Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistiyler Israillargha hujum qiliwidi, Israillar Filistiylerning aldidin qachti, ular Gilboa téghida qirip yoqitildi.
2Filistiyler Saul bilen uning oghullirini tap bésip qoghlidi; ular axiri Saulning oghulliridin Yonatan, Abinadab, malki-shualarni urup öltürdi.
3Saulgha qarshi jeng intayin shiddetlik boldi; oqyachilar Saulgha yétiship oqya étip uni yarilandurdi.
4Andin Saul yaragh kötürgüchisige: Qilichingni sughurup méni sanjip öltürüwetkin; bolmisa bu xetnisizler kélip méni sanjip, méni xorluqqa qoyushi mumkin, dédi. Lékin yaragh kötürgüchisi intayin qorqup kétip, unimidi. Shuning bilen Saul qilichni élip üstige özini tashlidi.
5Yaragh kötürgüchisi Saulning ölginini körüp, umu oxshashla özini qilichning üstige tashlap uning bilen teng öldi.
6Shuning bilen Saul, üch oghli hem pütün ailisidikiler shu künde biraqla öldi.
7Emdi wadida turghan Israillar eskerlirining qachqanliqini we Saul bilen oghullirining ölginini körginide, ular sheherlirini tashlap qachti, Filistiyler kélip u jaylarda orunlashti.
8Emdi shundaq boldiki, etisi Filistiyler öltürülgenlerning kiyim-kécheklirini salduruwalghili kelgende Gilboa téghida Saul bilen oghullirining ölük yatqanliqini kördi-de,
9kiyimlirini saldurup, kallisini we sawut-yaraghlirini élip ketti hemde bularni Filistiylerning zéminining hemme yerlirige apirip, öz butlirigha we xelqqe xush xewer yetküzdi.
10Ular Saulning sawut-yaraghlirini ularning butxanisida qoyup, kallisini Dagon butxanisigha ésip qoydi.
11Emdi Yabesh-Giléadda olturghuchilar Filistiylеrning Saulgha barliq qilghanlirini anglighanda
12ularning ichidiki hemme baturlar atlinip, Saul bilen oghullirining jesetlirini élip, ularni Yabeshke qayturup kélip, Yabeshtiki dub derixining tüwige depne qildi we yette kün roza tutti.
13Shuning bilen Saul Perwerdigargha qilghan wapasizliqi üchün öldi; u Perwerdigarning söz-kalamigha kirmey we hetta Perwerdigardin yol sorimay, belki palchi jinkeshning yénigha bérip uningdin yol sorighanidi. Shunga Perwerdigar uni öltürüp, padishahliqini Yessening oghli Dawutqa ötküzüp berdi.