Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Davidi zĩblè Filitɛ̃ↄwa, à ń busa à Gata ń a wɛ̃́lɛↄ sìmá.
2À zĩblè Mↄabuↄwa, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ, aaiↄ falubↄɛ̀.
3Davidi zĩblè Zoba kí Adadɛzɛɛwa Amata gↄↄ pↄ́ à ɛ̀a lɛ́ gɛ́ ↄtↄ̃i Uflata swasaɛdeↄwa.
4À aà sↄ̃́goↄ kũ̀kũ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo (1.000) ń sↄ̃́godeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000) ń kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000). À ń sↄ̃́ↄ kĩzã zↄ̃̀zↄ̃ píi, mɛ̀n basↄo mɛ́ è bↄ̀.
5Kɛ́ Sili pↄ́ kú Damasi bùsuuↄ mↄ̀ dↄi Adadɛzɛɛlɛ, ↄ̃ Davidi ń gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000).
6À gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Sili bùsuu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ, aaiↄ falubↄɛ̀. Dii tò Davidi zĩblè gu pↄ́ à gɛ̀u píiɛ.
7Davidi vua sɛ̀ngbao pↄ́ Adadɛzɛɛ ìwaↄ kũaↄ sɛ̀lɛ tàò Yelusalɛũ.
8À mↄgotɛ̃ sɛ̀lɛ zↄ̃ↄzↄ̃ↄ Adadɛzɛɛ wɛ̃́lɛ Teba ń Kunio guu. Salomↄↄ íkakĩi pìò ń mↄ̀pɛlɛↄ ń Lua kpɛ́ pↄ́ↄ.
9Kɛ́ Amata kí Tou mà Davidi zĩblè Zoba kí Adadɛzɛɛ zĩgↄ̃ↄwa píi,
10ↄ̃ à a nɛ́ Adolaũ zĩ̀ fↄkpaiwà. À aà sáaukpà zĩ pↄ́ a blè Adadɛzɛɛwa yã́i, asa Tou zĩkàaànↄ yãaɛ. Ɔ̃ Adolaũpi mↄ̀ ń vua pↄ́ↄ ń ã́nusu pↄ́ↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ,
11ↄ̃ kí Davidi dìlɛ Dii pↄ́ ũ, lá a kɛ̀ ń buipãle pↄ́ à gbãablèmáↄ ã́nusuↄ ń vuaↄwa píi, Ɛdↄũↄ ń Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Filitɛ̃ↄ ń Amalɛki buiↄ.
12Zeluia nɛ́ Abisai Ɛdↄũↄ dɛ̀dɛ Guzulɛ Wisideu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasai (18.000).
13À gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Ɛdↄũ bùsuu lↄ, ↄ̃ Ɛdↄũↄ gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ. Dii tò Davidi zĩblè gu pↄ́ à gɛ̀u píiɛ.
14Davidi mɛ́ Isaili bui píi kía ũ, à yãmaa gↄ̃̀gↄ̃ a gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa.
15Zeluia nɛ́ Yoabu mɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. Ailudi nɛ́ Yosafa mɛ́ aà kpàwakɛna ũ.
16Aitubu nɛ́ Zadoki ń Abiataa nɛ́ Aimɛlɛkio mɛ́ sa'onkiaↄ ũ. Selaia mɛ́ aà lakɛ̃na ũ.
17Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ aà dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Davidipi nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ aà kwàasiↄ ũ aà saɛ.