Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilistia taudia ese Israela taudia idia tuari henia, vadaeni Israela taudia be Pilistia taudia edia vairana dekena amo idia heau. Idia heau ela bona Gileboa Ororo, unuseni Pilistia taudia ese Israela taudia momo idia alaia mase.
2Pilistia taudia ese Saulo mai ena natuna tau idia lulua lao, vadaeni Pilistia taudia ese Saulo ena natuna Ionatana bona Abinadaba bona Malekisua idia alaia mase.
3Tuari be Saulo ia noho gabunai ia auka herea, vadaeni peva taudia idia davaria, bona edia diba dekenai idia haberoa dikadika.
4Saulo ese iena kesi huaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tuari kaia dekena amo lau do oi gwadaia mase, inai Dirava idia diba lasi taudia ese lau do idia hadikaia garina.” To iena kesi huaia tauna be ia gari dainai ia karaia lasi. Unai dainai Saulo ese iena tuari kaia ena matana dekenai ia moru, sibona ia hamasea.
5Iena kesi huaia tauna ia itaia, Saulo be ia mase vadaeni. Vadaeni ia danu ese iena tuari kaia ena matana dekenai ia moru, sibona ia hamasea, Saulo danu ia mase hebou.
6Saulo be unai bamona ia mase, iena natuna tau toiosi danu. Idia ibounai idia mase hebou, bona Saulo ena basileia be ia ore vadaeni.
7Israela taudia, Ieserele Koura kahana dekenai idia noho, idia kamonai Israela tuari taudia be idia heau, bona Saulo mai ena natuna tau danu idia mase vadaeni. Unai neganai edia hanua ibounai idia rakatania, idia heau. Vadaeni Pilistia taudia idia mai, unai hanua dekenai idia noho.
8Daba maragi neganai Pilistia taudia be idia mai, mase taudia edia dabua do idia abia. Vadaeni Saulo mai iena natuna toiosi danu edia tauanina mase dekenai idia davaria, Gileboa Ororo dekenai.
9Pilistia taudia ese Saulo ena kwarana idia utua oho, bona iena tuari dabua danu idia kokia. Bona idia ese hesiai taudia idia siaia loaloa, Pilistia tano ibounai dekenai, inai sivarai namona be edia kaivakuku dekenai bona edia taunimanima ibounai dekenai idia hadibaia.
10Saulo ena tuari dabua be edia dubu ta dekenai idia atoa, bona Saulo ena kwarana be edia dirava Dagona ena dubu lalonai idia kokoa daekau.
11To Iabese Gileada taudia be sivarai idia kamonai, Pilistia taudia ese unai bamona Saulo dekenai idia karaia.
12Vadaeni edia goada taudia ibounai idia toreisi, idia raka lao, Saulo mai ena natuna edia tauanina idia abia. Vadaeni Iabese dekenai unai tauanina idia abidia lao, bona unuseni ouki auna henunai idia guria. Unai neganai dina 7 lalonai idia aniani lasi.
13Vadaeni Saulo be ia mase. Ia be momokani lasi dainai ia mase. Ia be Lohiabada dekenai ia momokani lasi. Ia ese Lohiabada ena oda ia kamonai henia lasi. Bona ia ese mase taudia edia lauma dekena amo, edena kara do ia karaia ena dala ia tahua,
14to ia ese do ia karaia ena dala be Lohiabada dekena amo ia tahua lasi. Unai dainai Lohiabada ese Saulo ia alaia mase, bona basileia be Davida Iese dekenai ia henia.