Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon nakiggubat ang mga Filistihanon batok sa Israel. Ang matag tawo sa Israel miikyas gikan sa Filistihanon ug nangamatay sa Bukid sa Gilboa.
2Hapit na maapsan sa mga Filistihanon si Saul ug ang iyang anak nga lalaki. Gipatay sa mga Filistihanon si Jonathan, si Abinadab, ug si Malkishua, ang iyang mga anak nga lalaki.
3Misamot na pag-ayo ang gubat batok kang Saul, ug naigo siya sa mga tigpana. Hilabihan ang iyang gibating kasakit tungod sa pana.
4Unya miingon si Saul sa iyang tigdala sa hinagiban, “Hulbota ang imong espada ug duslaka ako gamit niini. Kay kung dili, moabot kining mga walay tuli ug magpasipala kanako.” Apan midumili ang iyang tigdala sa hinagiban, kay nahadlok man siya pag-ayo. Busa gihulbot ni Saul ang iyang kaugalingong espada ug miubo niini.
5Sa pagkakita sa iyang tigdala sa hinagiban nga namatay na si Saul, siya usab miubo sa iyang espada ug namatay.
6Busa namatay si Saul, ug ang iyang tulo ka mga anak nga lalaki, busa nangamatay ang tibuok sakop sa iyang panimalay.
7Sa pagkakita sa matag tawo sa Israel nga atua didto sa walog nga nangikyas sila, ug namatay na si Saul ug ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang mga siyudad ug nangikyas. Unya nangabot ang mga Filistihanon ug namuyo niini.
8Nahitabo nga sa pagkasunod adlaw, sa pagpangabot sa mga Filistihanon aron sa pagkuha sa mga butang sa mga patay, nakaplagan nila si Saul ug ang iyang mga anak nga nagbuy-od didto sa Bukid sa Gilboa.
9Gihuboan nila siya ug gidala ang iyang ulo ug ang iyang hinagiban. Nagpadala sila ug mga mensahero sa tibuok Filistia aron sa pagbalita sa ilang mga diosdios ug sa katawhan.
10Gibutang nila ang iyang hinagiban sulod sa templo sa ilang mga diosdios, ug gibitay ang iyang ulo sa templo ni Dagon.
11Sa pagkadungog sa tibuok Jabes Gilead sa tanang gibuhat sa mga Filistihanon ngadto kang Saul,
12nangadto ang tanang mga lalaking manggugubat ug gikuha ang lawas ni Saul ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug gidala sila sa Jabes. Gisunog nila ang ilang mga bukog ilalom sa kahoy nga tugas ug nagpuasa sulod sa pito ka adlaw.
13Busa namatay si Saul tungod sa iyang pagkamasinupakon kang Yahweh. Wala niya tumana ang mga gitudlo ni Yahweh, apan nagpakisayod hinuon gikan sa tawo nga makasulti sa mga patay.
14Wala niya pangitaa ang giya nga gikan kang Yahweh, busa gipatay siya ni Yahweh ug gitugyan ang gingharian ngadto kang David nga anak ni Jesse.