Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xu ixtin keyin xundaⱪ boldiki, Dawut Filistiylǝrgǝ ⱨujum ⱪilip ularni boysundurup, ularning ⱪolidin Gatni wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrni tartiwaldi.
2U yǝnǝ Moabiylarƣa ⱨujum ⱪildi; Moabiylar uningƣa beⱪinip, olpan tɵlǝydiƣan boldi.
3Zobaⱨning padixaⱨi Ⱨadadezǝr ɵz tǝwǝsini Əfrat dǝryasiƣiqǝ kengǝytixkǝ atlinip qiⱪⱪanda, Dawut taki Hamatⱪa ⱪǝdǝr uningƣa ⱨujum ⱪildi.
4Dawut uning ming jǝng ⱨarwisini olja aldi, yǝttǝ ming atliⱪ lǝxkirini, yigirmǝ ming piyadǝ lǝxkirini ǝsir aldi. Dawut barliⱪ jǝng ⱨarwilirining atlirining peyini ⱪirⱪitiwetip, pǝⱪǝt yüz ⱨarwiƣa ⱪoxⱪidǝk atnila elip ⱪaldi.
5Dǝmǝxⱪtiki Suriylǝr Zobaⱨning padixaⱨi Ⱨadadezǝrgǝ yardǝm berixkǝ kǝldi; Dawut Suriylǝrdin yigirmǝ ikki ming ǝskǝrni ɵltürdi.
6Dawut Suriyǝdiki Dǝmǝxⱪ rayoniƣa ⱪarawul ǝtrǝtlirini turƣuzuwidi, Suriylǝr Dawutⱪa beⱪinip, uningƣa olpan tɵlǝydiƣan boldi. Dawut ⱪǝyǝrgǝ jǝnggǝ qiⱪmisun, Pǝrwǝrdigar uni ⱪoƣdap turdi.
7Dawut Ⱨadadezǝrning hizmǝtkarliri ixlitidiƣan altun ⱪalⱪanlarning ⱨǝmmisini Yerusalemƣa elip ⱪaytti.
8U yǝnǝ Ⱨadadezǝrgǝ tǝwǝ Tibⱨat bilǝn kundin ibarǝt ikki xǝⱨǝrdin nurƣun mis olja aldi; keyinki zamanlarda Sulayman muxu mislarni ixlitip mis kɵl, mis tüwrüklǝr wǝ baxⱪa barliⱪ mis ǝswablarni yasatⱪan.
9Hamat padixaⱨi Tow Dawutning Zobaⱨ padixaⱨi Ⱨadadezǝrning pütün ⱪoxunini mǝƣlup ⱪiƣanliⱪini anglap,
10Ɵz oƣli Ⱨadoramni Dawutⱪa salam berip, uning Ⱨadadezǝr bilǝn jǝng ⱪilip, uni mǝƣlup ⱪilƣan ƣǝlibisini tǝbriklǝxkǝ ǝwǝtti. Qünki Tow ǝslidǝ Ⱨadadezǝr bilǝn daim uruxup turatti. Ⱨadoram ⱨǝrhil altun, kümüx, mis ǝswab-jabduⱪlarni sowƣa ⱪilip ǝkǝldi.
11Dawut padixaⱨ bu ǝswab-jabduⱪlarni ⱨǝrⱪaysi ǝllǝrdin, jümlidin Edom, Moab, Ammonlardin, Filistiylǝrdin wǝ Amalǝklǝrdin olja alƣan altun-kümüxlǝr bilǝn ⱪoxup ⱨǝmmisini Pǝrwǝrdigarƣa beƣixlidi.
12Zǝruiyaning oƣli Abixay «Xor wadisi»da Edomiylardin on sǝkkiz ming adǝmni ɵltürdi.
13Dawut Edomda ⱪarawul ǝtrǝtlirini turƣuzdi; Edomlarning ⱨǝmmisi Dawutⱪa beⱪindi. Dawut ⱪǝyǝrgǝ jǝnggǝ qiⱪmisun, Pǝrwǝrdigar uni ⱪoƣdap turdi.
14Dawut padixaⱨ bolup pütün Israil üstigǝ ⱨɵkümranliⱪ ⱪilip, barliⱪ hǝlⱪigǝ adalǝt wǝ ⱨǝⱪⱪaniyliⱪ bilǝn muamilǝ ⱪildi.
15Zǝruiyaning oƣli Yoab ⱪoxunƣa sǝrdar, Aⱨiludning oƣli Yǝⱨoxafat mirza,
16Ahitubning oƣli Zadok bilǝn Abiatarning oƣli Abimǝlǝk bax kaⱨin, Xawxa katip,
17Yǝⱨoyadaning oƣli Binaya Kǝrǝtiylǝr bilǝn Pǝlǝtiylǝrning yolbaxqisi idi; Dawutning oƣulliri uning yenidiki ǝmǝldarlar boldi.