Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypita guepataga David pillyar binsiran Filistea runacunata. Nircur Gad siudäta marcantinta guechur charicurcuran.
2Moab nasyun runacunatapis binsiran. Chaynöpami Davidpa munayninchöna ricacuran. Impuestutapis pägachiran.
3Sobapa raynin Hadad-ezertapis David binsiran Hamatman aywaj nänicho. (Hadad-ezerga aywaycaran binsishan Éufrates mayu caj lädupa caj partita charicurcunanpaj.)
4Paycunata Davidga guechuran waranga (1,000) carrëtacunata; prësu chariran ganchis waranga (7,000) muntädu purej suldärucunata; chaquipa purejtana ishcay chunca warangata (20,000). Carrëta garchaj cawallucunatapis ancuncunata cuchur-ushaycuran. Pachac (100) carrëtata garchananpaj cajllata cachaycuran.
5Chaypitaga Siria runacuna Damasco siudäpita chayaran Sobapa raynin Hadad-ezerta yanapänanpaj. Paycunatapis David binsir wañuycachiran ishcay chunca ishcaynin warangata (22,000).
6Nircur Davidga Damasco siudäman suldärucunata churaran chay runacunata mandananpaj. Chaura Siria runacunaga Davidpa munayninchöna caycaran. Impuestutapis pägaranna. Chaynömi Tayta Diosga Davidta yanaparan maypa aywashanchöpis binsinanpaj.
7Davidga guechuran goripita charashan chapacuna escüduncunatapis Hadad-ezerpa mandaj suldäruncunapata. Nircur Jerusalenman apacuran.
8Hadad-ezerpa siudänincuna Tibhatcho, Cun siudächo aypalla runsin caycajtapis apacuran. Chay runsipitami Salomonga rurachiran jatuncaray yacu churacuna paylata, pilancucunata, Templucho cananpaj ima cajcunatapis.
9Hamatpa raynin Toi mayaran Sobapa raynin Hadad-ezerpa suldäruncunata David binsishanta.
10Chaymi wamran Adoramwan apachiran goripita, guellaypita, runsipita rurasha cösacunata Davidwan alli ricanacunanpaj. «Hadad-ezertaga allichömi binsishcanqui» niran. Toipis Hadad-ezerwan contrami ricanacusha caran.
11Binsishan nasyuncuna Edompita, Moabpita, Amonpita, Filisteapita, Amalecpita chasquishan guellayta goritaga Tayta Diospämi ray David churaran. Toi apachishantapis Tayta Diospämi churaycuran.
12Chayno Sarviapa wamran Abisaipis Cachi Pampacho binsiran chunca pusajnin waranga (18,000) Edom runacunata.
13Nircur Davidga mandananpaj suldäruncunata churaran Edom nasyunman. Chaura llapan Edom runacunaga Davidpa munaynillanchöna caycaran. Maypapis aywaptin Davidtaga Tayta Dios yanapaj pï-maytapis binsinanpaj.
14Davidga llapan Israelcunapa raynin cashpan llapanta iwal alli arregluta ruraj. Pitapis mana chapajchu.
15Llapan suldärucunapa mas mandajnin caran Sarviapa wamran Joab. Ahiludpa wamran Josafatna caran raypa secretaryun.
16Ahitobpa wamran Sadoc, Abiatarpa wamran Ahimelec caran cüracuna. Savsana caran acta isquirbej.
17Joiadapa wamran Benaianami caran Ceret runacunapawan Pelet runacunapa mandajnin. Davidpa wamrancunana ñaupancho yanapaj.