Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistia taudia ese Israel taudia e tuari henidia; bena Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau, ela bona Gilboa ororona ai Filistia taudia ese e aladia ore.
2Bena Filistia taudia ese Saulo mai natuna mamaruanedia ida e lasidia tao; bena Filistia taudia ese Saulo natuna mamaruanedia Ionatan bona Abinadab bona Malkisua e aladia mase.
3Tuari na auka herea, Saulo enai; peva taudia ese e davaria, bena edia diba amo e haberoa.
4Bena Saulo ese ena kesi ihuana tauna e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, ba gwadagu mase, ini asie peritomedia taudia na baema, bae kirikirilaigu na garina. A ena kesi ihuana tauna na e gwau edeede, badina be e gari dikadika. Taunabunai, Saulo ese ena dare e abia, bena matana ai sibona e hetoḡe.
5Ena kesi ihuana tauna ese e itaia, Saulo vada e mase, bena ia danu ena dare matana ai e hetoḡe, bena e mase.
6Saulo na unu e mase toma, bona natuna mamaruanedia tatoiosi bona ena ruma taudia iboudiai na ia ida e mase bou.
7Bena Israel taudia iboudiai koura ai e nohova ese tuari oreana e itaia vada e heau, bona Saulo mai natuna mamaruanedia ida vada e mase; una negana ai idia ese edia hanua e rakatanidia, e heau. Bena Filistia taudia ema, unu hanua e noholaidia.
8Daba rerena ai Filistia taudia na ema, mase taudia edia dabua bae abi eto. Bena Saulo mai natuna mamaruanedia tatoiosi ida masedia ai e davaridia, Gilboa ororona ai.
9Bena ena dabua e koki oho, bona kwarana bona ena tuari dabuadia e abi, e laohai. Bena idia ese gwaukau taudia e siaidia karoho, Filistia tanona idoinai, hari namona na edia kaivakuku dubudia ai bona edia bese taudia vairadiai bae piua totona.
10Bena ena tuari dabuadia na edia dirava edia dubu ai e atodia, bona kwarana na edia dirava ta ladana Dagon ena dubu ai e kapaia kau.
11A Iabese-gilead taudia iboudiai na Filistia taudia edia kara iboudiai Saulo enai haridia e kamonai,
12bena boga-auka taudia iboudiai e tore isi, Saulo tau-anina bona natuna mamaruanedia tau-anidia na e abidia oho, Iabese e laohaidia, turiadia na Iabese oak auna henunai e guridia. Bena dina hitu e anivaga.
13Taunabunai Saulo na e mase, asi ena momokani dainai; ia na Iehova enai se momokani, Iehova ena haheḡani se badinaia, bona rohe hahinena enai hahekau e tahua,
14a Iehova enai hahekau se tahua. Taunabunai, Iehova ese e alaia mase, bona basileia na David lese e henia.