Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Human niini miabot ang higayon nga gisulong ni David ang mga Filistihanon ug gibuntog sila. Nailog niya gikan sa pagdumala sa mga Filistihanon ang Gat ug ang mga baryo niini.
2Unya nabuntog niya ang Moab, ug nahimong mga sulugoon ni David ang mga Moabihanon ug nagbayad ug buhis kaniya.
3Unya gibuntog ni David si Hadadezer, ang hari sa Zoba didto sa Hamat, samtang nagpanaw si Hadadezer aron sa pagpatuman sa iyang balaod duol sa Suba sa Eufrates.
4Giilog ni David gikan kaniya ang liboan ka mga karwahe, 7, 000 ka mangangabayo, ug 20, 000 ka mga sundalo. Gipiangan ni David ang tanang kabayo nga adunay mga karwahe, apan nagbilin ug igo kanila alang sa gatosan ka mga karwahe.
5Sa dihang miabot ang mga Aramihanon gikan sa Damascus aron pagtabang kang Hadadezer nga hari sa Zoba, gipatay ni David ang 22, 000 ka mga kalalakin-an nga Aramihanon.
6Unya nagbutang si David ug mga kampo sa Aram didto sa Damascus, ug iyang nahimong mga sulugoon ang mga Aramihanon ug nagdala ug buhis kaniya. Gihatagan ni Yahweh ug kadaogan si David bisan asa siya moadto.
7Gikuha ni David ang bulawang mga taming nga anaa sa mga sulugoon ni Hadadezer ug gidala kini sa Jerusalem.
8Gikuha ni David ang daghang mga bronse gikan sa Teba ug sa Cun, ang mga siyudad ni Hadadezer. Mao kini ang bronse nga gigamit ni Solomon sa wala madugay sa pagbuhat ug dagat nga bronse, sa mga haligi, ug sa mga kagamitan nga bronse.
9Sa dihang nadungog ni Toi, nga hari sa Hamat, nga nabuntog ni David ang tanang kasundalohan ni Hadadezer nga hari sa Zoba,
10gipadala ni Toi si Hadoram ang iyang anak nga lalaki ngadto kang Haring David aron sa pagtimbaya ug pagpanalangin kaniya, tungod kay nakig-away ug nabuntog ni David si Hadadezer, ug tungod kay nakigbatok si Hadadezer kang Toi. Nagdala si Hadoram ug mga gasa nga hinimo sa plata, sa bulawan, ug sa bronse.
11Gilain kini nga mga butang ni Haring David ngadto kang Yahweh, uban sa mga plata ug sa mga bulawan nga iyang gikuha gikan sa tanang kanasoran: Sa Edom, sa Moab, sa katawhan sa Amon, sa mga Filistihanon, ug sa Amalek.
12Nakapatay si Abishai ang anak nga lalaki ni Zeruya ug 18, 000 ka mga Edomihanon didto sa Walog sa Asin.
13Nagbutang siya ug mga kampo didto sa Edom, ug nahimong mga sulugoon ni David ang tanang mga Edomihanon. Gihatagan ni Yahweh si David ug kadaogan bisan asa siya moadto.
14Naghari si David sa tibuok Israel, ug nagdumala siya nga adunay hustisya ug pagkamatarong sa tanan niyang katawhan.
15Ang komandante sa kasundalohan mao si Joab ang anak nga lalaki ni Zeruya, ug ang tigsulat mao si Jehoshafat ang anak nga lalaki ni Ahilud.
16Ang mga pari mao si Zadok ang anak nga lalaki ni Ahitub ug si Ahimelek ang anak nga lalaki ni Abiatar, ug ang eskriba mao si Shavsha.
17Ang nangulo sa mga Keretihanon ug sa mga Peletihanon mao si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada, ug ang mga anak nga lalaki ni David mao ang nangulo sa iyang mga magtatambag.