Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Shu ishtin kéyin shundaq boldiki, Dawut Filistiylerge hujum qilip ularni boysundurup, ularning qolidin Gatni we uninggha tewe yéza-kentlerni tartiwaldi.
2U yene Moabiylargha hujum qildi; Moabiylar uninggha béqinip, olpan töleydighan boldi.
3Zobahning padishahi Hadadézer öz tewesini Efrat deryasighiche kéngeytishke atlinip chiqqanda, Dawut taki Xamatqa qeder uninggha hujum qildi.
4Dawut uning ming jeng harwisini olja aldi, yette ming atliq leshkirini, yigirme ming piyade leshkirini esir aldi. Dawut barliq jeng harwilirining atlirining péyini qirqitiwétip, peqet yüz harwigha qoshqidek atnila élip qaldi.
5Demeshqtiki Suriyler Zobahning padishahi Hadadézerge yardem bérishke keldi; Dawut Suriylerdin yigirme ikki ming eskerni öltürdi.
6Dawut Suriyediki Demeshq rayonigha qarawul etretlirini turghuzuwidi, Suriyler Dawutqa béqinip, uninggha olpan töleydighan boldi. Dawut qeyerge jengge chiqmisun, Perwerdigar uni qoghdap turdi.
7Dawut Hadadézerning xizmetkarliri ishlitidighan altun qalqanlarning hemmisini Yérusalémgha élip qaytti.
8U yene Hadadézerge tewe Tibhat bilen kundin ibaret ikki sheherdin nurghun mis olja aldi; kéyinki zamanlarda Sulayman mushu mislarni ishlitip mis köl, mis tüwrükler we bashqa barliq mis eswablarni yasatqan.
9Xamat padishahi Tow Dawutning Zobah padishahi Hadadézerning pütün qoshunini meghlup qighanliqini anglap,
10Öz oghli Hadoramni Dawutqa salam bérip, uning Hadadézer bilen jeng qilip, uni meghlup qilghan ghelibisini tebrikleshke ewetti. Chünki Tow eslide Hadadézer bilen daim urushup turatti. Hadoram herxil altun, kümüsh, mis eswab-jabduqlarni sowgha qilip ekeldi.
11Dawut padishah bu eswab-jabduqlarni herqaysi ellerdin, jümlidin Édom, Moab, Ammonlardin, Filistiylerdin we Amaleklerdin olja alghan altun-kümüshler bilen qoshup hemmisini Perwerdigargha béghishlidi.
12Zeruiyaning oghli Abishay «Shor wadisi»da Édomiylardin on sekkiz ming ademni öltürdi.
13Dawut Édomda qarawul etretlirini turghuzdi; Édomlarning hemmisi Dawutqa béqindi. Dawut qeyerge jengge chiqmisun, Perwerdigar uni qoghdap turdi.
14Dawut padishah bolup pütün Israil üstige hökümranliq qilip, barliq xelqige adalet we heqqaniyliq bilen muamile qildi.
15Zeruiyaning oghli Yoab qoshun'gha serdar, Ahiludning oghli Yehoshafat mirza,
16Axitubning oghli Zadok bilen Abiatarning oghli Abimelek bash kahin, Shawsha katip,
17Yehoyadaning oghli Binaya Keretiyler bilen Peletiylerning yolbashchisi idi; Dawutning oghulliri uning yénidiki emeldarlar boldi.