Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Guntaan, Job, purungi nu pemineǥa is langun he egkeǥiyen ku ziyà te kenikew.
2Andam e en he egkaǥi ne ziyè en te purù te zilè ku is egkeǥiyen ku.
3Egkaǥi a te ebpuun diyà te metazeng he ǥehinawa ku. Kenà duwazuwa is kegkeǥiya ku te netuenan ku.
4Mulin-ulin te Mekeǥeǥehem he Megbevayà iyan mibaal kedì wey iyan mibeǥey kedì te untung.
5Sevuta a kenikew ke egkehimu nu. Endama nu is menge ketezengan nu ne etuvanga a.
6Iring a kenikew ziyà te etuvangan te Megbevayà. Mibpurma a zaan he ebpuun diyà te tanà.
7Umbe, kenà a kenikew ikahandek wey kenè nu isipa he edèdaaǥen ku sikew.
8“Nezineg ku is mibpengaǥi nu. Migkaǥi ka te,
9‘Wazè ku salà; lumpiyu a wey wazè ku salà.
10Piru ebpen-ahaan te Megbevayà is hinungdan para ikepaantus e zin. Ed-isipen e zin he kuntada zin.
11Egkedinahan din is menge paa ku; ebenteyanan din is langun he ebeelan ku.’
12“Piru Job, nesayep ka zutun te migkaǥi nu. Kenè be lavew is Megbevayà te etew?
13Ne maan is ed-ekusaran nu sikandin he wazè din pemineǥa is riklamu te etew?
14Iyan heini tutuu, layun egkaǥi is Megbevayà, piru wazè dà heini metuusi te etew.
15Ebpekidlalag sikandin pinaaǥi te teǥeinep dutun te egkehurep is etew ke mezukilem.
16Ednaasnaas sikandin diyà te telinga zan te kebpaandam kandan, ne ingkahandek dan heini.
17Ebeelan din heini su wey mekeengked is etew te kebaal te salà wey te kebpelavew,
18ne para melibri sikandin te kemetayen.

19Usahay ebmensuwen te Megbevayà is etew pinaaǥi te zaru he ebpekerasey kandin iring te kenà egkeengked he kebmesakit te menge tulan,
20he ebpekaawà te ǥana zin te kegkaan minsan utew metaam he keenen.
21Egasà sikandin, wey ebpenlepew is menge tulan din.
22Meǥaan en sikandin ebpatey, meǥaan en edhendiyà te lugar te menge minatey.
23“Piru emun duen sevaha zuen te linibu he menge velinsuǥuen he ebpeteliwazà diyà te pid-elangan dan te Megbevayà, he ebpetanudtanud kandin ke hengkey is hustu he ereg he ebeelan din,
24egkehizuwan sikandin te Megbevayà. Egkaǥi is Megbevayà te, ‘Libriya sikandin te kemetayen. Su nekaahà a te idlekat kandin.’
25Ne zutun edlikù is meupiya he kedlelawa zin. Ed-uman sikandin ed-enew he iring te vetan-en pa.
26Emun ebpengemuyù sikandin diyà te Megbevayà edtevaken sikandin te Megbevayà. Melipayen is Megbevayà he edawat kandin ne idlikù te Megbevayà diyà te kandin is metazeng he kebpengungubpaan.
27Ne egkeǥiyan din is menge etew te, ‘Nekesalà a; mibaal a te kenà hustu, piru wazè ku mezawat is silut te Megbevayà he ereg kediey.
28Midlibri e zin te kemetayen, ne pedayun is kegkeuyag-uyag ku.’
29“Uya, layun heini ebeeli te Megbevayà diyà te etew.
30Edlibriyen din is etew te kemetayen su para meuyag heini.
31Job, purungi a kenikew pemineǥa. Pereremek ke zà, ne vey-ani ad is egkaǥi.
32Piru emun duen nu egkekaǥi ne kaǥi ka, su egkesuat a he metueni ku ke tutuu he wazè nu salà.
33Piru emun wazè nu egkekaǥi, ne pereremek ka wey pemineǥa nu is ketau ku.”