Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistiylǝr Israillarƣa ⱨujum ⱪiliwidi, Israillar Filistiylǝrning aldidin ⱪaqti, ular Gilboa teƣida ⱪirip yoⱪitildi.
2Filistiylǝr Saul bilǝn uning oƣullirini tap besip ⱪoƣlidi; ular ahiri Saulning oƣulliridin Yonatan, Abinadab, malki-xualarni urup ɵltürdi.
3Saulƣa ⱪarxi jǝng intayin xiddǝtlik boldi; oⱪyaqilar Saulƣa yetixip oⱪya etip uni yarilandurdi.
4Andin Saul yaraƣ kɵtürgüqisigǝ: Ⱪiliqingni suƣurup meni sanjip ɵltürüwǝtkin; bolmisa bu hǝtnisizlǝr kelip meni sanjip, meni horluⱪⱪa ⱪoyuxi mumkin, dedi. Lekin yaraƣ kɵtürgüqisi intayin ⱪorⱪup ketip, unimidi. Xuning bilǝn Saul ⱪiliqni elip üstigǝ ɵzini taxlidi.
5Yaraƣ kɵtürgüqisi Saulning ɵlginini kɵrüp, umu ohxaxla ɵzini ⱪiliqning üstigǝ taxlap uning bilǝn tǝng ɵldi.
6Xuning bilǝn Saul, üq oƣli ⱨǝm pütün ailisidikilǝr xu kündǝ biraⱪla ɵldi.
7Əmdi wadida turƣan Israillar ǝskǝrlirining ⱪaqⱪanliⱪini wǝ Saul bilǝn oƣullirining ɵlginini kɵrginidǝ, ular xǝⱨǝrlirini taxlap ⱪaqti, Filistiylǝr kelip u jaylarda orunlaxti.
8Əmdi xundaⱪ boldiki, ǝtisi Filistiylǝr ɵltürülgǝnlǝrning kiyim-keqǝklirini salduruwalƣili kǝlgǝndǝ Gilboa teƣida Saul bilǝn oƣullirining ɵlük yatⱪanliⱪini kɵrdi-dǝ,
9kiyimlirini saldurup, kallisini wǝ sawut-yaraƣlirini elip kǝtti ⱨǝmdǝ bularni Filistiylǝrning zeminining ⱨǝmmǝ yǝrlirigǝ apirip, ɵz butliriƣa wǝ hǝlⱪⱪǝ hux hǝwǝr yǝtküzdi.
10Ular Saulning sawut-yaraƣlirini ularning buthanisida ⱪoyup, kallisini Dagon buthanisiƣa esip ⱪoydi.
11Əmdi Yabǝx-Gileadda olturƣuqilar Filistiylǝrning Saulƣa barliⱪ ⱪilƣanlirini angliƣanda
12ularning iqidiki ⱨǝmmǝ baturlar atlinip, Saul bilǝn oƣullirining jǝsǝtlirini elip, ularni Yabǝxkǝ ⱪayturup kelip, Yabǝxtiki dub dǝrihining tüwigǝ dǝpnǝ ⱪildi wǝ yǝttǝ kün roza tutti.
13Xuning bilǝn Saul Pǝrwǝrdigarƣa ⱪilƣan wapasizliⱪi üqün ɵldi; u Pǝrwǝrdigarning sɵz-kalamiƣa kirmǝy wǝ ⱨǝtta Pǝrwǝrdigardin yol sorimay, bǝlki palqi jinkǝxning yeniƣa berip uningdin yol soriƣanidi. Xunga Pǝrwǝrdigar uni ɵltürüp, padixaⱨliⱪini Yǝssǝning oƣli Dawutⱪa ɵtküzüp bǝrdi.