Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisidini dunu da Giliboua Goumia, Isala:ili dunuma gegei. Isala:ili dunu bagohame da amogawi fane lelegei dagoi ba:i. Eno Isala:ili dunu huluane, Solo amola eagofelali amola da hobea:i.
2Be Filisidini da ilima se bobogele, baligia aligi. Ilia da Solo eagofelali udiana amo Yonada:ne amola Abinada:be amola Ma:legisioua amolali fane lelegei.
3Gegesu bagade da Solo sisiga:le disi ba:i. Solo da ha lai ilia dadiga sasanone bagadedafa fofa:ginisi ba:i.
4E da goi ayeligi amo da ea gegesu liligi gaguli ahoasu, ema amane sia:i, “Amo Gode hame dawa: Filisidini dunu da nama hidale haboseselalu fane legesa:besa:le, dia gegesu gobihei duga:le gadole, na fane legema.” Be goi ayeligi da baligili beda:iba:le, agoane hame hamoi. Amaiba:le Solo da hi gegesu gobihei lale, amo da:iya hi gobele soma:ne dia heda:i.
5Goi ayeligi da Solo bogoi dagoi ba:loba, e amolawane da hi gegesu gobihei lale, amo da:iya hi gobele soma:ne dia heda:le, Solo ela galu bogoi.
6Solo amola egefelali udiana amola amo goi ayeligi da agoaiwane ili galu bogoi. Amo esoha, Solo ea sosogo dunu huluanedafa da bogogia:i.
7Isala:ili dunu huluane da Yeseliele Fago na:iyadodili esalu, amola Yodane Hano amoga gusudili esalu, ilia da Isala:ili dadi gagui wa:i da hobea:i amola Solo amola eagofelali da fane legei dagoi - amo sia: nababeba:le, ilia moilai huluane yolesili, hobea:i dagoi. Amalalu, Filisidini dunu da ilia moilaiga misini, amo ganodini gesowale fifi lai.
8Gegenanu fa:no, ayawane, Filisidini dunu da bogogia:i dunu ilia da:iga liligi gigisa:la misi. Ilia Solo amola egefelali udiana ilia bogoi da:i hodo Giliboua Goumia dialebe ba:i.
9Ilia da Solo ea dialuma damuni fasili, ea da:igene ga:su amo gisa:le fasi. Amalalu, ilia da sia: adola ahoasu dunu ilima Solo ea dialuma amola da:igene ga:su gaguiwane, amo hahawane sia: ilia ogogosu ‘gode’ amola Filisidini dunu huluane ilima sisia: lama:ne asunasi.
10Amalalu, ilia da Solo ea gegesu liligi amo ilia ogogosu ‘gode’ amo ilia debolo diasua amo ganodini sali. Amola ilia da Solo ea dialuma amo ilia ogogosu ‘gode’ Da:igone ea debolo diasu ganodini gosagisi.
11Ya:ibesie moilai (Gilia:de soge ganodini) amo dunu da Filisidini dunu da amo hou hamoi nababeba:le,
12ilia baligili gesa:i dunu da muni asili, mogodigili lala hadigi, Bedesia:ne amoga doaga:i. Ilia da Solo amola eagofelali ilia da:i hodo, Ya:ibesie amoga bu gaguli asili, ‘ouge’ ifa haguha uli dogone sasali. Ilia da ha:i mae nawane, eso fesuale ouesalu.
13Solo da Hina Godema noga:le hame fa:no bobogeiba:le, bogoi dagoi. E da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nabawane hame hamosu. E da gesami dasu ea hou agoane, ea hamoma:ne logo hogomusa:, bogoi dunu ilia a:silibuma sia: sa:imusa: dawa:i.
14E da Hina Gode Ea olelesu hame hogoi. Amaiba:le, Hina Gode da e fane legele, Isala:ili ouligisu hou amo Yesi ea mano Da:ibidima i.