Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 10

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni, naʻe fai ʻae tau ʻe he kakai Filisitia ki ʻIsileli; pea naʻe feholaki ʻae kau tangata ʻo ʻIsileli mei he ʻao ʻoe kakai Filisitia, pea naʻa nau tō hifo ʻo lavea ʻi he moʻunga ko Kilipoa.
2Pea naʻe tuli mālohi ʻe he kakai Filisitia kia Saula pea mo hono ngaahi foha; pea naʻe tāmateʻi ʻe he kakai Filisitia ʻa Sonatane, mo ʻApinatapi, mo Malikisua, ko e ngaahi foha ʻo Saula.
3Pea naʻe mālohi lahi ʻae tau kia Saula, pea naʻe fanaʻi ia ʻe he kau toʻo meʻa fana, pea naʻe lavea ia ʻe he kau tangata fana.
4Pea naʻe toki pehē ai ʻe Saula ki hono tangata toʻo mahafutau, “Unuhi mai hoʻo heletā, pea ke tui ʻaki au ke ʻasi; telia naʻa haʻu ʻae kau taʻekamu na mo nau manuki kiate au.” Ka naʻe ʻikai fie fai ia ʻe hono tangata toʻo mahafutau; he naʻa ne manavahē lahi. Ko ia naʻe toʻo ai ʻe Saula ha heletā, mo ne hinga atu ki ai.
5Pea ʻi heʻene sio ʻe hono tangata toʻo mahafutau kuo mate ʻa Saula, naʻa ne hinga foki ia ki he heletā, mone mate ai.
6Ko ia, naʻe mate ʻa Saula, pea mo hono ngaahi foha ʻe toko tolu, pea mate fakataha mo hono fale kotoa pē.
7Pea ʻi heʻene sio ʻe he kau tangata ʻIsileli kotoa pē ʻakinautolu naʻe ʻi he potu talalo, ki heʻenau feholaki, pea kuo mate ʻa Saula pea mo hono ngaahi foha, naʻa nau toki liʻaki honau ngaahi kolo, mo nau hola: pea naʻe haʻu ʻae kakai Filisitia mo nofo atu ki ai.

8Pea ʻi heʻene hoko ki he pongipongi naʻe feholoi, ʻi heʻene ʻalu ange ʻae kakai Filisitia ke vete ʻae ngaahi kofu mei he kakai mate, naʻa nau ʻilo ʻa Saula pea mo hono ngaahi foha kuo tō hifo ʻi he moʻunga ko Kilipoa.
9Pea ʻosi ʻenau fakatelefuaʻi ia, naʻa nau toʻo ʻa hono ʻulu, mo hono mahafu, mo nau fekau atu ki he fonua ʻoe kakai Filisitia ʻi he potu fulipē, ke fanongonongo hono tala ki honau ngaahi tamapua, pea mo e kakai.
10Pea naʻa nau tuku ʻa hono mahafu ki he fale ʻo honau ngaahi ʻotua, mo nau tautau ʻa hono ʻulu ʻi he fale tapu ʻo Takoni.

11Pea ʻi heʻene ongo atu ki Sepesi-Kiliati kotoa pē ʻae meʻa kotoa pē naʻe fai kia Saula ʻe he kakai Filisitia,
12Naʻa nau tuʻu hake, ʻae kau tangata toʻa kotoa pē, ʻonau ʻave ʻae sino ʻo Saula, mo e sino ʻo hono ngaahi foha, mo nau ʻomi ia ki Sepesi, pea naʻa nau tanu ʻa honau ngaahi hui ʻi he lolo ʻoke ʻi Sepesi, pea naʻa nau ʻaukai ʻi he ʻaho ʻe fitu.
13Ko ia, naʻe mate ʻa Saula koeʻuhi ko ʻene angahala ʻaia naʻa ne fai angahala ai kia Sihova, mo ʻene talangataʻa ai ki he folofola ʻa Sihova, ʻaia naʻe ʻikai te ne fai ki ai, pea koeʻuhi foki ko ʻene fakafehuʻi ki ha taha naʻe kau mo e laumālie kovi ke fakaongo ki ai:
14‌ʻO ʻikai fakaongo ia kia Sihova: ko ia naʻa ne tāmateʻi ai ia, mo ne fakafoki atu ʻae puleʻanga kia Tevita ko e foha ʻo Sese.