodia, Damasko ai; bona Suria taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva ḡaudia e henia. Iehova ese David na kwalimu e henia, e laova gabudia iboudiai lalodiai.
7Hadadesere ena hesiai taudia ese gold kesidia e abi ḡaudia na David ese Ierusalem e laohaidia.
8Hadadesere ena hanua rua, Tibihata bona Kunu, amo David ese aun labora-labora momo herea e abi; bena Solomon ese ranu nauna bada-hereana bona au-tubua bona ḡau idau-idau na una auri-laboralabora amo e kara.
9Tou, Hamat pavapavana, e kamonai David ese Hadadesere, Soba pavapavana, ena tuari oreana idoinai vada e hadarerea.
10Bena ia ese natuna Hadorama na King David dekena e siaia lao, baine hahenamo henia bona baine imodaia totona, ia ese Hadadesere vada e tuari henia bona vada e hadarerea dainai; badina be una Hadadesere na nega momo Tou ida e tuari. Ia ese gold bona silver bona bronze amo e karadia ḡaudia idau-idau na e siaidia lao;
11unu ḡau danu King David ese e hahelaḡadia, Iehova ena, vada e hadareredia besedia iboudiai edia amo e dadi silver-na bona gold-na ida. Besedia be Edom bona Moab bona Arnono bona Filistia bona Amalek taudia.
12Abisai, Seruia natuna, ese Edom taudia gerebu-ta sinahu-taurahani na Damena Kourana ai e aladia mase.
13Bena ia ese tuari oreadia na Edom ai e atodia; bona Edom taudia iboudiai na David ena hesiai taudia ai ela. Iehova ese David na kwalimu e henia, e laova gabudia iboudiai lalodiai.
14Taunabunai, David ese Israel idoinai e lohiaia, bona ia ese ena orea taudia iboudiai e hahemaoro henidia mai maoromaorona ida.
15Ioab Seruia na tuari oreana lohiana; Iehosafat Ahilud na e tore pepadia inaridia tau;
16Sadok Ahitubu bona Ahimelek Abiatara na hahelaḡa taudia; Savasa na toretore tauna;
17Benaia Iehoiada na Kerete bona Pelete taudia biagudia. David natuna mamaruanedia na heitatao taudia badadia, hanua pavapavana ena ḡaukara lalonai.